I. Podmienky

1. Všeobecne

V období od 1. septembra 2019 do 31. januára 2020 Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Divízia Schwarzkopf Professional) Erdbergstraße 29, 1030 Viedeň, Rakúsko (ďalej len „HENKEL“) spoločne s agentúrou 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Viedeň, Rakúsko (ďalej len „AGENTÚRA“, spoločne s Henkelom ďalej len the “ORGANIZÁTORI”) organizujú súťaž pod názvom “OSIS Made to Create Competition” (ďalej len “SÚŤAŽ“).

2. Spôsobilosť

ÚČASTNÍCI musia byť fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a pracujú na Slovensku ako profesionálni kaderníci po dobu najmenej troch (3) rokov (ďalej len “ÚČASTNÍK”).
ÚČASTNÍKOM sa rozumie jedna osoba, tímová práca nie je povolená. ÚČASTNÍCI nemusia mať svoje vlastné kaderníctvo. Ak sú zamestnancami nejakého kaderníctva, musia potvrdiť, že majú súhlas majiteľa kaderníctva s účasťou v SÚŤAŽI. Každý účastník môže súťažiť len sám za seba. V prípade účasti v SÚŤAŽI, všetky vyplnené osobné údaje musia byť platné a pravdivé.
Účasť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, čo sa týka počtu kaderníkov z konkrétneho kaderníctva. Účasť je zdarma, avšak každý ÚČASTNÍK musí spoločnosti HENKEL doložiť, že si zakúpil štartovací balíček OSIS, a to formou náhrania faktúry.
Zamestnanci a zástupcovia ORGANIZÁTOROV sa súťaže nemôžu zúčastniť. Účasť v súťaži je možná iba za uvedených podmienok. Účastníci SÚŤAŽE berú na vedomie tieto podmienky.

3. Určenie víťazov

Spoločnosť HENKEL poriada súťaž kaderníkov z 11 krajín strednej a východnej Európy (Bielorusko, Chorvátsko, Česká Republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina). ÚČASTNÍCI nahrajú fotografie účesov prostredníctvom webovej stránky súťaže.
Nahrané fotografie bude posudzovať porota. Spoločnosť HENKEL vyberie dvoch (2) porotcov z každej krajiny. Porotcov bude celkovo dvadsaťdva (22). Bude sa jednať o známych kaderníkov/stylistov z daných krajín. Ich mená budú oznámené pred zahájením súťaže. Pri posudzovaní fotografií nebudú porotcovia poznať mená príslušných ÚČASTNÍKOV; porotcovia nominovaní za danú krajinu nehlasujú o UČASTNÍKOCH z ich krajiny.

4. Priebeh súťaže

ÚČASTNÍCI sú povinní zakúpiť si štartovací balíček OSIS, zaregistrovať sa na webovej stránke súťaže a vytvoriť účes na modelke s využitím produktov OSIS (ďalej len “DIELO”). Je potrebné zhotoviť tri (3) fotografie modelky z rôznych uhlov a nahrať ich v jednej z troch kategórií. Spolu s týmito fotografiami je ďalej nutné nahrať jednu (1) “pred” realizáciou účesu. Fotografie môžu byť čiernobiele, farebné, prípadne kombináciou oboch druhov.
V prípade účasti v rôznych kategóriách je nutné použiť rozdielne modelky a účesy.
Súťaží sa v troch (3) kategóriách: “Farba”, “Ženy” a “Avantgarda”.
Všetky predložené fotografie, okrem kategórie “Avantgarda” musia byť komerčné a použiteľné a musia odrážať súčasné trendy. Je možné použiť profesionálnych fotografov a vizážistov. Na fotogafiách nemusí byť zachytená hlava a ramená, ale musí sa sústreďovať na vlasy, predovšetkým ak ide o osvetlenie a a pózu. Fotografie by mali ukazovať módny a komerčný styling s dôrazom na udávanie trendov a inovácie.
Fotografie v kategórii “Avantgarda” by mali preukazovať pogresívny styling s dôrazom na udávanie trendov a inovácie.V kategórii “Avantgarda” je možné pri účesoch využívať príčesky. Kategória “Avantgarda” sa považuje za “umeleckú kategóriu”.
Rozlíšenie fotografií musí byť najmenej desať (10) megapixelov, 300 dpi, veľkosť súboru maximálne 5 MB. Úpravy vo Photoshope nie sú povolené a sú dôvodom k diskvalifikácii. Nahrané fotografie musia byť anonymné (bez odkazov na kaderníka, kaderníctvo, atď.); záber by sa mal sústreďovať na účes.
ÚČASTNÍCI sú povinní dodržať vyššie uvedené požiadavky. Nevyhovujúce fotografie preto nebudú do súťaže zaradené. Spoločnosť HENKEL nie je povinná ÚČASTNÍKOV o nesplnení požiadaviek pred diskvalifikáciou informovať.
Webová stránka súťaže je: www.osismadetocreate.com; pre účasť je nutné vyplniť všetky údaje na vstupnej stránke, je nutné prijať Podmienky a Prehlásenie o súhlase a nahrať fotografie vyššie popísaným spôsobom najneskôr do 30. januára 2019.

