I. Regulamin

1. Postanowienia ogólne

W okresie od 1 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Dział Schwarzkopf Professional) z siedzibą przy Erdbergstraße 29, 1030 Wiedeń, Austria (zwany dalej „HENKEL”) wraz z agencją 79 Blue Elephants GmbH, z siedzibą przy Längenfeldgasse 27B, 1120 Wiedeń, Austria (zwaną dalej „AGENCJĄ”, a wspólnie z HENKEL „ORGANIZATORAMI”) organizują konkurs „OSIS Made to Create Competition” (zwany dalej „KONKURSEM”).

2. Osoby uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie

Uczestnicy (zwani dalej „UCZESTNIKAMI”) muszą być osobami fizycznymi, pełnoletnimi zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem i muszą posiadać przynajmniej trzyletnie (3 letnie) doświadczenie w pracy na stanowisku fryzjera w Polsce.
UCZESTNIK jest rozumiany jako jedna osoba, praca zespołowa jest niedozwolona. UCZESTNICY nie muszą posiadać własnego salonu. W przypadku, gdy są pracownikami salonu, muszą potwierdzić, że posiadają zgodę właściciela salonu na udział w KONKURSIE. Każdy UCZESTNIK może brać udział w KONKURSIE tylko we własnym imieniu. Aby wziąć udział w KONKURSIE, wszystkie podane dane osobowe muszą być aktualne i zgodne z prawdą.
Nazwa salonu, która pojawi się na formularzu zgłoszeniowym będzie wskazywać na salon, który fryzjer będzie reprezentować podczas konkursu. Jeśli zawodnik opuści swoje miejsce pracy (tj. przeniesie się do innego salonu) na jakimkolwiek etapie konkursu, straci prawo do udziału w konkursie. W przypadku wycofania się zawodnika, po zgłoszeniu zdjęcia, salon straci prawo do udziału rywalizacji.

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby fryzjerów z danego salonu uczestniczących w konkursie. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Każdy UCZESTNIK musi udowodnić firmie HENKEL zakup pakietu startowego OSIS poprzez przesłanie faktury.
Pracownicy i agenci ORGANIZATORÓW są wyłączeni z udziału w KONKURSIE. Udział w KONKURSIE jest możliwy tylko pod określonymi warunkami. Uczestnicząc w Konkursie, STRONY akceptują niniejszy Regulamin.

3. Wybór zwycięzców

HENKEL przeprowadzi konkurs dla fryzjerów z 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Słowacja, Słowenia, Ukraina). UCZESTNICY będą zamieszczać zdjęcia fryzur na stronie internetowej konkursu.
Przesłane zdjęcia zostaną ocenione przez jury. HENKEL wybierze dwóch (2) jurorów z każdego kraju. Łączna liczba jurorów będzie wynosiła 24 (dwadzieścia cztery osoby). Będą to znani fryzjerzy / styliści w poszczególnych krajach. Ich nazwiska zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem konkursu. Podczas oceniania zdjęć jurorzy nie będą znali nazwisk poszczególnych UCZESTNIKÓW; jurorzy z danego kraju nie będą głosować na uczestników pochodzących z tego samego kraju.

4. Przebieg konkursu

UCZESTNICY muszą kupić pakiet startowy OSIS, zarejestrować się na stronie internetowej konkursu i stworzyć fryzurę na włosach modelki/modela przy użyciu produktów OSIS (zwaną dalej „PRACA”). Należy zrobić trzy (3) zdjęcia modelki/modela pod różnym kątem i zgłosić je w ramach jednej z trzech kategorii. Wraz z tymi zdjęciami należy również zamieścić jedno (1) „zdjęcie przed” modelki/modela zrobione przed stylizacją. Zdjęcia mogą być czarno-białe, kolorowe lub mieszane.
Fryzjer może wziąć udział w Konkursie PL więcej niż jeden raz pod warunkiem, że wykorzysta innego Modela/ Modelkę oraz wykona inną stylizację.
Konkurs obejmuje trzy (3) kategorie: „Koloryzacja”, „Stylizacja Damska”, „Stylizacja Awangardowa”.
Wszystkie zdjęcia zgłoszone do udziału w konkursie z wyjątkiem tych zgłoszonych w ramach kategorii „Stylizacja Awangardowa” muszą być komercyjne, przystępne i zgodne z aktualnymi trendami. Można korzystać z pomocy profesjonalnych fotografów i makijażystów. Na zdjęciach nie musi być widać głowy i ramion, ale muszą być widoczne włosy, w szczególności w kontekście oświetlenia i pozy. Zdjęcia powinny pokazywać modne, a jednocześnie przystępne fryzury, które są innowacyjne i wytyczające nowe trendy.
Zdjęcia zgłaszane w ramach kategorii „Stylizacja Awangardowe” powinny prezentować postępowe stylizacje z położeniem nacisku na wytyczanie trendów i innowacje. Uczestnicy biorący udział w konkursie w ramach kategorii „Stylizacja Awangardowa” mogą wykorzystywać peruki do wykonywania swoich prac. Kategoria „Stylizacja Awangardowa” jest rozumiana jako „kategoria artystyczna”.

