I. Regulamin

1. Postanowienia ogólne

W okresie od 1 lutego 2021 roku do 29 sierpnia 2021 roku Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Division Schwarzkopf Professional) Erdbergstraße 29, 1030 Wiedeń, Austria (zwany dalej „HENKEL”) wraz z agencją 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Wiedeń, Austria (zwaną dalej „AGENCJĄ”, zwanymi wspólnie z Henkel „ORGANIZATORAMI”) organizuje konkurs „OSIS Made to Create Competition” (zwany dalej „KONKURSEM”).

2. Kryteria wzięcia udziału

Uczestnicy (zwani dalej „UCZESTNIKAMI”) muszą być osobami fizycznymi, pełnoletnimi, podlegającymi miejscowemu prawu i pracującymi w Polsce jako zawodowy fryzjer od co najmniej trzech (3) lat.
Przez UCZESTNIKA rozumie się jedną osobę, praca zespołowa nie jest dozwolona. UCZESTNIK nie musi posiadać własnego salonu. W przypadku, gdy uczestnik jest pracownikiem salonu, musi potwierdzić, że posiada zgodę właściciela salonu na udział w KONKURSIE. Każdy UCZESTNIK może brać udział w KONKURSIE wyłącznie we własnym imieniu. Aby wziąć udział w KONKURSIE, wszystkie podane dane osobowe muszą być aktualne i zgodne z prawdą.
Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby fryzjerów przypadających na jeden salon. Udział w Konkursie jest bezpłatny, każdy Uczestnik musi udowodnić firmie HENKEL zakup pakietu startowego OSIS poprzez przesłanie faktury.
Z udziału w KONKURSIE wykluczeni są pracownicy i pośrednicy ORGANIZATORÓW. Udział w KONKURSIE jest możliwy tylko na podanych warunkach. Biorąc udział w KONKURSIE, STRONY wyraźnie akceptują niniejszy Regulamin.

3. Wyznaczanie zwycięzców

HENKEL przeprowadzi konkurs wśród UCZESTNIKÓW z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. UCZESTNICY zamieszczą zdjęcia fryzur na stronie internetowej KONKURSU.
Wgrane na stronę zdjęcia zostaną ocenione przez jury. HENKEL wybierze dwóch (2) jurorów z każdego kraju uczestniczącego w konkursie. Będą to znani fryzjerzy / styliści w poszczególnych krajach. Ich nazwiska zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem KONKURSU. Podczas oceniania zdjęć jurorzy nie będą znali nazwisk poszczególnych UCZESTNIKÓW; nominowani jurorzy z danego kraju nie będą głosować na uczestników ze swojego kraju.

4. Przebieg konkursu

UCZESTNICY muszą kupić startowy pakiet KONKURSOWY, zarejestrować się na stronie internetowej KONKURSU i stworzyć fryzurę z modelką przy użyciu produktów OSIS („PRACA”). Trzy (3) zdjęcia modelki muszą być wykonane z różnych stron i umieszczone w jednej z trzech kategorii. Wraz z tymi zdjęciami należy również przesłać jedno (1) modelki przed stylizacją. Zdjęcia mogą być czarno-białe, kolorowe lub i takie i takie.
Aby wziąć udział w różnych kategoriach konkursowych, należy użyć różnych modeli i fryzur.
Są trzy (3) kategorie konkursowe: „Kolor”, „Stylizacja Damska” i ” Stylizacja Awangardowa”.