5. Ceny

Vzhľadom k tomu, že sú pre každú krajinu tri (3) kategórie, budú pre dané krajiny maximálne traja (3) víťazi na každú krajinu. Víťazi danej krajiny v každej kategórii budú vyslaní na regionálnu súťaž v Londýne na náklady spoločnosti HENKEL alebo distribútora. Víťazi budú verejne oznámení (na galavečeri alebo na sociálnych sieťach) najneskôr 30.júna 2020.
Regionálna súťaž je naplánovaná na október 2020 a bude sa konať v Londýne. Ak v tej dobe víťaz z danej krajiny nebude k dispozícii, nemôže ho nahradiť iná osoba. Za neschopnosť zúčastniť sa sa neposkytuje žiadna náhrada.
V rámci regionálnej súťaže budú koneční (regionálni) víťazi v jednotlivých kategóriách vybraní medzinárodnou porotou z víťazov z jednotlivých krajín v danej kategórii. Získajú trofej a účasť na medzinárodnom školení.

6. Zodpovednosť a prechod práv

Účasťou a nahraním fotografií (ďalej len „PRÍSPEVKY“), ÚČASTNÍCI potvrdzujú, že sú pôvodcami PRÍSPEVKOV, že majú všetky práva k nahraným PRÍSPEVKOM a že na PRÍSPEVKY sa nevzťahujú žiadne práva tretích osôb, ani neporušujú žiadne práva tretích osôb. ÚČASTNÍCI môžu niesť zodpovednosť v prípade, že nimi nahraté PRÍSPEVKY porušujú príslušné právne predpisy alebo práva tretích osôb.
Ak sa na príprave či vývoji PRÍSPEVKOV vedľa ÚČASTNÍKOV podieľajú aj iné osoby, ÚČASTNÍCI sú povinní si vopred vyžiadať ich súhlas s predložením PRÍSPEVKOV a ich možným následným uverejnením v rámci SÚŤAŽE. To platí aj v prípade, že k predloženým PRÍSPEVKOM získala práva nejaká tretia osoba.
Ak je možné poznať osoby na predložených fotografiách, ÚČASTNÍCI sú pred ich predložením povinní získať ich súhlas s predložením a následným uverejnením fotografií.
ÚČASTNÍK udeľuje spoločnosti HENKEL výhradné, prevoditeľné (na prepojené spoločnosti a/alebo príslušných miestnych distribútorov spoločnosti HENKEL), bezplatné práva, ku ktorým je možné udeľovať podlicencie, bez časových a teritoriálnych obmedzení, k užívaniu, využívaniu a reprodukovaniu fotografií vo všetkých médiách (napr. Sociálnych, internetových a tlačových) k reklamným účelom.
Nahraním fotografií ÚČASTNÍCI s vyššie uvedeným súhlasia.
HENKEL zodpovedá z akékoľvek škody v súvislosti s realizáciou tejto SÚŤAŽE len v prípade, že boli na strane spoločnosti HENKEL spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbalosti.

