I. Pogoji

1. Splošno

V obdobju od 1. septembra 2019 do 31. januarja 2020 družba Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (oddelek Schwarzkopf Professional), Erdbergstraße 29, 1030 Vienna, Avstrija (v nadaljevanju »družba HENKEL«), skupaj z agencijo 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27 B, 1120 Vienna, Avstrija (v nadaljevanju »AGENCIJA«, skupaj z družbo HENKEL »ORGANIZATORJI«), organizira tekmovanje »OSIS Made to Create« (v nadaljevanju »TEKMOVANJE«).

2. Pogoji za udeležbo

Sodelujoči morajo biti fizične osebe, polnoletne v skladu z lokalno zakonodajo, in opravljati poklic profesionalnega frizerja v Sloveniji že vsaj tri (3) leta (v nadaljevanju »SODELUJOČI«).
SODELUJOČI se razume kot ena oseba; timsko delo ni dovoljeno. SODELUJOČIM ni treba imeti svojega salona. Če so sodelujoči zaposleni v salonu, potrebujejo potrdilo o soglasju lastnika salona za sodelovanje na TEKMOVANJU. Vsak SODELUJOČI lahko sodeluje le pod svojim imenom. Za udeležbo na TEKMOVANJU morajo biti vsi podani osebni podatki veljavni in resnični.
Število sodelujočih frizerjev na salon ni omejeno. Sodelovanje je brezplačno; vsak SODELUJOČI mora družbi HENKEL predložiti dokazilo o nakupu začetnega paketa OSIS tako, da naloži račun.
Zaposleni in zastopniki ORGANIZATORJEV so izključeni iz sodelovanja na TEKMOVANJU. Sodelovanje na TEKMOVANJU je mogoče le pod navedenimi pogoji. SODELUJOČI s sodelovanjem na TEKMOVANJU izrecno priznajo navedene pogoje.

3. Določitev zmagovalcev

Družba HENKEL bo izvedla tekmovanje frizerjev iz 12 držav srednje in vzhodne Evrope (Belorusija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka republika, Madžarska, Latvija, Litva, Moldavija, Poljska, Rusija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina). SODELUJOČI morajo fotografije pričesk naložiti na spletno mesto tekmovanja.
Naložene fotografije bo ocenila žirija. Družba HENKEL bo izbrala dva (2) žiranta za vsako državo. Skupaj bo prisotnih štiriindvajset (24) žirantov. Predstavljali jih bodo ugledni frizerji/stilisti iz zadevnih držav. Njihova imena bodo znana pred začetkom tekmovanja. Med ocenjevanjem fotografij žiriji imena SODELUJOČIH ne bodo znana; imenovani žiranti ne bodo glasovali za sodelujoče iz svoje države.

4. Opis poteka tekmovanja

SODELUJOČI morajo kupiti začetni paket OSIS, se registrirati na spletnem mestu tekmovanja ter na modelu ustvariti pričesko z izdelki OSIS (»DELO«). Tri (3) fotografije modela morajo biti posnete z različnih zornih kotov ter naložene v eno od treh kategorij. V sklopu teh treh fotografij mora biti naložena tudi ena (1) fotografija modela pred oblikovanjem pričeske. Fotografije so lahko črno-bele, barvne ali mešanica obojega.
Pogoj za udeležbo v različnih kategorijah so različni modeli in pričeske.
Na voljo so tri (3) kategorije: »Barva«, »Ženske« in »Avantgardne pričeske«.
Vse naložene fotografije razen fotografij v kategoriji »Avantgardne pričeske« morajo biti komercialne, nosljive in morajo izražati trenutne modne smernice. Dovoljeno je sodelovanje s profesionalnimi fotografi in make-up artisti. Na slikah prisotnost glave in ramen ni nujna, vendar pa mora biti poudarek na laseh, zlasti glede osvetlitve in položaja. Fotografije morajo prikazovati modne in komercialno oblikovane pričeske s poudarkom na postavljanju trendov in inovacijah.
Fotografije za kategorijo »Avantgardne pričeske« morajo prikazovati progresivne pričeske s poudarkom na postavljanju trendov in inovacijah. Prijavljeni za kategorijo »Avantgardne pričeske« lahko pri oblikovanju uporabijo lasne vložke. Kategorija »Avantgardne pričeske« je »umetniška kategorija«.
Ločljivost fotografij mora biti vsaj deset (10) megapikslov, 300 dpi, velikost datoteke pa največ 5 MB. Urejanje fotografij v programu Photoshop ni dovoljeno in pomeni diskvalifikacijo. Naložene fotografije morajo biti anonimne (brez namigov o frizerju, salonu itd.); pričeska mora biti v središču pozornosti.
Za skladnost z navedenimi pogoji odgovarjajo SODELUJOČI. To pomeni, da bodo neustrezne fotografije izključene s tekmovanja. Pred diskvalifikacijo družba HENKEL SODELUJOČIM ni dolžna dajati informacij o neustreznosti.
Spletno mesto tekmovanja je www.osismadetocreate.com; za udeležbo morajo biti izpolnjeni vsi podatki na tej ciljni strani, pogoji in izjava o soglasju morajo biti sprejeti ter fotografije naložene skladno z navedenimi pogoji do 31. januarja 2020.

