I. Podmienky

1. Všeobecné

V období od 1.2. 2021 do 29.8.2021 usporiadúva Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Divize Schwarzkopf Professional), Erdbergstraße 29, 1030 Viedeň, Rakúsko (ďalej len „HENKEL“), spoločne s agentúrou 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Viedeň, Rakúsko (ďalej len „AGENTÚRA“, spoločne s Henkelom ďalej len “ORGANIZÁTORI”), súťaž pod názvom “OSIS Made to Create Competition” (ďalej len “SÚŤAŽ“).

2. Spôsobilosť

ÚČASTNÍCI musia byť fyzické osoby, ktoré sú podľa miestneho právneho poriadku plnoleté a pracujúce na Slovensku, ako profesionálni kaderníci po dobu najmenej troch (3) rokov (ďalej len “ÚČASTNÍK”).
ÚČASTNÍKOM sa rozumie jedna osoba, tímová práca nie je povolená. ÚČASTNÍCI nemusia mať svoje vlastné kaderníctvo. Pokiaľ sú zamestnanci nejakého kaderníctva, musia potvrdiť, že majú súhlas majiteľa kaderníctva s účasťou v SÚŤAŽI.
Účasť nie je nijako obmedzená, čo sa týka počtu kaderníkov z konkrétneho kaderníctva. Účasť je zadarmo, avšak každý ÚČASTNÍK musí spoločnosti HENKEL doložiť, že si zakúpil štartovací balíček OSIS, a to formou nahratia faktúry.
Zamestnanci a zástupcovia ORGANIZÁTOROV sa súťaže nemôžu zúčastniť. Účasť v súťaži je možná iba za uvedených podmienok. Účasť v súťaži ÚČASTNÍCI vyslovene berú tieto podmienky na vedomie.

3. Určenie víťaza

HENKEL usporadúva súťaž kaderníkov z krajín strednej a východnej Európy. ÚČASTNÍCI nahrajú fotografie účesov prostredníctvom webovej stránky súťaže.
Nahrané fotografie bude posudzovať porota. Spoločnosť HENKEL vyberie dvoch (2) porotcov z každej krajiny.
Bude se jednať o známych kaderníkov/štylistov z daných krajín. Ich mená budú oznámené pred zahájením súťaže. Pri posudzovaní fotografií nebudú porotci poznať mená príslušných ÚČASTNÍKOV; porotci nominovaní za danú krajinu nehlasujú o ÚČASTNÍKOCH z tej krajiny.

4. Priebeh SÚŤAŽE

ÚČASTNÍCI sú povinní zakúpiť si štartovací balíček OSIS, zaregistrovať sa na webovej stránke súťaže a vytvoriť účes na modelke s využitím produktov OSIS (ďalej len “DIELO”). Je treba vytvoriť tri (3) fotografie modelky z rôznych uhlov a nahrať ich v jednej z troch kategórií. Spolu s týmito fotografiami je ďalej nutné nahrať jednu (1) fotografiu modelky “pred” realizáciou účesu. Fotografie môžu být čiernobiele, farebné, prípadne kombinácia oboch druhov.
V prípade účasti v rôznych kategóriách je nutné použiť rozdielne modelky a účesy.
Súťaží sa v troch (3) kategóriách: “Color”, “Women” a “Avantgarde”.
Všetky predložené fotografie, s výnimkou kategórie “Avantgarda”, musia byť komerčné a použiteľné a musia odrážať súčasné trendy. Je možné použiť profesionálnych fotografov a vizážistov. Na fotografiách nemusí byť zachytená hlava a ramená, ale musia sa sústrediť na vlasy, hlavne pokiaľ ide o osvetlenie a pózu.
Fotografie by mali ukazovať módny a komerčný styling s dôrazom na udávanie trendov a inováciu.
Fotografie v kategórií “Avantgarda” by mali dokazovať progresívny styling s dôrazom na udávanie trendóv a inováciu. V kategórií “Avantgarda” je možné pri účesoch využívať príčesky. Kategória “Avantgarda” sa pokladá za “umeleckú kategóriu”.
Rozlíšenie fotografií musí byť najmenej desať (10) megapixelov, 300 dpi, veľkosť súborov maximálne 5 MB. Úpravy v Photoshope nie sú povolené a sú dôvodom pre diskvalifikáciu. Nahrané fotografie musia byť anonymné (bez odkazov na kaderníka, kaderníctvo, atd.); záber by sa mal sústrediť na účes.
ÚČASTNÍCI sú povinní dodržať vyššie uvedené požiadavky. Nevyhovujúce fotografie preto nebudú do súťaže zaradené. Spoločnosť HENKEL nie je povinná ÚČASTNÍKOV o nesplnení požiadaviek pred diskvalifikáciou informovať.
Webová stránka súťaže : www.osismadetocreate.com; pre účasť je nutné vyplniť všetky údaje na vstupnej stránke, je nutné prijať Podmienky a Prehlášenia o súhlase a nahrať fotografie vyššie opísaným spôsobom najneskôr do 29.8.2021.