7. Porušenie podmienok účasti

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje v prípade porušenia Podmienok alebo úmyselného alebo neúmyseľného uvedenia nepravdivých údajov práco vylúčiť príslušných ÚČASTNÍKOV zo SÚŤAŽE. ÚČASTNÍCI, ktorí používajú nepovolené nástroje či inak získajú výhodu prostredníctvom manipulácie, budú tiež vylúčení.
ÚČASTNÍK ďalej berie na vedomie, že spoločnosť HENKEL netoleruje obsah, ktorí so SÚŤAŽOU nesúvisí a že nevhodný obsah, ktorý je v rozpore so zásadami bežnej slušnosti, bude okamžite vymazaný. To zahŕňa obsah, ktorý je obscénny, pornografický, výhražný, podnecuje k násiliu, diskriminujúci, rasistický, uražlivý, ponižujúci, reklamný, zavádzajúci alebo protiprávny, ako aj obsah, ktorý je v rozpore s právami tretích osôb (vrátane autorského práva a práv na ochranu osobnosti).

8. Ukončenie

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje právo SÚŤAŽ kedykoľvek bez varovania zrušiť alebo ukončiť. TO sa týka predovšetkým, nie však výhradne, prípadov, kedy z technických dôvodov – napr. napadnutím systému vírusom, manipulácie alebo závady hardwaru a/alebo software, prípadne z právnych dôvodov – je riadna realizácia SÚŤAŽE obtiažna, ovplyvnená alebo nemožná. V takom prípade ÚČASTNÍCI nemajú žiadne nároky voči spoločnosti HENKEL. Ak je ukončenie spôsobené ÚČASTNÍKOM, spoločnosť HENKEL môže požadovať náhradu.

9. Zmeny

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje právo tieto Podmienky bez uvedenia dôvodu kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak je to v záujme jednoduchého a bezpečného spracovávania a predovšetkým za účelom prevencie zneužitia či z iných dôvodov.

11. Rôzne

Ceny nie je možné vyplácať v hotovosi. Tieto Podmienky a celý právny vzťah medzi ÚČASTNÍKMI a spoločnosťou HENKEL sa riadi rakúskym právom. Ak by akékoľvek ustanovenie Podmienok bolo alebo sa stalo neplatným, jeho neplatnosť sa nedotkne platnosti Podmienok ako celku. Spoločnosť HENKEL môže Podmienky kedykoľvek zmeniť bez zvláštneho oznámenia.
Akékoľvek otázky ohľadom tejto SÚŤAŽE prosím adresujte týmto osobám:
Lokálna SÚŤAŽ: martina.slamova@henkel.com
Regionálna SÚŤAŽ: johann.steyrer@henkel.com


II. Súhlas k ochrane osobných
údajov účastníka v SÚŤAŽI

V prípade účasti v SÚŤAŽI a obdržaní výhry, ÚČASTNÍK/CI musia poskytnúť nasledujúce informácie: meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, krajinu, súťažné fotografie a text.

Neexistuje žiadne právo na registráciu.

HENKEL zhromaždí a použije tieto dáta poskytnuté ÚČASTNÍKOM (účastníkmi) len k nevyhnutnému procesu organizovania súťaže, výhry a následnému pozvaniu ÚČASTNÍKA (účastníkov) do ďalšieho ročníka SÚŤAŽE.

HENKEL neposkytuje údaje ÚČASTNÍKA (účastníkov) žiadnej tretej strane, iba za účelom distribúcie cien, pre vedenie SÚŤAŽE a pre následné pozvanie ÚČASTNÍKA do ďalšieho ročníku SÚŤAŽE.

Meno, emailová adresa, telefónne číslo, krajina, fotografie a ďalší text ÚČASTNÍKA budú predané agentúre menom spoločnosti HENKEL za účelom porovnania a aktualizácie kontaktných údajov. Správa údajov kontaktov agentúrou je súčasťou oprávneného záujmu spoločnosti HENKEL o outsourcing podnikových procesov.