Wszystkie nadesłane zdjęcia za wyjątkiem tych należących do kategorii „Stylizacja Awangardowa” muszą przedstawiać fryzury komercyjne, gotowe do noszenia i odzwierciedlające aktualne trendy. Można korzystać z usług profesjonalnych fotografów i wizażystów. Zdjęcia nie muszą pokazywać głowy i ramion, ale muszą skupiać się na włosach, szczególnie w kontekście oświetlenia i pozycji. Zdjęcia powinny przedstawiać komercyjną stylizację zgodną z trendami, z naciskiem na wyznaczanie trendów i innowacje.
Zdjęcia zgłoszone w kategorii „Stylizacja Awangardowa” powinny prezentować postępową stylizację z naciskiem na wyznaczanie trendów i innowacyjność. Uczestnicy zgłaszający zdjęcia w kategorii „Stylizacja Awangardowa” mogą używać do swoich fryzur tresek i doczepek. Kategoria „Stylizacja Awangardowa” jest rozumiana jako „kategoria artystyczna”.
Rozdzielczość zdjęć musi wynosić co najmniej dziesięć (10) megapikseli, 300 dpi, rozmiar pliku maksymalnie 5 megabajtów. Edycja w Photoshopie jest niedozwolona i dyskwalifikuje zgłoszone zdjęcia. Wgrywane zdjęcia muszą być anonimowe (brak odniesienia do fryzjera, salonu, itp.); zdjęcia powinny skupiać się na fryzurze.
Uczestnicy są odpowiedzialni za przestrzeganie powyższych wymagań. W związku z tym, zdjęcia nie spełniające tych wymagań nie będą brane pod uwagę w konkursie. HENKEL nie ma obowiązku informowania uczestników o jakichkolwiek niezgodnościach przed dyskwalifikacją.
Strona internetowa konkursu to www.osismadetocreate.com; aby wziąć udział w konkursie należy podać wszystkie dane na tej stronie, zaakceptować Regulamin i Deklarację Zgody oraz załadować zdjęcia w sposób opisany powyżej do 29 sierpnia 2021 roku.

5. Nagrody

Ponieważ istnieją trzy (3) kategorie na kraj, będzie maksymalnie trzech (3) zwycięzców w każdym kraju biorącym udział w konkursie. Zwycięzcy kategorii krajowych zostaną wysłani na konkurs regionalny na koszt firmy HENKEL lub dystrybutora.
Finał regionalnej edycji konkursu planowany jest na maj 2022 roku. Jeśli zwycięzca z danego kraju nie będzie dostępny w tym czasie, nie może być zastąpiony przez kogoś innego. Nie otrzyma zwrotu kosztów za brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
W konkursie regionalnym zwycięzcy kategorii finałowej (regionalnej) zostaną wyłonieni przez międzynarodowe jury spośród zwycięzców kategorii krajowej. Otrzymają oni trofeum i możliwość udziału w międzynarodowym szkoleniu.

6. Odpowiedzialność i przeniesienie praw

Poprzez uczestnictwo i załadowanie zdjęć (zwanych dalej „MATERIAŁAMI”), STRONY potwierdzają, że są twórcami MATERIAŁÓW, że posiadają wszystkie prawa do wgranych MATERIAŁÓW oraz że MATERIAŁY są wolne od praw osób trzecich, jak również nie naruszają żadnych praw osób trzecich. UCZESTNICY mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli przesłane przez nich MATERIAŁY naruszają obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
Jeżeli w przygotowaniu lub opracowywaniu MATERIAŁÓW biorą udział osoby inne niż UCZESTNICY, UCZESTNICY muszą uzyskać ich zgodę przed przesłaniem i ewentualną późniejszą publikacją MATERIAŁÓW w ramach KONKURSU. To samo dotyczy przypadku, gdy prawo do zgłaszanych MATERIAŁÓW zostało przyznane osobie trzeciej.
Jeżeli na nadesłanych zdjęciach są rozpoznawalne osoby, to przed ich przesłaniem UCZESTNICY muszą uzyskać ich zgodę na przesłanie i późniejszą publikację.
UCZESTNIK przyznaje firmie HENKEL wyłączne, zbywalne (na rzecz firm stowarzyszonych i/lub odpowiednich lokalnych dystrybutorów firmy HENKEL), podlegające sublicencjonowaniu, bezpłatne prawo, nieograniczone w czasie i miejscu, do używania, wykorzystywania i powielania zdjęć na wszystkich nośnikach (np. portalach społecznościowych, internetowych i drukowanych) w celach reklamowych.
UCZESTNICY zgadzają się na to przez wgranie MATERIAŁÓW na stronę.
HENKEL nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone w wyniku usterki technicznej. Dowód zgłoszenia nie jest automatycznie potwierdzeniem odbioru. Wraz z przyznaniem nagrody HENKEL jest wolny od wszelkich dalszych zobowiązań.
HENKEL ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją niniejszego KONKURSU tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane przez HENKEL umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.
HENKEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w transferze, wadami urządzeń technicznych i serwisu, nieprawidłowymi treściami, utratą lub usunięciem danych, wirusami lub czymkolwiek innym, co może powstać w związku z udziałem w Konkursie.
Nie ponosi się odpowiedzialności za osoby wykluczone zgodnie z punktem 8.