5. Nagrade

Ker so na voljo tri (3) kategorije za vsako posamezno državo, bodo na posamezno državo največ trije (3) zmagovalci. Zmagovalci kategorij po državah bodo na stroške družbe HENKEL ali distributorja poslani na regionalno tekmovanje v London. Nagrajenci bodo javno objavljeni (na dogodku ali družbenih medijih) najpozneje do 30. junija 2020. Regijsko tekmovanje je predvideno za oktober 2020 in bo potekalo v Londonu. Če zmagovalec iz posamezne države v tem času ni na voljo, ga/jo ni mogoče zamenjati. Zmagovalec ni upravičen do povračila, v kolikor se tekmovanja ne more udeležiti.
Na regionalnem tekmovanju bo končne (regijske) zmagovalce v posameznih kategorijah med zmagovalci v posameznih kategorijah iz posameznih držav izbrala mednarodna žirija. Ti bodo prejeli pokal in mednarodno izobraževanje.

6. Odgovornost in prenos pravic

S sodelovanjem in nalaganjem fotografij (v nadaljnjem besedilu »PRISPEVKI«) UDELEŽENCI potrjujejo, da so avtorji PRISPEVKOV, imajo vse pravice do naloženih PRISPEVKOV ter da so PRISPEVKI brez pravic tretjih oseb kot tudi, da ne kršijo katere koli od pravic tretjih oseb. SODELUJOČI lahko odgovarjajo v primeru, da naloženi PRISPEVKI kršijo veljavno zakonodajo ali pravice tretjih oseb.
Če pri pripravi ali razvoju PRISPEVKOV sodelujejo osebe, ki niso SODELUJOČI, morajo SODELUJOČI pred oddajo in morebitno poznejšo objavo v okviru TEKMOVANJA pridobiti njihovo soglasje. Enako velja tudi v primeru, da je za oddane PRISPEVKE odgovorna tretja oseba.
Če so na predloženih fotografijah osebe prepoznavne, morajo SODELUJOČI pred oddajo pridobiti njihovo soglasje o oddaji in naknadni objavi.
SODELUJOČI daje družbi HENKEL izključno, prenosljivo (za povezana podjetja in/ali zadevne lokalne distributerje družbe HENKEL) pravico, časovno in lokacijsko neomejeno, do brezplačne uporabe, izkoriščanja in reprodukcije fotografij v vseh medijih (npr. družbenih, spletnih in tiskanih) z možnostjo podlicenciranja za namene oglaševanja.
SODELUJOČI to potrdijo z nalaganjem fotografij.
Družba HENKEL ne prevzema odgovornosti za izgubljene vpise na podlagi tehnične napake. Dokazilo o vpisu ni avtomatično potrdilo o prejemu. S podelitvijo nagrade je družba HENKEL razrešena vseh nadaljnjih obveznosti.
Družba HENKEL bo za škodo, nastalo z izvajanjem tega TEKMOVANJA, odgovarjala samo, če jo je družba HENKEL povzročila naklepno ali iz hude malomarnosti.
Družba HENKEL ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi napak, zamude ali prekinitev v prenosu, napak na tehničnih sredstvih in storitvah, nepravilne vsebine, izgube ali izbrisa podatkov, virusov ali česar koli drugega, kar se lahko pojavi pri sodelovanju na tekmovanju.
Odgovornost posameznika v skladu z osmim odstavkom ni izključena.