5. Ceny

Vzhľadom k tomu, že sú pre každú krajinu tri (3) kategórie, budú pre dané krajiny maximálne traja (3) víťazovia pre každú krajinu. Víťazovia daných krajín v každej kategórii budú poslaní na regionálnu súťaž na náklady spoločnosti HENKEL alebo distribútora.
Regionálna súťaž je plánovaná na máj 2022. Pokiaľ v tej dobe víťaz z danej krajiny nebude k dispozícií, nemôže ho nahradiť iná osoba. Za neschopnosť zúčastniť sa nie je poskytovaná žiadna náhrada.
V rámci regionálnej súťaže budú koneční (regionálni) víťazi v jednotlivých kategóriách vybraní mezinárodnou porotou z víťazov z jednotlivých krajín v danej kategórii. Obdržia trofej a dostane sa im mezinárodného školenia.

6. Zodpovednosť a prechod práv

Účasťou a nahraním fotografií (ďalej len “PRÍSPEVKY”) ÚČASTNÍCI potvrdzujú, že sú pôvodcami PRÍSPEVKOV, že majú všetky práva k nahratým PRÍSPEVKOM a že na PRÍSPEVKY sa nevzťahujú žiadne práva tretích osôb, ani neporušujú žiadne práva tretích osôb. ÚČASTNÍCI môžu niesť zodpovednosť v prípade, že nimi nahrané PRÍSPEVKY porušujú príslušné právne predpisy alebo práva tretích osôb.
Pokiaľ sa na príprave či vývoji PRÍSPEVKOV okrem ÚČASTNÍKOV podieľajú aj iné osoby, ÚČASTNÍCI sú povinní si dopredu požiadať o ich súhlas s predložením PRÍSPEVKOV a ich možným následným uverejnením v rámci SÚŤAŽE. To isté platí i v prípade, že k predloženým PRÍSPEVKOM získala práva nejaká tretia osoba.
Pokiaľ je možné poznať osoby na predložených fotografiách, ÚČASTNÍCI sú pred ich predložením povinní získať ich súhlas s predložením a následným uverejnením fotografií.
ÚČASTNÍK udeľuje spoločnosti HENKEL výhradné, prenosné (na prepojené spoločnosti alebo príslušné miestne distributory spoločnosti HENKEL), bezplatné práva, k nim je možné udeľovať podlicencie, bez časových a teritoriálnych obmezení, k užívaniu, využívaniu a reprodukovaniu fotografií vo všetkých médiách (napr. sociálnych, internetových a tlačových) k reklamným účelom.
Nahraním fotografií ÚČASTNÍCI s vyššie uvedeným súhlasia.
HENKEL zodpovedá za akékoľvek škody v súvislosti s realizáciou tejto SÚŤAŽE iba v prípade, že boli na strane spoločnosti HENKEL spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti.
HENKEL neprijíma zodpovednosť za záznamy stratené technickou chybou. Doklad o vstupe nie je automaticky dokladom o prijatí. Udelením ceny výhercovi, nemá HENKEL žiadne ďalšie povinnosti.
Spoločnosť HENKEL nezodpovedá za škody spôsobené technickými chybami, oneskoreným alebo prerušeným prenosom, chybami v technických zariadeniach a službách, nesprávnym obsahom, stratou alebo vymazaním dát, vírusmi alebo čímkoľvek iným, čo môže vzniknúť v účasti v súťaži.
Za vylúčené osoby v súlade s odstavcom 8 neexistuje žiadna zodpovednosť.