7. Naruszenie warunków uczestnictwa

HENKEL zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych UCZESTNIKÓW z KONKURSU w przypadku naruszenia Regulaminu lub umyślnego albo nieumyślnego wprowadzenia w błąd. UCZESTNICY, którzy używają nieautoryzowanych narzędzi lub w inny sposób uzyskują przewagę poprzez manipulację, również podlegają wykluczeniu.
UCZESTNIK ma ponadto świadomość, że HENKEL nie toleruje treści niezwiązanych z KONKURSEM i że treści obraźliwe, które naruszają dobre obyczaje, zostaną natychmiast usunięte. Odnosi się to do treści obscenicznych, pornograficznych, zawierających groźby, nawołujących do przemocy, dyskryminujących, rasistowskich, obraźliwych, poniżających, reklamowych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z prawem, jak również treści naruszających prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i osobiste).

8. Zakończenie konkursu

HENKEL zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia KONKURSU w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, przypadków, w których z przyczyn technicznych – na przykład zainfekowanie systemu wirusem, manipulacją lub błędami w sprzęcie i/lub oprogramowaniu lub z przyczyn prawnych – prawidłowe przeprowadzenie KONKURSU jest utrudnione, na przebieg KONKURSU mają wpływ czynniki zewnętrzne lub prowadzenie KONKURSU jest niemożliwe. W takim przypadku UCZESTNIKOM nie przysługują żadne roszczenia wobec HENKELA. Zakończenie spowodowane przez UCZESTNIKA uprawnia HENKEL do dochodzenia odszkodowania.

9. Zmiany

HENKEL zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podania przyczyny, o ile jest to konieczne w celu prostego i bezpiecznego przetwarzania danych, a w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom lub z innych powodów.

10. Postanowienia różne

Wypłata nagrody w gotówce nie jest możliwa. Niniejszy Regulamin oraz cały stosunek prawny pomiędzy UCZESTNIKAMI a HENKLEM podlega prawu austriackiemu. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne, nieważność ta nie będzie miała wpływu na ważność Regulaminu jako takiego. Regulamin może zostać zmieniony przez HENKEL w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym KONKURSEM można kontaktować się z następującymi osobami:
W kwestiach dotyczących KONKURSU lokalnego: joanna.zuchowicz@henkel.com
W kwestiach dotyczących KONKURSU regionalnego: johann.steyrer@henkel.com