Rozdzielczość zdjęć musi wynosić co najmniej dziesięć (10) megapikseli, 300 dpi, a rozmiar pliku maksymalnie 5 megabajtów. Edycja w Photoshopie jest niedozwolona i dyskwalifikuje uczestników. Przesłane zdjęcia muszą być anonimowe (brak wskazówek dotyczących fryzjera, salonu itp.); fryzura powinna być w centrum uwagi.
Za zgodność z powyższymi wymogami odpowiadają UCZESTNICY. W związku z tym zdjęcia, które nie są zgodne z powyższymi wymogami, nie będą brały udziału w konkursie. HENKEL nie ma obowiązku informowania UCZESTNIKÓW o ewentualnych niezgodnościach przed dyskwalifikacją.
Strona internetowa konkursu to www.osismadetocreate.com; aby wziąć udział w konkursie, należy uzupełnić wszystkie dane na stronie głównej, zaakceptować Regulamin oraz Oświadczenie o Wyrażeniu Zgody, a zdjęcia muszą zostać wgrane na stronę w sposób opisany powyżej do 31 stycznia 2020 roku.

5. Nagrody

Ponieważ na kraj przypadają trzy (3) kategorie, zostanie również wyłonionych maksymalnie trzech (3) zwycięzców z danego kraju. Zwycięzcy poszczególnych kategorii krajowych otrzymają trofeum zostaną wysłani na konkurs regionalny w Londynie na koszt HENKEL lub dystrybutora. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni publicznie (na imprezie lub w mediach społecznościowych) najpóźniej 30 czerwca 2020 roku. Konkurs regionalny zaplanowany jest na październik 2020 r. i odbędzie się w Londynie. Jeśli zwycięzca z danego kraju nie jest dostępny w tym momencie, nie może być zastąpiony przez kogoś innego. Nie otrzyma on/ona zwrotu kosztów za brak możliwości uczestnictwa.
W konkursie regionalnym zwycięzcy ostatniej (regionalnej) kategorii zostaną wyłonieni przez międzynarodowe jury spośród zwycięzców kategorii krajowych. Otrzymają oni trofeum i wezmą udział w szkoleniu międzynarodowym.

6. Odpowiedzialność i przeniesienie praw

Biorąc udział w konkursie i wgrywając zdjęcia (zwane dalej „DZIEŁAMI”), UCZESTNICY potwierdzają, że są twórcami DZIEŁ i że posiadają wszelkie prawa do zamieszczonych DZIEŁ oraz że do DZIEŁ nie mają praw osoby trzecie, jak również nie naruszają one żadnych praw osób trzecich. UCZESTNICY mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli wgrane przez nich DZIEŁA naruszają obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
Jeżeli w przygotowanie lub stworzenie DZIEŁ zaangażowane są osoby inne niż UCZESTNICY, UCZESTNICY muszą ich uzyskać zgodę przed zgłoszeniem zdjęć do konkursu i ich ewentualną dalszą publikacją w ramach KONKURSU. To samo dotyczy przypadku, gdy osobie trzeciej zostało przyznane prawo do zgłoszonych DZIEŁ.
Jeżeli osoby są rozpoznawalne na nadesłanych zdjęciach, UCZESTNICY muszą uzyskać ich zgodę na zgłoszenie zdjęć do konkursu i późniejszą ich publikację przed dokonaniem zgłoszenia zdjęć.
UCZESTNIK udziela HENKEL wyłącznego, zbywalnego (na rzecz firm stowarzyszonych i/lub odpowiednich lokalnych dystrybutorów HENKEL), podlegającego sublicencjonowaniu, nieodpłatnego prawa, nieograniczonego w czasie i miejscu, do wykorzystywania, eksploatacji i powielania zdjęć we wszystkich mediach (np. mediach społecznościowych, internetowych i drukowanych) do celów reklamowych.
UCZESTNICY wyrażają na to zgodę, wgrywając zdjęcia na stronę.

HENKEL nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone zdjęcia, które zostały utracone w wyniku usterki technicznej. Dowód przyjęcia zgłoszenia nie jest automatycznie dowodem odbioru. Wraz z przyznaniem nagrody Henkel jest wolny od wszelkich dalszych zobowiązań.
HENKEL ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją KONKURSU tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane przez HENKEL umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
HENKEL nie odpowiada za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w transferze, usterkami urządzeń technicznych lub strony, nieprawidłową zawartością, utratą lub usunięciem danych, wirusami lub innymi okolicznościami, które mogą zaistnieć w związku z udziałem w konkursie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za osoby wykluczone zgodnie z punktem 8.