7. Porušenie podmienok účasti

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje v prípade porušenia Podmienok, alebo úmyselného alebo neúmyselného uvedenia nepravdivých údajov právo vylúčiť príslušných ÚČASTNÍKOV zo SÚŤAŽE. ÚČASTNÍCI, ktorí používajú nepovolené nástroje či inak získajú výhodu prostredníctvom manipulácie, budú rovnako vylúčení.
ÚČASTNÍK ďalej berie na vedomie, že spoločnosť HENKEL netoleruje obsah, který so SÚŤAŽOU nesúvisí, a že nevhodný obsah, který je v rozpore so zásadami bežnej slušnosti, bude okamžite vymazaný. To zahrňuje obsah, který je obscénny, pornografický, výhražný, podnecuje k násiliu, diskriminujúci, rasistický, urážlivý, ponižujúci, reklamný, zaváďajúící alebo protiprávny, rovnako aj obsah, ktorý je v rozpore s právami tretej osoby (vrátane autorského práva a práv na ochranu osobnosti).

8. Ukončenie

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje právo SÚŤAŽ kedykoľvek bez varovania zrušiť alebo ukončiť. TO sa týka predovšetkým, nie však výhradne, prípadov, kedy z technických dôvodov – napr. napadnutie systému vírusom, manipuláce alebo problémov hardwaru a/lebo softwaru, prípadne z právnych dôvodov – je riadna realizácia SÚŤAŽE obtiažna, ovplyvnená alebo nemožná. V takomto prípade ÚČASTNÍCI nemajú žiadne nároky voči
spoločnosti HENKEL. Pokiaľ je ukončenie spôsobené ÚČASTNÍKOM, spoločnosť HENKEL môže požadovať náhradu.

9. Zmeny

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje právo tieto Podmienky bez uvedenia dôvodu kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, pokiaľ je to v záujme jednoduchého a bezpečného spracovania, a zvlášť za účelom prevencie zneužitia či z iných dôvodov.

10. Rôzne

Ceny nie je možné vyplatiť v hotovosti. Tieto Podmienky a celý právny vzťah medzi ÚČASTNÍKMI a spoločnosťou HENKEL sa riadi rakúskym právom. Pokiaľ by akékoľvek ustanovenie Podmienok bolo alebo sa stalo neplatným, jeho neplatnosť sa nedotkne platnosti Podmienok ako celku. Spoločnosť HENKEL môže Podmienky kedykoľvek zmeniť bez zvláštneho oznámenia.
Akékoľvek otázky ohľadom tejto SÚŤAŽE prosím adresujte týmto osobám:
Lokálna SÚŤAŽ: martina.slamova@henkel.com
Regionálna SÚŤAŽ: johann.steyrer@henkel.com


II. Súhlas s ochranou osobných
dát pre účastníka SÚŤAŽE

K účasti v SÚŤAŽI a získaniu ceny musia ÚČASTNÍCI poskytnúť tieto osobné údaje: meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, krajinu, zúčastnené fotografie a text.
Na registráciu nie je vyhradené právo.
HENKEL bude zhromažďovať a používať údaje poskytnuté ÚČASTNÍKOM iba ako súčasť
nevyhnutného procesu pre poskytnutie ceny, uskutočnenie SÚŤAŽE a pre pozvanie ÚČASTNÍKA na ďalšie SÚŤAŽE.
Spoločnosť HENKEL nepredá údaje ÚČASTNÍKA žiadnej tretej strane, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre distribúciu cien, pre uskutočnenie SÚŤAŽE a pre pozvanie ÚČASTNÍKA na ďalšiu SÚŤAŽ.
Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina, fotografie a text ÚČASTNÍKA budú posunuté AGENTÚRE v zastúpení spoločnosti HENKEL za účelom zrovnania a aktualizácie kontaktných údajov.
Spravovanie kontaktných údajov AGENTÚROU je súčasťou oprávneného záujmu HENKEL o outsourcing podnikových procesov.