II. Umowa o ochronie danych osobowych
w związku z udziałem w KONKURSIE

Aby wziąć udział w KONKURSIE i otrzymać nagrodę, UCZESTNIK (UCZESTNICY) musi podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj, zdjęcia uczestniczące w konkursie oraz tekst.
Nie ma prawa rejestracji.
HENKEL będzie zbierał i wykorzystywał dane dostarczone przez UCZESTNIKÓW w ramach niezbędnego procesu przyznawania nagrody, przeprowadzania KONKURSU oraz zapraszania UCZESTNIKA do udziału w następnym KONKURSIE.
HENKEL nie przekaże danych UCZESTNIKA osobom trzecim, chyba że w celu rozdania nagród, przeprowadzenia KONKURSU i zaproszenia UCZESTNIKA do następnego KONKURSU.
Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj, zdjęcia i tekst UCZESTNIKA zostaną przekazane do AGENCJI w imieniu HENKLA w celu porównania i aktualizacji danych kontaktowych. Zarządzanie danymi kontaktowymi przez AGENCJĘ wpisuje się w uzasadniony interes HENKLA w zakresie outsourcingu procesów korporacyjnych.
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych UCZESTNIKA znajduje umocowanie w przepisach prawa, które uzasadniają te operacje tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia KONKURSU i przyznania nagrody. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych UCZESTNIKA opiera się na prawnym interesie HENKLA polegającym na zaproszeniu UCZESTNIKA do kolejnego Konkursu.
Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia KONKURSU, dostarczenia nagrody oraz zaproszenia UCZESTNIKA do kolejnego Konkursu. HENKEL będzie przechowywał dane 12 (dwanaście) miesięcy od zakończenia KONKURSU lub tak długo, jak będzie to wymagane w przypadku, gdy będzie obowiązywał ustawowy obowiązek przechowywania danych, będą mogły być egzekwowane roszczenia prawne lub inny uzasadniony interes uzasadniający przechowywanie danych osobowych.
Wszelkie dalsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez HENKEL można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
W każdej chwili UCZESTNIK może dochodzić prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań, UCZESTNIK może dochodzić następujących praw:

  • Prawa do sprostowania
  • Prawa do skasowania
  • Prawa do ograniczenia przetwarzania
  • Prawa do złożenia skargi do odpowiednio właściwego organu nadzoru nad ochroną danych
  • Prawa do przeniesienia danych

Prawo UCZESTNIKA do sprzeciwu
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu firmy HENKEL, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. HENKEL zaprzestanie tego przetwarzania, chyba że HENKEL może udowodnić, że istnieją ważne powody przetwarzania danych, które zasługują na ochronę przeważającą nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
W tych przypadkach, lub jeśli UCZESTNIK ma inne pytania lub życzenia w związku ze swoimi danymi osobowymi, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub listu do biura ochrony danych HENKEL: Henkel Central Eastern Europe GmbH, zH. Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien lub dataprotection_austria@henkel.com.
I. Regulamin

1. Postanowienia ogólne

W okresie od 1 lutego 2021 roku do 29 sierpnia 2021 roku Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Division Schwarzkopf Professional) Erdbergstraße 29, 1030 Wiedeń, Austria (zwany dalej „HENKEL”) wraz z agencją 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Wiedeń, Austria (zwaną dalej „AGENCJĄ”, zwanymi wspólnie z Henkel „ORGANIZATORAMI”) organizuje konkurs „OSIS Made to Create Competition” (zwany dalej „KONKURSEM”).

2. Kryteria wzięcia udziału

Uczestnicy (zwani dalej „UCZESTNIKAMI”) muszą być osobami fizycznymi, pełnoletnimi, podlegającymi miejscowemu prawu i pracującymi w Polsce jako zawodowy fryzjer od co najmniej trzech (3) lat.
Przez UCZESTNIKA rozumie się jedną osobę, praca zespołowa nie jest dozwolona. UCZESTNIK nie musi posiadać własnego salonu. W przypadku, gdy uczestnik jest pracownikiem salonu, musi potwierdzić, że posiada zgodę właściciela salonu na udział w KONKURSIE. Każdy UCZESTNIK może brać udział w KONKURSIE wyłącznie we własnym imieniu. Aby wziąć udział w KONKURSIE, wszystkie podane dane osobowe muszą być aktualne i zgodne z prawdą.
Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby fryzjerów przypadających na jeden salon. Udział w Konkursie jest bezpłatny, każdy Uczestnik musi udowodnić firmie HENKEL zakup pakietu startowego OSIS poprzez przesłanie faktury.
Z udziału w KONKURSIE wykluczeni są pracownicy i pośrednicy ORGANIZATORÓW. Udział w KONKURSIE jest możliwy tylko na podanych warunkach. Biorąc udział w KONKURSIE, STRONY wyraźnie akceptują niniejszy Regulamin.