Spracovanie a používanie údajov ÚČASTNÍKA je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré oprávňujú tieto úkony vykonávať s odôvodnením, že spracovanie je nevyhnutné pre vedenie SÚŤAŽE a pre poskytnutie ceny. Spracovanie a využitie údajov účastníka je založené na právnom záujme HENKEL, aby účastníci boli účastníkmi ďalšieho ročníku SÚŤAŽE.

Osobné údaje budú použité len pre túto SÚŤAŽ, pre poskytnutie ceny a pre pozvanie ÚČASTNÍKA do ďalšieho ročníka SÚŤAŽE. HENKEL bude uchovávať údaje 12 (dvanásť) mesiacov od konca súťaže, a to po dobu nevyhnutne nutnú. V prípade, že sa uplatní zákonná povinnosť zadržania, je možné vymáhať právne nároky alebo iný oprávnený záujem na uloženie osobných údajov.

Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu, akým HENKEL spracováva osobné údaje, nájdete v prehlásení o ochrane údajov.

V ktoromkoľvek okamihu môže účastník uplatniť právo na prístup ku svojim údajom. Okrem toho, ak sú splnené príslušné požiadavky, môže účastník uplatniť tieto práva:

  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo podať sťažnosť v príslušnom kontrolnom orgáne na ochranu údajov
  • Právo na prenositeľnosť dát

Právo na námietky ÚČASTNÍKA
V prípade spracovateľských činností zahŕňajúcich Vaše osobné údaje, ktoré sú uskutočňované na základe legitímneho záujmu HENKEL, máte právo vzniesť proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov kedykoľvek námietky z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. HENKEL toto spracovanie zastaví, ak HENKEL neurčí vážne dôvody pre spracovanie, ktoré vyžaduje ochranu, ktorá prevyšuje vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovanie slúži k presadeniu, výkonu alebo ochrane proti súdnym nárokom.

V týchto prípadoch, alebo ak má účastník iné otázky alebo priania v súvislosti s osobnými údajmi, zašlite prosím email, alebo list úradu HENKEL na ochranu údajov: Henkel Central Europe GmbH, zH. Compliance, Erdbergstrasse 29, A-1030 Wien alebo na email dataprotection_austria@henkel.com.
I. Podmienky

1. Všeobecne

V období od 1. septembra 2019 do 31. januára 2020 Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Divízia Schwarzkopf Professional) Erdbergstraße 29, 1030 Viedeň, Rakúsko (ďalej len „HENKEL“) spoločne s agentúrou 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Viedeň, Rakúsko (ďalej len „AGENTÚRA“, spoločne s Henkelom ďalej len the “ORGANIZÁTORI”) organizujú súťaž pod názvom “OSIS Made to Create Competition” (ďalej len “SÚŤAŽ“).

2. Spôsobilosť

ÚČASTNÍCI musia byť fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a pracujú na Slovensku ako profesionálni kaderníci po dobu najmenej troch (3) rokov (ďalej len “ÚČASTNÍK”).
ÚČASTNÍKOM sa rozumie jedna osoba, tímová práca nie je povolená. ÚČASTNÍCI nemusia mať svoje vlastné kaderníctvo. Ak sú zamestnancami nejakého kaderníctva, musia potvrdiť, že majú súhlas majiteľa kaderníctva s účasťou v SÚŤAŽI. Každý účastník môže súťažiť len sám za seba. V prípade účasti v SÚŤAŽI, všetky vyplnené osobné údaje musia byť platné a pravdivé.
Účasť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, čo sa týka počtu kaderníkov z konkrétneho kaderníctva. Účasť je zdarma, avšak každý ÚČASTNÍK musí spoločnosti HENKEL doložiť, že si zakúpil štartovací balíček OSIS, a to formou náhrania faktúry.
Zamestnanci a zástupcovia ORGANIZÁTOROV sa súťaže nemôžu zúčastniť. Účasť v súťaži je možná iba za uvedených podmienok. Účastníci SÚŤAŽE berú na vedomie tieto podmienky.