Osobné údaje budú použité iba pre SÚŤAŽ, pre dodanie ceny a pre pozvanie ÚČASTNÍKA na ďalšie SÚŤAŽE. Spoločnosť HENKEL bude údaje uchovávať po dobu 12 (dvanástich) mesiacov od ukončenia SÚŤAŽE alebo tak dlho, ako to bude nutné v prípade, že bude platiť zákonná povinnosť uchovávať údaje, môžu byť vymáhané právne nároky alebo bude predložený iný oprávnený záujem.
Všetky ďalšie informácie týkajúce sa spôsobov, akými spoločnosť HENKEL spracováva osobné údaje, nájdete v prehlášení o ochrane osobných údajov.

  • Právo na opravu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzené spracovanie
  • Právo podať sťažnosť u príslušného orgánu dozoru nad ochranou údajov
  • Právo na prenesenie dát

Právo ÚČASTNÍKA vzniesť námietku
V prípade spracovateľských činností zahrňujúcich vaše osobné údaje, ktoré sú prevedené na základe oprávneného záujmu spoločnosti HENKEL, máte právo kedykoľvek vzniesť námietky proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vyplývajúcích z vašej konkrétnej situácie.

HENKEL zastaví toto spracovanie, pokiaľ HENKEL nedokáže preukázať dôležité dôvody pre spracovanie, které si zaslúži ochranu prevažujúcu nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie slúži k uplatneniu, výkonu alebo ochrane proti právnym nárokom.
V týchto prípadoch, alebo pokiaľ má ÚČASTNÍK akékoľvek ďalšie otázky alebo želania v súvislosti s jeho osobnými údajmi, pošlite e-mail alebo list na kanceláriu ochranných údajov : Henkel Central Eastern Europe
GmbH, zH. Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien or dataprotection_austria@henkel.com.
I. Podmienky

1. Všeobecné

V období od 1.2. 2021 do 29.8.2021 usporiadúva Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Divize Schwarzkopf Professional), Erdbergstraße 29, 1030 Viedeň, Rakúsko (ďalej len „HENKEL“), spoločne s agentúrou 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Viedeň, Rakúsko (ďalej len „AGENTÚRA“, spoločne s Henkelom ďalej len “ORGANIZÁTORI”), súťaž pod názvom “OSIS Made to Create Competition” (ďalej len “SÚŤAŽ“).

2. Spôsobilosť

ÚČASTNÍCI musia byť fyzické osoby, ktoré sú podľa miestneho právneho poriadku plnoleté a pracujúce na Slovensku, ako profesionálni kaderníci po dobu najmenej troch (3) rokov (ďalej len “ÚČASTNÍK”).
ÚČASTNÍKOM sa rozumie jedna osoba, tímová práca nie je povolená. ÚČASTNÍCI nemusia mať svoje vlastné kaderníctvo. Pokiaľ sú zamestnanci nejakého kaderníctva, musia potvrdiť, že majú súhlas majiteľa kaderníctva s účasťou v SÚŤAŽI.
Účasť nie je nijako obmedzená, čo sa týka počtu kaderníkov z konkrétneho kaderníctva. Účasť je zadarmo, avšak každý ÚČASTNÍK musí spoločnosti HENKEL doložiť, že si zakúpil štartovací balíček OSIS, a to formou nahratia faktúry.
Zamestnanci a zástupcovia ORGANIZÁTOROV sa súťaže nemôžu zúčastniť. Účasť v súťaži je možná iba za uvedených podmienok. Účasť v súťaži ÚČASTNÍCI vyslovene berú tieto podmienky na vedomie.