3. Wyznaczanie zwycięzców

HENKEL przeprowadzi konkurs wśród UCZESTNIKÓW z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. UCZESTNICY zamieszczą zdjęcia fryzur na stronie internetowej KONKURSU.
Wgrane na stronę zdjęcia zostaną ocenione przez jury. HENKEL wybierze dwóch (2) jurorów z każdego kraju uczestniczącego w konkursie. Będą to znani fryzjerzy / styliści w poszczególnych krajach. Ich nazwiska zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem KONKURSU. Podczas oceniania zdjęć jurorzy nie będą znali nazwisk poszczególnych UCZESTNIKÓW; nominowani jurorzy z danego kraju nie będą głosować na uczestników ze swojego kraju.

4. Przebieg konkursu

UCZESTNICY muszą kupić startowy pakiet KONKURSOWY, zarejestrować się na stronie internetowej KONKURSU i stworzyć fryzurę z modelką przy użyciu produktów OSIS („PRACA”). Trzy (3) zdjęcia modelki muszą być wykonane z różnych stron i umieszczone w jednej z trzech kategorii. Wraz z tymi zdjęciami należy również przesłać jedno (1) modelki przed stylizacją. Zdjęcia mogą być czarno-białe, kolorowe lub i takie i takie.
Aby wziąć udział w różnych kategoriach konkursowych, należy użyć różnych modeli i fryzur.
Są trzy (3) kategorie konkursowe: „Kolor”, „Stylizacja Damska” i ” Stylizacja Awangardowa”.

Wszystkie nadesłane zdjęcia za wyjątkiem tych należących do kategorii „Stylizacja Awangardowa” muszą przedstawiać fryzury komercyjne, gotowe do noszenia i odzwierciedlające aktualne trendy. Można korzystać z usług profesjonalnych fotografów i wizażystów. Zdjęcia nie muszą pokazywać głowy i ramion, ale muszą skupiać się na włosach, szczególnie w kontekście oświetlenia i pozycji. Zdjęcia powinny przedstawiać komercyjną stylizację zgodną z trendami, z naciskiem na wyznaczanie trendów i innowacje.
Zdjęcia zgłoszone w kategorii „Stylizacja Awangardowa” powinny prezentować postępową stylizację z naciskiem na wyznaczanie trendów i innowacyjność. Uczestnicy zgłaszający zdjęcia w kategorii „Stylizacja Awangardowa” mogą używać do swoich fryzur tresek i doczepek. Kategoria „Stylizacja Awangardowa” jest rozumiana jako „kategoria artystyczna”.
Rozdzielczość zdjęć musi wynosić co najmniej dziesięć (10) megapikseli, 300 dpi, rozmiar pliku maksymalnie 5 megabajtów. Edycja w Photoshopie jest niedozwolona i dyskwalifikuje zgłoszone zdjęcia. Wgrywane zdjęcia muszą być anonimowe (brak odniesienia do fryzjera, salonu, itp.); zdjęcia powinny skupiać się na fryzurze.
Uczestnicy są odpowiedzialni za przestrzeganie powyższych wymagań. W związku z tym, zdjęcia nie spełniające tych wymagań nie będą brane pod uwagę w konkursie. HENKEL nie ma obowiązku informowania uczestników o jakichkolwiek niezgodnościach przed dyskwalifikacją.
Strona internetowa konkursu to www.osismadetocreate.com; aby wziąć udział w konkursie należy podać wszystkie dane na tej stronie, zaakceptować Regulamin i Deklarację Zgody oraz załadować zdjęcia w sposób opisany powyżej do 29 sierpnia 2021 roku.

5. Nagrody

Ponieważ istnieją trzy (3) kategorie na kraj, będzie maksymalnie trzech (3) zwycięzców w każdym kraju biorącym udział w konkursie. Zwycięzcy kategorii krajowych zostaną wysłani na konkurs regionalny na koszt firmy HENKEL lub dystrybutora.
Finał regionalnej edycji konkursu planowany jest na maj 2022 roku. Jeśli zwycięzca z danego kraju nie będzie dostępny w tym czasie, nie może być zastąpiony przez kogoś innego. Nie otrzyma zwrotu kosztów za brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
W konkursie regionalnym zwycięzcy kategorii finałowej (regionalnej) zostaną wyłonieni przez międzynarodowe jury spośród zwycięzców kategorii krajowej. Otrzymają oni trofeum i możliwość udziału w międzynarodowym szkoleniu.