7. Kršitev pogojev sodelovanja

Družba HENKEL si pridržuje pravico izključiti zadevne SODELUJOČE s TEKMOVANJA v primeru kršitve pogojev ali namernega oz. nenamernega zavajanja. SODELUJOČI, ki uporabljajo nepooblaščene pripomočke ali si kako drugače pridobijo prednost s pomočjo manipulacije, bodo prav tako izključeni. V takih primerih lahko družba HENKEL celo prekliče in zahteva vračilo katere koli nagrade.
SODELUJOČI se zaveda, da družba HENKEL ne dopušča vsebine, ki ni povezana s TEKMOVANJEM, ter da bo žaljiva vsebina, ki krši človekovo dostojanstvo, nemudoma izbrisana. To vključuje vsebino, ki je nespodobna, pornografska, grozilna, nasilna, diskriminatorna, rasistična, žaljiva, ponižujoča, oglaševalska, zavajajoča ali nezakonita, kot tudi vsebino, ki krši pravice tretjih oseb (vključno z avtorskimi pravicami in pravicami posameznika), jih ponižuje, oglašuje za tretje osebe ali poziva k nasilnim dejanjem.

8. Prekinitev

Družba HENKEL si pridržuje pravico do preklica ali prekinitve TEKMOVANJA kadar koli brez predhodnega obvestila. To med drugim velja zlasti za primere, v katerih je zaradi tehničnih razlogov – na primer okužbe sistema z virusom, manipulacije ali napake v strojni in/ali programski opremi ali zaradi pravnih razlogov – izvedba TEKMOVANJA otežena, pod vplivom ali nemogoča. V tem primeru SODELUJOČI niso upravičeni do zahtevkov do družbe HENKEL. Prekinitev zaradi SODELUJOČEGA daje družbi HENKEL pravico, da od njega zahteva odškodnino.

9. Spremembe

Družba HENKEL si pridržuje pravico, da kadar koli in brez obrazložitve spremeni ali dopolni te pogoje, v kolikor je to potrebno ter v interesu za preprosto in varno obdelavo ter zlasti za preprečevanje zlorab ali iz drugih razlogov.

10. Razno

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Pravica do pritožbe ni podana. Te pogoje ter celotno pravno razmerje med SODELUJOČIMI in družbo HENKEL ureja avstrijska zakonodaja. Če je katero koli določilo pogojev neveljavno ali bi takšno postalo, takšna neveljavnost ne bo vplivala na veljavnost celotnih pogojev. Družba HENKEL lahko pogoje spremeni kadar koli brez predhodnega obvestila.
Za morebitna vprašanja v zvezi s TEKMOVANJEM se lahko obrnete na naslednje osebe:
Za lokalno TEKMOVANJE: info@hairbeauty.si
Za regionalno TEKMOVANJE: johann.steyrer@henkel.com


II. Sporazum o varstvu podatkov
za sodelovanje na TEKMOVANJU

Da bi se tekmovanja lahko udeležili in prejeli nagrado, morajo SODELUJOČI predložiti naslednje osebne podatke: ime, e-poštni naslov, telefonska številka, država, sodelujoče fotografije in spremno besedilo.
Pravica do vpisa ni podana.
Družba HENKEL bo podane podatke s strani SODELUJOČIH zbrala in uporabila kot del obveznega procesa za zagotovitev nagrade, vodenje TEKMOVANJA in povabilo SODELUJOČIH na naslednje TEKMOVANJE.
Družba HENKEL podatkov SODELUJOČIH ne bo posredovala kateri koli tretji osebi razen v primeru razdelitve nagrad, izpeljave TEKMOVANJA in povabila SODELUJOČIH na naslednje TEKMOVANJE.
Ime, elektronski naslov, telefonska številka, država, fotografije in spremno besedilo SODELUJOČEGA bo posredovano AGENCIJI v imenu družbe HENKEL za namen primerjave in posodabljanja kontaktnih podatkov. Upravljanje s kontaktnimi podatki s strani AGENCIJE je del legitimnega interesa družbe HENKEL za posredovanje poslovnih procesov v podizvajanje.
Obdelava in uporaba podatkov SODELUJOČEGA je v skladu z zakonskimi določbami, ki opravičujejo te postopke na podlagi dejstva, da je obdelava nujna za izvedbo TEKMOVANJA in zagotovitev nagrade. Obdelava in uporaba podatkov SODELUJOČEGA temelji na pravnem interesu družbe HENKEL, da SODELUJOČE povabi na naslednje TEKMOVANJE.
Osebni podatki bodo uporabljeni samo v namene TEKMOVANJA, za dobavo nagrade in povabilo na naslednje TEKMOVANJE. Družba HENKEL bo podatke hranila za obdobje 12 mesecev po koncu TEKMOVANJA ali dokler bo to potrebno v primeru, da pride do zakonsko določene obveznosti zadržanja, uveljavitve pravnih zahtevkov ali pa shranjevanje podatkov utemeljujejo drugi pravni interesi.
Vse dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani družbe HENKEL lahko najdete v Izjavi o varstvu podatkov.
SODELUJOČI lahko kadar koli uveljavi pravico do dostopa do svojih podatkov. V kolikor so zadevne zahteve izpolnjene, lahko SODELUJOČI uveljavi naslednje pravice:

  • Pravica do popravka
  • Pravica do izbrisa
  • Pravica do omejitve obdelave
  • Pravica do vložitve tožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov
  • Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravica SODELUJOČEGA do ugovora
V primeru obdelovalnih aktivnosti, ki vključujejo vaše osebne podatke in so izpeljane na podlagi legitimnega interesa družbe HENKEL, imate kadar koli pravico do ugovora zoper takšno obdelavo svojih osebnih podatkov ne glede na situacijo. Družba HENKEL bo prenehala z obdelavo, razen če lahko dokaže, da je za obdelavo osebnih podatkov imela pomembne razloge, ki pretehtajo vaše interese, pravice in svoboščine, ali v kolikor obdelava služi uveljavljanju ali izvajanju pravnih zahtevkov ali obrambi pred njimi.
V teh primerih, ali če imate kot SODELUJOČI kakršna koli druga vprašanja ali želje v zvezi s svojimi osebnimi podatki, nam pošljite elektronsko sporočilo ali dopis na urad za varstvo podatkov družbe HENKEL: Henkel Central Eastern Europe GmbH, vročiti Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien ali dataprotection_austria@henkel.com.
I. Pogoji

1. Splošno

V obdobju od 1. septembra 2019 do 31. januarja 2020 družba Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (oddelek Schwarzkopf Professional), Erdbergstraße 29, 1030 Vienna, Avstrija (v nadaljevanju »družba HENKEL«), skupaj z agencijo 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27 B, 1120 Vienna, Avstrija (v nadaljevanju »AGENCIJA«, skupaj z družbo HENKEL »ORGANIZATORJI«), organizira tekmovanje »OSIS Made to Create« (v nadaljevanju »TEKMOVANJE«).

2. Pogoji za udeležbo

Sodelujoči morajo biti fizične osebe, polnoletne v skladu z lokalno zakonodajo, in opravljati poklic profesionalnega frizerja v Sloveniji že vsaj tri (3) leta (v nadaljevanju »SODELUJOČI«).
SODELUJOČI se razume kot ena oseba; timsko delo ni dovoljeno. SODELUJOČIM ni treba imeti svojega salona. Če so sodelujoči zaposleni v salonu, potrebujejo potrdilo o soglasju lastnika salona za sodelovanje na TEKMOVANJU. Vsak SODELUJOČI lahko sodeluje le pod svojim imenom. Za udeležbo na TEKMOVANJU morajo biti vsi podani osebni podatki veljavni in resnični.
Število sodelujočih frizerjev na salon ni omejeno. Sodelovanje je brezplačno; vsak SODELUJOČI mora družbi HENKEL predložiti dokazilo o nakupu začetnega paketa OSIS tako, da naloži račun.
Zaposleni in zastopniki ORGANIZATORJEV so izključeni iz sodelovanja na TEKMOVANJU. Sodelovanje na TEKMOVANJU je mogoče le pod navedenimi pogoji. SODELUJOČI s sodelovanjem na TEKMOVANJU izrecno priznajo navedene pogoje.