3. Určenie víťaza

HENKEL usporadúva súťaž kaderníkov z krajín strednej a východnej Európy. ÚČASTNÍCI nahrajú fotografie účesov prostredníctvom webovej stránky súťaže.
Nahrané fotografie bude posudzovať porota. Spoločnosť HENKEL vyberie dvoch (2) porotcov z každej krajiny.
Bude se jednať o známych kaderníkov/štylistov z daných krajín. Ich mená budú oznámené pred zahájením súťaže. Pri posudzovaní fotografií nebudú porotci poznať mená príslušných ÚČASTNÍKOV; porotci nominovaní za danú krajinu nehlasujú o ÚČASTNÍKOCH z tej krajiny.

4. Priebeh SÚŤAŽE

ÚČASTNÍCI sú povinní zakúpiť si štartovací balíček OSIS, zaregistrovať sa na webovej stránke súťaže a vytvoriť účes na modelke s využitím produktov OSIS (ďalej len “DIELO”). Je treba vytvoriť tri (3) fotografie modelky z rôznych uhlov a nahrať ich v jednej z troch kategórií. Spolu s týmito fotografiami je ďalej nutné nahrať jednu (1) fotografiu modelky “pred” realizáciou účesu. Fotografie môžu být čiernobiele, farebné, prípadne kombinácia oboch druhov.
V prípade účasti v rôznych kategóriách je nutné použiť rozdielne modelky a účesy.
Súťaží sa v troch (3) kategóriách: “Color”, “Women” a “Avantgarde”.
Všetky predložené fotografie, s výnimkou kategórie “Avantgarda”, musia byť komerčné a použiteľné a musia odrážať súčasné trendy. Je možné použiť profesionálnych fotografov a vizážistov. Na fotografiách nemusí byť zachytená hlava a ramená, ale musia sa sústrediť na vlasy, hlavne pokiaľ ide o osvetlenie a pózu.
Fotografie by mali ukazovať módny a komerčný styling s dôrazom na udávanie trendov a inováciu.
Fotografie v kategórií “Avantgarda” by mali dokazovať progresívny styling s dôrazom na udávanie trendóv a inováciu. V kategórií “Avantgarda” je možné pri účesoch využívať príčesky. Kategória “Avantgarda” sa pokladá za “umeleckú kategóriu”.
Rozlíšenie fotografií musí byť najmenej desať (10) megapixelov, 300 dpi, veľkosť súborov maximálne 5 MB. Úpravy v Photoshope nie sú povolené a sú dôvodom pre diskvalifikáciu. Nahrané fotografie musia byť anonymné (bez odkazov na kaderníka, kaderníctvo, atd.); záber by sa mal sústrediť na účes.
ÚČASTNÍCI sú povinní dodržať vyššie uvedené požiadavky. Nevyhovujúce fotografie preto nebudú do súťaže zaradené. Spoločnosť HENKEL nie je povinná ÚČASTNÍKOV o nesplnení požiadaviek pred diskvalifikáciou informovať.
Webová stránka súťaže : www.osismadetocreate.com; pre účasť je nutné vyplniť všetky údaje na vstupnej stránke, je nutné prijať Podmienky a Prehlášenia o súhlase a nahrať fotografie vyššie opísaným spôsobom najneskôr do 29.8.2021.

5. Ceny

Vzhľadom k tomu, že sú pre každú krajinu tri (3) kategórie, budú pre dané krajiny maximálne traja (3) víťazovia pre každú krajinu. Víťazovia daných krajín v každej kategórii budú poslaní na regionálnu súťaž na náklady spoločnosti HENKEL alebo distribútora.
Regionálna súťaž je plánovaná na máj 2022. Pokiaľ v tej dobe víťaz z danej krajiny nebude k dispozícií, nemôže ho nahradiť iná osoba. Za neschopnosť zúčastniť sa nie je poskytovaná žiadna náhrada.
V rámci regionálnej súťaže budú koneční (regionálni) víťazi v jednotlivých kategóriách vybraní mezinárodnou porotou z víťazov z jednotlivých krajín v danej kategórii. Obdržia trofej a dostane sa im mezinárodného školenia.