3. Určenie víťazov

Spoločnosť HENKEL poriada súťaž kaderníkov z 11 krajín strednej a východnej Európy (Bielorusko, Chorvátsko, Česká Republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina). ÚČASTNÍCI nahrajú fotografie účesov prostredníctvom webovej stránky súťaže.
Nahrané fotografie bude posudzovať porota. Spoločnosť HENKEL vyberie dvoch (2) porotcov z každej krajiny. Porotcov bude celkovo dvadsaťdva (22). Bude sa jednať o známych kaderníkov/stylistov z daných krajín. Ich mená budú oznámené pred zahájením súťaže. Pri posudzovaní fotografií nebudú porotcovia poznať mená príslušných ÚČASTNÍKOV; porotcovia nominovaní za danú krajinu nehlasujú o UČASTNÍKOCH z ich krajiny.

4. Priebeh súťaže

ÚČASTNÍCI sú povinní zakúpiť si štartovací balíček OSIS, zaregistrovať sa na webovej stránke súťaže a vytvoriť účes na modelke s využitím produktov OSIS (ďalej len “DIELO”). Je potrebné zhotoviť tri (3) fotografie modelky z rôznych uhlov a nahrať ich v jednej z troch kategórií. Spolu s týmito fotografiami je ďalej nutné nahrať jednu (1) “pred” realizáciou účesu. Fotografie môžu byť čiernobiele, farebné, prípadne kombináciou oboch druhov.
V prípade účasti v rôznych kategóriách je nutné použiť rozdielne modelky a účesy.
Súťaží sa v troch (3) kategóriách: “Farba”, “Ženy” a “Avantgarda”.
Všetky predložené fotografie, okrem kategórie “Avantgarda” musia byť komerčné a použiteľné a musia odrážať súčasné trendy. Je možné použiť profesionálnych fotografov a vizážistov. Na fotogafiách nemusí byť zachytená hlava a ramená, ale musí sa sústreďovať na vlasy, predovšetkým ak ide o osvetlenie a a pózu. Fotografie by mali ukazovať módny a komerčný styling s dôrazom na udávanie trendov a inovácie.
Fotografie v kategórii “Avantgarda” by mali preukazovať pogresívny styling s dôrazom na udávanie trendov a inovácie.V kategórii “Avantgarda” je možné pri účesoch využívať príčesky. Kategória “Avantgarda” sa považuje za “umeleckú kategóriu”.
Rozlíšenie fotografií musí byť najmenej desať (10) megapixelov, 300 dpi, veľkosť súboru maximálne 5 MB. Úpravy vo Photoshope nie sú povolené a sú dôvodom k diskvalifikácii. Nahrané fotografie musia byť anonymné (bez odkazov na kaderníka, kaderníctvo, atď.); záber by sa mal sústreďovať na účes.
ÚČASTNÍCI sú povinní dodržať vyššie uvedené požiadavky. Nevyhovujúce fotografie preto nebudú do súťaže zaradené. Spoločnosť HENKEL nie je povinná ÚČASTNÍKOV o nesplnení požiadaviek pred diskvalifikáciou informovať.
Webová stránka súťaže je: www.osismadetocreate.com; pre účasť je nutné vyplniť všetky údaje na vstupnej stránke, je nutné prijať Podmienky a Prehlásenie o súhlase a nahrať fotografie vyššie popísaným spôsobom najneskôr do 30. januára 2019.

5. Ceny

Vzhľadom k tomu, že sú pre každú krajinu tri (3) kategórie, budú pre dané krajiny maximálne traja (3) víťazi na každú krajinu. Víťazi danej krajiny v každej kategórii budú vyslaní na regionálnu súťaž v Londýne na náklady spoločnosti HENKEL alebo distribútora. Víťazi budú verejne oznámení (na galavečeri alebo na sociálnych sieťach) najneskôr 30.júna 2020.
Regionálna súťaž je naplánovaná na október 2020 a bude sa konať v Londýne. Ak v tej dobe víťaz z danej krajiny nebude k dispozícii, nemôže ho nahradiť iná osoba. Za neschopnosť zúčastniť sa sa neposkytuje žiadna náhrada.
V rámci regionálnej súťaže budú koneční (regionálni) víťazi v jednotlivých kategóriách vybraní medzinárodnou porotou z víťazov z jednotlivých krajín v danej kategórii. Získajú trofej a účasť na medzinárodnom školení.