3. Določitev zmagovalcev

Družba HENKEL bo izvedla tekmovanje frizerjev iz 12 držav srednje in vzhodne Evrope (Belorusija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka republika, Madžarska, Latvija, Litva, Moldavija, Poljska, Rusija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina). SODELUJOČI morajo fotografije pričesk naložiti na spletno mesto tekmovanja.
Naložene fotografije bo ocenila žirija. Družba HENKEL bo izbrala dva (2) žiranta za vsako državo. Skupaj bo prisotnih štiriindvajset (24) žirantov. Predstavljali jih bodo ugledni frizerji/stilisti iz zadevnih držav. Njihova imena bodo znana pred začetkom tekmovanja. Med ocenjevanjem fotografij žiriji imena SODELUJOČIH ne bodo znana; imenovani žiranti ne bodo glasovali za sodelujoče iz svoje države.

4. Opis poteka tekmovanja

SODELUJOČI morajo kupiti začetni paket OSIS, se registrirati na spletnem mestu tekmovanja ter na modelu ustvariti pričesko z izdelki OSIS (»DELO«). Tri (3) fotografije modela morajo biti posnete z različnih zornih kotov ter naložene v eno od treh kategorij. V sklopu teh treh fotografij mora biti naložena tudi ena (1) fotografija modela pred oblikovanjem pričeske. Fotografije so lahko črno-bele, barvne ali mešanica obojega.
Pogoj za udeležbo v različnih kategorijah so različni modeli in pričeske.
Na voljo so tri (3) kategorije: »Barva«, »Ženske« in »Avantgardne pričeske«.
Vse naložene fotografije razen fotografij v kategoriji »Avantgardne pričeske« morajo biti komercialne, nosljive in morajo izražati trenutne modne smernice. Dovoljeno je sodelovanje s profesionalnimi fotografi in make-up artisti. Na slikah prisotnost glave in ramen ni nujna, vendar pa mora biti poudarek na laseh, zlasti glede osvetlitve in položaja. Fotografije morajo prikazovati modne in komercialno oblikovane pričeske s poudarkom na postavljanju trendov in inovacijah.
Fotografije za kategorijo »Avantgardne pričeske« morajo prikazovati progresivne pričeske s poudarkom na postavljanju trendov in inovacijah. Prijavljeni za kategorijo »Avantgardne pričeske« lahko pri oblikovanju uporabijo lasne vložke. Kategorija »Avantgardne pričeske« je »umetniška kategorija«.
Ločljivost fotografij mora biti vsaj deset (10) megapikslov, 300 dpi, velikost datoteke pa največ 5 MB. Urejanje fotografij v programu Photoshop ni dovoljeno in pomeni diskvalifikacijo. Naložene fotografije morajo biti anonimne (brez namigov o frizerju, salonu itd.); pričeska mora biti v središču pozornosti.
Za skladnost z navedenimi pogoji odgovarjajo SODELUJOČI. To pomeni, da bodo neustrezne fotografije izključene s tekmovanja. Pred diskvalifikacijo družba HENKEL SODELUJOČIM ni dolžna dajati informacij o neustreznosti.
Spletno mesto tekmovanja je www.osismadetocreate.com; za udeležbo morajo biti izpolnjeni vsi podatki na tej ciljni strani, pogoji in izjava o soglasju morajo biti sprejeti ter fotografije naložene skladno z navedenimi pogoji do 31. januarja 2020.

5. Nagrade

Ker so na voljo tri (3) kategorije za vsako posamezno državo, bodo na posamezno državo največ trije (3) zmagovalci. Zmagovalci kategorij po državah bodo na stroške družbe HENKEL ali distributorja poslani na regionalno tekmovanje v London. Nagrajenci bodo javno objavljeni (na dogodku ali družbenih medijih) najpozneje do 30. junija 2020. Regijsko tekmovanje je predvideno za oktober 2020 in bo potekalo v Londonu. Če zmagovalec iz posamezne države v tem času ni na voljo, ga/jo ni mogoče zamenjati. Zmagovalec ni upravičen do povračila, v kolikor se tekmovanja ne more udeležiti.
Na regionalnem tekmovanju bo končne (regijske) zmagovalce v posameznih kategorijah med zmagovalci v posameznih kategorijah iz posameznih držav izbrala mednarodna žirija. Ti bodo prejeli pokal in mednarodno izobraževanje.