6. Zodpovednosť a prechod práv

Účasťou a nahraním fotografií (ďalej len “PRÍSPEVKY”) ÚČASTNÍCI potvrdzujú, že sú pôvodcami PRÍSPEVKOV, že majú všetky práva k nahratým PRÍSPEVKOM a že na PRÍSPEVKY sa nevzťahujú žiadne práva tretích osôb, ani neporušujú žiadne práva tretích osôb. ÚČASTNÍCI môžu niesť zodpovednosť v prípade, že nimi nahrané PRÍSPEVKY porušujú príslušné právne predpisy alebo práva tretích osôb.
Pokiaľ sa na príprave či vývoji PRÍSPEVKOV okrem ÚČASTNÍKOV podieľajú aj iné osoby, ÚČASTNÍCI sú povinní si dopredu požiadať o ich súhlas s predložením PRÍSPEVKOV a ich možným následným uverejnením v rámci SÚŤAŽE. To isté platí i v prípade, že k predloženým PRÍSPEVKOM získala práva nejaká tretia osoba.
Pokiaľ je možné poznať osoby na predložených fotografiách, ÚČASTNÍCI sú pred ich predložením povinní získať ich súhlas s predložením a následným uverejnením fotografií.
ÚČASTNÍK udeľuje spoločnosti HENKEL výhradné, prenosné (na prepojené spoločnosti alebo príslušné miestne distributory spoločnosti HENKEL), bezplatné práva, k nim je možné udeľovať podlicencie, bez časových a teritoriálnych obmezení, k užívaniu, využívaniu a reprodukovaniu fotografií vo všetkých médiách (napr. sociálnych, internetových a tlačových) k reklamným účelom.
Nahraním fotografií ÚČASTNÍCI s vyššie uvedeným súhlasia.
HENKEL zodpovedá za akékoľvek škody v súvislosti s realizáciou tejto SÚŤAŽE iba v prípade, že boli na strane spoločnosti HENKEL spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti.
HENKEL neprijíma zodpovednosť za záznamy stratené technickou chybou. Doklad o vstupe nie je automaticky dokladom o prijatí. Udelením ceny výhercovi, nemá HENKEL žiadne ďalšie povinnosti.
Spoločnosť HENKEL nezodpovedá za škody spôsobené technickými chybami, oneskoreným alebo prerušeným prenosom, chybami v technických zariadeniach a službách, nesprávnym obsahom, stratou alebo vymazaním dát, vírusmi alebo čímkoľvek iným, čo môže vzniknúť v účasti v súťaži.
Za vylúčené osoby v súlade s odstavcom 8 neexistuje žiadna zodpovednosť.

7. Porušenie podmienok účasti

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje v prípade porušenia Podmienok, alebo úmyselného alebo neúmyselného uvedenia nepravdivých údajov právo vylúčiť príslušných ÚČASTNÍKOV zo SÚŤAŽE. ÚČASTNÍCI, ktorí používajú nepovolené nástroje či inak získajú výhodu prostredníctvom manipulácie, budú rovnako vylúčení.
ÚČASTNÍK ďalej berie na vedomie, že spoločnosť HENKEL netoleruje obsah, který so SÚŤAŽOU nesúvisí, a že nevhodný obsah, který je v rozpore so zásadami bežnej slušnosti, bude okamžite vymazaný. To zahrňuje obsah, který je obscénny, pornografický, výhražný, podnecuje k násiliu, diskriminujúci, rasistický, urážlivý, ponižujúci, reklamný, zaváďajúící alebo protiprávny, rovnako aj obsah, ktorý je v rozpore s právami tretej osoby (vrátane autorského práva a práv na ochranu osobnosti).

8. Ukončenie

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje právo SÚŤAŽ kedykoľvek bez varovania zrušiť alebo ukončiť. TO sa týka predovšetkým, nie však výhradne, prípadov, kedy z technických dôvodov – napr. napadnutie systému vírusom, manipuláce alebo problémov hardwaru a/lebo softwaru, prípadne z právnych dôvodov – je riadna realizácia SÚŤAŽE obtiažna, ovplyvnená alebo nemožná. V takomto prípade ÚČASTNÍCI nemajú žiadne nároky voči
spoločnosti HENKEL. Pokiaľ je ukončenie spôsobené ÚČASTNÍKOM, spoločnosť HENKEL môže požadovať náhradu.