6. Zodpovednosť a prechod práv

Účasťou a nahraním fotografií (ďalej len „PRÍSPEVKY“), ÚČASTNÍCI potvrdzujú, že sú pôvodcami PRÍSPEVKOV, že majú všetky práva k nahraným PRÍSPEVKOM a že na PRÍSPEVKY sa nevzťahujú žiadne práva tretích osôb, ani neporušujú žiadne práva tretích osôb. ÚČASTNÍCI môžu niesť zodpovednosť v prípade, že nimi nahraté PRÍSPEVKY porušujú príslušné právne predpisy alebo práva tretích osôb.
Ak sa na príprave či vývoji PRÍSPEVKOV vedľa ÚČASTNÍKOV podieľajú aj iné osoby, ÚČASTNÍCI sú povinní si vopred vyžiadať ich súhlas s predložením PRÍSPEVKOV a ich možným následným uverejnením v rámci SÚŤAŽE. To platí aj v prípade, že k predloženým PRÍSPEVKOM získala práva nejaká tretia osoba.
Ak je možné poznať osoby na predložených fotografiách, ÚČASTNÍCI sú pred ich predložením povinní získať ich súhlas s predložením a následným uverejnením fotografií.
ÚČASTNÍK udeľuje spoločnosti HENKEL výhradné, prevoditeľné (na prepojené spoločnosti a/alebo príslušných miestnych distribútorov spoločnosti HENKEL), bezplatné práva, ku ktorým je možné udeľovať podlicencie, bez časových a teritoriálnych obmedzení, k užívaniu, využívaniu a reprodukovaniu fotografií vo všetkých médiách (napr. Sociálnych, internetových a tlačových) k reklamným účelom.
Nahraním fotografií ÚČASTNÍCI s vyššie uvedeným súhlasia.
HENKEL zodpovedá z akékoľvek škody v súvislosti s realizáciou tejto SÚŤAŽE len v prípade, že boli na strane spoločnosti HENKEL spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbalosti.

7. Porušenie podmienok účasti

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje v prípade porušenia Podmienok alebo úmyselného alebo neúmyseľného uvedenia nepravdivých údajov práco vylúčiť príslušných ÚČASTNÍKOV zo SÚŤAŽE. ÚČASTNÍCI, ktorí používajú nepovolené nástroje či inak získajú výhodu prostredníctvom manipulácie, budú tiež vylúčení.
ÚČASTNÍK ďalej berie na vedomie, že spoločnosť HENKEL netoleruje obsah, ktorí so SÚŤAŽOU nesúvisí a že nevhodný obsah, ktorý je v rozpore so zásadami bežnej slušnosti, bude okamžite vymazaný. To zahŕňa obsah, ktorý je obscénny, pornografický, výhražný, podnecuje k násiliu, diskriminujúci, rasistický, uražlivý, ponižujúci, reklamný, zavádzajúci alebo protiprávny, ako aj obsah, ktorý je v rozpore s právami tretích osôb (vrátane autorského práva a práv na ochranu osobnosti).

8. Ukončenie

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje právo SÚŤAŽ kedykoľvek bez varovania zrušiť alebo ukončiť. TO sa týka predovšetkým, nie však výhradne, prípadov, kedy z technických dôvodov – napr. napadnutím systému vírusom, manipulácie alebo závady hardwaru a/alebo software, prípadne z právnych dôvodov – je riadna realizácia SÚŤAŽE obtiažna, ovplyvnená alebo nemožná. V takom prípade ÚČASTNÍCI nemajú žiadne nároky voči spoločnosti HENKEL. Ak je ukončenie spôsobené ÚČASTNÍKOM, spoločnosť HENKEL môže požadovať náhradu.

9. Zmeny

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje právo tieto Podmienky bez uvedenia dôvodu kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak je to v záujme jednoduchého a bezpečného spracovávania a predovšetkým za účelom prevencie zneužitia či z iných dôvodov.