6. Odgovornost in prenos pravic

S sodelovanjem in nalaganjem fotografij (v nadaljnjem besedilu »PRISPEVKI«) UDELEŽENCI potrjujejo, da so avtorji PRISPEVKOV, imajo vse pravice do naloženih PRISPEVKOV ter da so PRISPEVKI brez pravic tretjih oseb kot tudi, da ne kršijo katere koli od pravic tretjih oseb. SODELUJOČI lahko odgovarjajo v primeru, da naloženi PRISPEVKI kršijo veljavno zakonodajo ali pravice tretjih oseb.
Če pri pripravi ali razvoju PRISPEVKOV sodelujejo osebe, ki niso SODELUJOČI, morajo SODELUJOČI pred oddajo in morebitno poznejšo objavo v okviru TEKMOVANJA pridobiti njihovo soglasje. Enako velja tudi v primeru, da je za oddane PRISPEVKE odgovorna tretja oseba.
Če so na predloženih fotografijah osebe prepoznavne, morajo SODELUJOČI pred oddajo pridobiti njihovo soglasje o oddaji in naknadni objavi.
SODELUJOČI daje družbi HENKEL izključno, prenosljivo (za povezana podjetja in/ali zadevne lokalne distributerje družbe HENKEL) pravico, časovno in lokacijsko neomejeno, do brezplačne uporabe, izkoriščanja in reprodukcije fotografij v vseh medijih (npr. družbenih, spletnih in tiskanih) z možnostjo podlicenciranja za namene oglaševanja.
SODELUJOČI to potrdijo z nalaganjem fotografij.
Družba HENKEL ne prevzema odgovornosti za izgubljene vpise na podlagi tehnične napake. Dokazilo o vpisu ni avtomatično potrdilo o prejemu. S podelitvijo nagrade je družba HENKEL razrešena vseh nadaljnjih obveznosti.
Družba HENKEL bo za škodo, nastalo z izvajanjem tega TEKMOVANJA, odgovarjala samo, če jo je družba HENKEL povzročila naklepno ali iz hude malomarnosti.
Družba HENKEL ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi napak, zamude ali prekinitev v prenosu, napak na tehničnih sredstvih in storitvah, nepravilne vsebine, izgube ali izbrisa podatkov, virusov ali česar koli drugega, kar se lahko pojavi pri sodelovanju na tekmovanju.
Odgovornost posameznika v skladu z osmim odstavkom ni izključena.

7. Kršitev pogojev sodelovanja

Družba HENKEL si pridržuje pravico izključiti zadevne SODELUJOČE s TEKMOVANJA v primeru kršitve pogojev ali namernega oz. nenamernega zavajanja. SODELUJOČI, ki uporabljajo nepooblaščene pripomočke ali si kako drugače pridobijo prednost s pomočjo manipulacije, bodo prav tako izključeni. V takih primerih lahko družba HENKEL celo prekliče in zahteva vračilo katere koli nagrade.
SODELUJOČI se zaveda, da družba HENKEL ne dopušča vsebine, ki ni povezana s TEKMOVANJEM, ter da bo žaljiva vsebina, ki krši človekovo dostojanstvo, nemudoma izbrisana. To vključuje vsebino, ki je nespodobna, pornografska, grozilna, nasilna, diskriminatorna, rasistična, žaljiva, ponižujoča, oglaševalska, zavajajoča ali nezakonita, kot tudi vsebino, ki krši pravice tretjih oseb (vključno z avtorskimi pravicami in pravicami posameznika), jih ponižuje, oglašuje za tretje osebe ali poziva k nasilnim dejanjem.

8. Prekinitev

Družba HENKEL si pridržuje pravico do preklica ali prekinitve TEKMOVANJA kadar koli brez predhodnega obvestila. To med drugim velja zlasti za primere, v katerih je zaradi tehničnih razlogov – na primer okužbe sistema z virusom, manipulacije ali napake v strojni in/ali programski opremi ali zaradi pravnih razlogov – izvedba TEKMOVANJA otežena, pod vplivom ali nemogoča. V tem primeru SODELUJOČI niso upravičeni do zahtevkov do družbe HENKEL. Prekinitev zaradi SODELUJOČEGA daje družbi HENKEL pravico, da od njega zahteva odškodnino.

9. Spremembe

Družba HENKEL si pridržuje pravico, da kadar koli in brez obrazložitve spremeni ali dopolni te pogoje, v kolikor je to potrebno ter v interesu za preprosto in varno obdelavo ter zlasti za preprečevanje zlorab ali iz drugih razlogov.