9. Zmeny

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje právo tieto Podmienky bez uvedenia dôvodu kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, pokiaľ je to v záujme jednoduchého a bezpečného spracovania, a zvlášť za účelom prevencie zneužitia či z iných dôvodov.

10. Rôzne

Ceny nie je možné vyplatiť v hotovosti. Tieto Podmienky a celý právny vzťah medzi ÚČASTNÍKMI a spoločnosťou HENKEL sa riadi rakúskym právom. Pokiaľ by akékoľvek ustanovenie Podmienok bolo alebo sa stalo neplatným, jeho neplatnosť sa nedotkne platnosti Podmienok ako celku. Spoločnosť HENKEL môže Podmienky kedykoľvek zmeniť bez zvláštneho oznámenia.
Akékoľvek otázky ohľadom tejto SÚŤAŽE prosím adresujte týmto osobám:
Lokálna SÚŤAŽ: martina.slamova@henkel.com
Regionálna SÚŤAŽ: johann.steyrer@henkel.com


II. Súhlas s ochranou osobných
dát pre účastníka SÚŤAŽE

K účasti v SÚŤAŽI a získaniu ceny musia ÚČASTNÍCI poskytnúť tieto osobné údaje: meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, krajinu, zúčastnené fotografie a text.
Na registráciu nie je vyhradené právo.
HENKEL bude zhromažďovať a používať údaje poskytnuté ÚČASTNÍKOM iba ako súčasť
nevyhnutného procesu pre poskytnutie ceny, uskutočnenie SÚŤAŽE a pre pozvanie ÚČASTNÍKA na ďalšie SÚŤAŽE.
Spoločnosť HENKEL nepredá údaje ÚČASTNÍKA žiadnej tretej strane, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre distribúciu cien, pre uskutočnenie SÚŤAŽE a pre pozvanie ÚČASTNÍKA na ďalšiu SÚŤAŽ.
Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina, fotografie a text ÚČASTNÍKA budú posunuté AGENTÚRE v zastúpení spoločnosti HENKEL za účelom zrovnania a aktualizácie kontaktných údajov.
Spravovanie kontaktných údajov AGENTÚROU je súčasťou oprávneného záujmu HENKEL o outsourcing podnikových procesov.

Osobné údaje budú použité iba pre SÚŤAŽ, pre dodanie ceny a pre pozvanie ÚČASTNÍKA na ďalšie SÚŤAŽE. Spoločnosť HENKEL bude údaje uchovávať po dobu 12 (dvanástich) mesiacov od ukončenia SÚŤAŽE alebo tak dlho, ako to bude nutné v prípade, že bude platiť zákonná povinnosť uchovávať údaje, môžu byť vymáhané právne nároky alebo bude predložený iný oprávnený záujem.
Všetky ďalšie informácie týkajúce sa spôsobov, akými spoločnosť HENKEL spracováva osobné údaje, nájdete v prehlášení o ochrane osobných údajov.

  • Právo na opravu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzené spracovanie
  • Právo podať sťažnosť u príslušného orgánu dozoru nad ochranou údajov
  • Právo na prenesenie dát

Právo ÚČASTNÍKA vzniesť námietku
V prípade spracovateľských činností zahrňujúcich vaše osobné údaje, ktoré sú prevedené na základe oprávneného záujmu spoločnosti HENKEL, máte právo kedykoľvek vzniesť námietky proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vyplývajúcích z vašej konkrétnej situácie.

HENKEL zastaví toto spracovanie, pokiaľ HENKEL nedokáže preukázať dôležité dôvody pre spracovanie, které si zaslúži ochranu prevažujúcu nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie slúži k uplatneniu, výkonu alebo ochrane proti právnym nárokom.
V týchto prípadoch, alebo pokiaľ má ÚČASTNÍK akékoľvek ďalšie otázky alebo želania v súvislosti s jeho osobnými údajmi, pošlite e-mail alebo list na kanceláriu ochranných údajov : Henkel Central Eastern Europe
GmbH, zH. Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien or dataprotection_austria@henkel.com.