6. Odpowiedzialność i przeniesienie praw

Poprzez uczestnictwo i załadowanie zdjęć (zwanych dalej „MATERIAŁAMI”), STRONY potwierdzają, że są twórcami MATERIAŁÓW, że posiadają wszystkie prawa do wgranych MATERIAŁÓW oraz że MATERIAŁY są wolne od praw osób trzecich, jak również nie naruszają żadnych praw osób trzecich. UCZESTNICY mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli przesłane przez nich MATERIAŁY naruszają obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
Jeżeli w przygotowaniu lub opracowywaniu MATERIAŁÓW biorą udział osoby inne niż UCZESTNICY, UCZESTNICY muszą uzyskać ich zgodę przed przesłaniem i ewentualną późniejszą publikacją MATERIAŁÓW w ramach KONKURSU. To samo dotyczy przypadku, gdy prawo do zgłaszanych MATERIAŁÓW zostało przyznane osobie trzeciej.
Jeżeli na nadesłanych zdjęciach są rozpoznawalne osoby, to przed ich przesłaniem UCZESTNICY muszą uzyskać ich zgodę na przesłanie i późniejszą publikację.
UCZESTNIK przyznaje firmie HENKEL wyłączne, zbywalne (na rzecz firm stowarzyszonych i/lub odpowiednich lokalnych dystrybutorów firmy HENKEL), podlegające sublicencjonowaniu, bezpłatne prawo, nieograniczone w czasie i miejscu, do używania, wykorzystywania i powielania zdjęć na wszystkich nośnikach (np. portalach społecznościowych, internetowych i drukowanych) w celach reklamowych.
UCZESTNICY zgadzają się na to przez wgranie MATERIAŁÓW na stronę.
HENKEL nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone w wyniku usterki technicznej. Dowód zgłoszenia nie jest automatycznie potwierdzeniem odbioru. Wraz z przyznaniem nagrody HENKEL jest wolny od wszelkich dalszych zobowiązań.
HENKEL ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją niniejszego KONKURSU tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane przez HENKEL umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.
HENKEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w transferze, wadami urządzeń technicznych i serwisu, nieprawidłowymi treściami, utratą lub usunięciem danych, wirusami lub czymkolwiek innym, co może powstać w związku z udziałem w Konkursie.
Nie ponosi się odpowiedzialności za osoby wykluczone zgodnie z punktem 8.

7. Naruszenie warunków uczestnictwa

HENKEL zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych UCZESTNIKÓW z KONKURSU w przypadku naruszenia Regulaminu lub umyślnego albo nieumyślnego wprowadzenia w błąd. UCZESTNICY, którzy używają nieautoryzowanych narzędzi lub w inny sposób uzyskują przewagę poprzez manipulację, również podlegają wykluczeniu.
UCZESTNIK ma ponadto świadomość, że HENKEL nie toleruje treści niezwiązanych z KONKURSEM i że treści obraźliwe, które naruszają dobre obyczaje, zostaną natychmiast usunięte. Odnosi się to do treści obscenicznych, pornograficznych, zawierających groźby, nawołujących do przemocy, dyskryminujących, rasistowskich, obraźliwych, poniżających, reklamowych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z prawem, jak również treści naruszających prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i osobiste).

8. Zakończenie konkursu

HENKEL zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia KONKURSU w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, przypadków, w których z przyczyn technicznych – na przykład zainfekowanie systemu wirusem, manipulacją lub błędami w sprzęcie i/lub oprogramowaniu lub z przyczyn prawnych – prawidłowe przeprowadzenie KONKURSU jest utrudnione, na przebieg KONKURSU mają wpływ czynniki zewnętrzne lub prowadzenie KONKURSU jest niemożliwe. W takim przypadku UCZESTNIKOM nie przysługują żadne roszczenia wobec HENKELA. Zakończenie spowodowane przez UCZESTNIKA uprawnia HENKEL do dochodzenia odszkodowania.