11. Rôzne

Ceny nie je možné vyplácať v hotovosi. Tieto Podmienky a celý právny vzťah medzi ÚČASTNÍKMI a spoločnosťou HENKEL sa riadi rakúskym právom. Ak by akékoľvek ustanovenie Podmienok bolo alebo sa stalo neplatným, jeho neplatnosť sa nedotkne platnosti Podmienok ako celku. Spoločnosť HENKEL môže Podmienky kedykoľvek zmeniť bez zvláštneho oznámenia.
Akékoľvek otázky ohľadom tejto SÚŤAŽE prosím adresujte týmto osobám:
Lokálna SÚŤAŽ: martina.slamova@henkel.com
Regionálna SÚŤAŽ: johann.steyrer@henkel.com


II. Súhlas k ochrane osobných
údajov účastníka v SÚŤAŽI

V prípade účasti v SÚŤAŽI a obdržaní výhry, ÚČASTNÍK/CI musia poskytnúť nasledujúce informácie: meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, krajinu, súťažné fotografie a text.

Neexistuje žiadne právo na registráciu.

HENKEL zhromaždí a použije tieto dáta poskytnuté ÚČASTNÍKOM (účastníkmi) len k nevyhnutnému procesu organizovania súťaže, výhry a následnému pozvaniu ÚČASTNÍKA (účastníkov) do ďalšieho ročníka SÚŤAŽE.

HENKEL neposkytuje údaje ÚČASTNÍKA (účastníkov) žiadnej tretej strane, iba za účelom distribúcie cien, pre vedenie SÚŤAŽE a pre následné pozvanie ÚČASTNÍKA do ďalšieho ročníku SÚŤAŽE.

Meno, emailová adresa, telefónne číslo, krajina, fotografie a ďalší text ÚČASTNÍKA budú predané agentúre menom spoločnosti HENKEL za účelom porovnania a aktualizácie kontaktných údajov. Správa údajov kontaktov agentúrou je súčasťou oprávneného záujmu spoločnosti HENKEL o outsourcing podnikových procesov.

Spracovanie a používanie údajov ÚČASTNÍKA je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré oprávňujú tieto úkony vykonávať s odôvodnením, že spracovanie je nevyhnutné pre vedenie SÚŤAŽE a pre poskytnutie ceny. Spracovanie a využitie údajov účastníka je založené na právnom záujme HENKEL, aby účastníci boli účastníkmi ďalšieho ročníku SÚŤAŽE.

Osobné údaje budú použité len pre túto SÚŤAŽ, pre poskytnutie ceny a pre pozvanie ÚČASTNÍKA do ďalšieho ročníka SÚŤAŽE. HENKEL bude uchovávať údaje 12 (dvanásť) mesiacov od konca súťaže, a to po dobu nevyhnutne nutnú. V prípade, že sa uplatní zákonná povinnosť zadržania, je možné vymáhať právne nároky alebo iný oprávnený záujem na uloženie osobných údajov.

Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu, akým HENKEL spracováva osobné údaje, nájdete v prehlásení o ochrane údajov.

V ktoromkoľvek okamihu môže účastník uplatniť právo na prístup ku svojim údajom. Okrem toho, ak sú splnené príslušné požiadavky, môže účastník uplatniť tieto práva:

  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo podať sťažnosť v príslušnom kontrolnom orgáne na ochranu údajov
  • Právo na prenositeľnosť dát

Právo na námietky ÚČASTNÍKA
V prípade spracovateľských činností zahŕňajúcich Vaše osobné údaje, ktoré sú uskutočňované na základe legitímneho záujmu HENKEL, máte právo vzniesť proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov kedykoľvek námietky z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. HENKEL toto spracovanie zastaví, ak HENKEL neurčí vážne dôvody pre spracovanie, ktoré vyžaduje ochranu, ktorá prevyšuje vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovanie slúži k presadeniu, výkonu alebo ochrane proti súdnym nárokom.

V týchto prípadoch, alebo ak má účastník iné otázky alebo priania v súvislosti s osobnými údajmi, zašlite prosím email, alebo list úradu HENKEL na ochranu údajov: Henkel Central Europe GmbH, zH. Compliance, Erdbergstrasse 29, A-1030 Wien alebo na email dataprotection_austria@henkel.com.