10. Razno

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Pravica do pritožbe ni podana. Te pogoje ter celotno pravno razmerje med SODELUJOČIMI in družbo HENKEL ureja avstrijska zakonodaja. Če je katero koli določilo pogojev neveljavno ali bi takšno postalo, takšna neveljavnost ne bo vplivala na veljavnost celotnih pogojev. Družba HENKEL lahko pogoje spremeni kadar koli brez predhodnega obvestila.
Za morebitna vprašanja v zvezi s TEKMOVANJEM se lahko obrnete na naslednje osebe:
Za lokalno TEKMOVANJE: info@hairbeauty.si
Za regionalno TEKMOVANJE: johann.steyrer@henkel.com


II. Sporazum o varstvu podatkov
za sodelovanje na TEKMOVANJU

Da bi se tekmovanja lahko udeležili in prejeli nagrado, morajo SODELUJOČI predložiti naslednje osebne podatke: ime, e-poštni naslov, telefonska številka, država, sodelujoče fotografije in spremno besedilo.
Pravica do vpisa ni podana.
Družba HENKEL bo podane podatke s strani SODELUJOČIH zbrala in uporabila kot del obveznega procesa za zagotovitev nagrade, vodenje TEKMOVANJA in povabilo SODELUJOČIH na naslednje TEKMOVANJE.
Družba HENKEL podatkov SODELUJOČIH ne bo posredovala kateri koli tretji osebi razen v primeru razdelitve nagrad, izpeljave TEKMOVANJA in povabila SODELUJOČIH na naslednje TEKMOVANJE.
Ime, elektronski naslov, telefonska številka, država, fotografije in spremno besedilo SODELUJOČEGA bo posredovano AGENCIJI v imenu družbe HENKEL za namen primerjave in posodabljanja kontaktnih podatkov. Upravljanje s kontaktnimi podatki s strani AGENCIJE je del legitimnega interesa družbe HENKEL za posredovanje poslovnih procesov v podizvajanje.
Obdelava in uporaba podatkov SODELUJOČEGA je v skladu z zakonskimi določbami, ki opravičujejo te postopke na podlagi dejstva, da je obdelava nujna za izvedbo TEKMOVANJA in zagotovitev nagrade. Obdelava in uporaba podatkov SODELUJOČEGA temelji na pravnem interesu družbe HENKEL, da SODELUJOČE povabi na naslednje TEKMOVANJE.
Osebni podatki bodo uporabljeni samo v namene TEKMOVANJA, za dobavo nagrade in povabilo na naslednje TEKMOVANJE. Družba HENKEL bo podatke hranila za obdobje 12 mesecev po koncu TEKMOVANJA ali dokler bo to potrebno v primeru, da pride do zakonsko določene obveznosti zadržanja, uveljavitve pravnih zahtevkov ali pa shranjevanje podatkov utemeljujejo drugi pravni interesi.
Vse dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani družbe HENKEL lahko najdete v Izjavi o varstvu podatkov.
SODELUJOČI lahko kadar koli uveljavi pravico do dostopa do svojih podatkov. V kolikor so zadevne zahteve izpolnjene, lahko SODELUJOČI uveljavi naslednje pravice:

  • Pravica do popravka
  • Pravica do izbrisa
  • Pravica do omejitve obdelave
  • Pravica do vložitve tožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov
  • Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravica SODELUJOČEGA do ugovora
V primeru obdelovalnih aktivnosti, ki vključujejo vaše osebne podatke in so izpeljane na podlagi legitimnega interesa družbe HENKEL, imate kadar koli pravico do ugovora zoper takšno obdelavo svojih osebnih podatkov ne glede na situacijo. Družba HENKEL bo prenehala z obdelavo, razen če lahko dokaže, da je za obdelavo osebnih podatkov imela pomembne razloge, ki pretehtajo vaše interese, pravice in svoboščine, ali v kolikor obdelava služi uveljavljanju ali izvajanju pravnih zahtevkov ali obrambi pred njimi.
V teh primerih, ali če imate kot SODELUJOČI kakršna koli druga vprašanja ali želje v zvezi s svojimi osebnimi podatki, nam pošljite elektronsko sporočilo ali dopis na urad za varstvo podatkov družbe HENKEL: Henkel Central Eastern Europe GmbH, vročiti Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien ali dataprotection_austria@henkel.com.