9. Zmiany

HENKEL zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podania przyczyny, o ile jest to konieczne w celu prostego i bezpiecznego przetwarzania danych, a w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom lub z innych powodów.

10. Postanowienia różne

Wypłata nagrody w gotówce nie jest możliwa. Niniejszy Regulamin oraz cały stosunek prawny pomiędzy UCZESTNIKAMI a HENKLEM podlega prawu austriackiemu. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne, nieważność ta nie będzie miała wpływu na ważność Regulaminu jako takiego. Regulamin może zostać zmieniony przez HENKEL w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym KONKURSEM można kontaktować się z następującymi osobami:
W kwestiach dotyczących KONKURSU lokalnego: joanna.zuchowicz@henkel.com
W kwestiach dotyczących KONKURSU regionalnego: johann.steyrer@henkel.com


II. Umowa o ochronie danych osobowych
w związku z udziałem w KONKURSIE

Aby wziąć udział w KONKURSIE i otrzymać nagrodę, UCZESTNIK (UCZESTNICY) musi podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj, zdjęcia uczestniczące w konkursie oraz tekst.
Nie ma prawa rejestracji.
HENKEL będzie zbierał i wykorzystywał dane dostarczone przez UCZESTNIKÓW w ramach niezbędnego procesu przyznawania nagrody, przeprowadzania KONKURSU oraz zapraszania UCZESTNIKA do udziału w następnym KONKURSIE.
HENKEL nie przekaże danych UCZESTNIKA osobom trzecim, chyba że w celu rozdania nagród, przeprowadzenia KONKURSU i zaproszenia UCZESTNIKA do następnego KONKURSU.
Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj, zdjęcia i tekst UCZESTNIKA zostaną przekazane do AGENCJI w imieniu HENKLA w celu porównania i aktualizacji danych kontaktowych. Zarządzanie danymi kontaktowymi przez AGENCJĘ wpisuje się w uzasadniony interes HENKLA w zakresie outsourcingu procesów korporacyjnych.
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych UCZESTNIKA znajduje umocowanie w przepisach prawa, które uzasadniają te operacje tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia KONKURSU i przyznania nagrody. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych UCZESTNIKA opiera się na prawnym interesie HENKLA polegającym na zaproszeniu UCZESTNIKA do kolejnego Konkursu.
Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia KONKURSU, dostarczenia nagrody oraz zaproszenia UCZESTNIKA do kolejnego Konkursu. HENKEL będzie przechowywał dane 12 (dwanaście) miesięcy od zakończenia KONKURSU lub tak długo, jak będzie to wymagane w przypadku, gdy będzie obowiązywał ustawowy obowiązek przechowywania danych, będą mogły być egzekwowane roszczenia prawne lub inny uzasadniony interes uzasadniający przechowywanie danych osobowych.
Wszelkie dalsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez HENKEL można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
W każdej chwili UCZESTNIK może dochodzić prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań, UCZESTNIK może dochodzić następujących praw:

  • Prawa do sprostowania
  • Prawa do skasowania
  • Prawa do ograniczenia przetwarzania
  • Prawa do złożenia skargi do odpowiednio właściwego organu nadzoru nad ochroną danych
  • Prawa do przeniesienia danych

Prawo UCZESTNIKA do sprzeciwu
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu firmy HENKEL, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. HENKEL zaprzestanie tego przetwarzania, chyba że HENKEL może udowodnić, że istnieją ważne powody przetwarzania danych, które zasługują na ochronę przeważającą nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
W tych przypadkach, lub jeśli UCZESTNIK ma inne pytania lub życzenia w związku ze swoimi danymi osobowymi, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub listu do biura ochrony danych HENKEL: Henkel Central Eastern Europe GmbH, zH. Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien lub dataprotection_austria@henkel.com.