7. Naruszenie warunków uczestnictwa

HENKEL zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych UCZESTNIKÓW z Konkursu w przypadku naruszenia przez nich Warunków lub w przypadku składania celowych lub niezamierzonych nieprawdziwych oświadczeń. Wyklucza się również UCZESTNIKÓW, którzy używają niedopuszczonych narzędzi lub w inny sposób uzyskują korzyści w wyniku manipulacji. W takich przypadkach HENKEL może nawet cofnąć nagrodę i zażądać jej zwrotu.
UCZESTNIK ma ponadto świadomość, że HENKEL nie toleruje treści niezwiązanych z KONKURSEM oraz że obraźliwe treści naruszające dobre obyczaje zostaną natychmiast usunięte. Dotyczy to treści obscenicznych, pornograficznych, zawierających groźby, nawołujących do przemocy, dyskryminujących, rasistowskich, obraźliwych, poniżających, reklamowych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z prawem, jak również treści naruszających prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i prawa osobiste) poniżających osoby trzecie, reklamy dla osób trzecich lub treści nawołujących do aktów przemocy.

8. Zakończenie

HENKEL zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia KONKURSU w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Dotyczy to w szczególności, ale nie tylko, przypadków, w których z przyczyn technicznych – np. wniknięcie wirusa do systemu, manipulacja lub błędy sprzętowe i/lub związane z oprogramowaniem, lub z przyczyn prawnych – prawidłowa realizacja KONKURSU jest utrudniona, uzależniona od czynników zewnętrznych lub niemożliwa. W takim przypadku UCZESTNICY nie będą mieli żadnych roszczeń wobec HENKEL. Zakończenie konkursu z winy UCZESTNIKA uprawnia HENKEL do dochodzenia odszkodowania.

9. Zmiany

HENKEL zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, o ile jest to konieczne w interesie prostego i bezpiecznego przetwarzania danych, a w szczególności w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub z innych powodów.

10. Pozostałe kwestie

Wypłata nagród w gotówce nie jest możliwa. Od tego postanowienia nie przysługuje prawo do odwołania. Niniejszy Regulamin i cały stosunek prawny pomiędzy UCZESTNIKAMI a HENKEL podlega prawu austriackiemu. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne, nieważność taka nie wpływa na ważność Regulaminu jako takiego. Warunki mogą zostać zmienione przez HENKEL w dowolnym momencie bez konieczności oddzielnego powiadomienia.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym KONKURSEM można się kontaktować z następującymi osobami:
W przypadku KONKURSU lokalnego: Joanna Żuchowicz, joanna.zuchowicz@henkel.com
W przypadku KONKURSU regionalnego: johann.steyrer@henkel.com


II. Umowa o ochronie danych osobowych
na potrzeby uczestnictwa w KONKURSIE

Aby wziąć udział w KONKURSIE i otrzymać nagrodę, UCZESTNIK musi podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj, zdjęcia i tekst.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody powoduje, iż uczestnictwo w Konkursie nie jest możliwe.

HENKEL będzie zbierać i wykorzystywać dane udostępnione przez UCZESTNIKÓW w ramach niezbędnego procesu, by móc dostarczyć im nagrodę, przeprowadzić KONKURS oraz zaprosić UCZESTNIKA na kolejny KONKURS.
HENKEL nie przekaże danych UCZESTNIKA osobom trzecim, chyba że w celu dystrybucji nagród, przeprowadzenia KONKURSU i zaproszenia UCZESTNIKA na kolejny KONKURS
Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj, zdjęcia i tekst UCZESTNIKA zostaną przekazane AGENCJI w imieniu HENKEL w celu porównania i aktualizacji danych kontaktowych. Zarządzanie danymi kontaktowymi przez AGENCJĘ stanowi część uzasadnionego interesu HENKEL w obszarze outsourcingu procesów korporacyjnych.
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych UŻYTKOWNIKA jest zgodne z przepisami prawa, które uzasadniają te operacje na tej podstawie, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia KONKURSU i przyznania nagrody. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych UCZESTNIKA opiera się na prawnym interesie HENKEL, aby móc zaprosić UCZESTNIKA na kolejną edycję KONKURSU.
Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby KONKURSU, w celu dostarczenia nagrody i zaproszenia UCZESTNIKA na kolejny KONKURS. HENKEL będzie przechowywał dane przez 12 (dwanaście) miesięcy od zakończenia KONKURSU lub tak długo, jak będzie to wymagane w przypadku zastosowania ustawowego obowiązku przechowywania danych osobowych, na potrzeby egzekwowania roszczeń prawnych lub zgodnie z innym uzasadnionym interesem usprawiedliwiającym przechowywanie danych osobowych.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez HENKEL można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
UCZESTNIK może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań, UCZESTNIK może dochodzić następujących praw:

  • Prawa do sprostowania
  • Prawa do usunięcia danych
  • Prawa do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych
  • Prawa do przenoszenia danych

Prawo UCZESTNIKA do sprzeciwu
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z uzasadnionym interesem HENKEL, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. HENKEL wstrzyma przetwarzanie, chyba że HENKEL udowodni ważne powody przetwarzania danych przeważające nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami.
W takich przypadkach lub jeśli UCZESTNIK ma jakiekolwiek inne pytania lub życzenia w związku ze swoimi danymi osobowymi, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub pisma do biura ochrony danych HENKEL na adres: Henkel Central Eastern Europe GmbH, zH. Zgodność, Erdbergstraße 29, A-1030 Wiedeń lub na adres e-mail: dataprotection_austria@henkel.com.
I. Regulamin

1. Postanowienia ogólne

W okresie od 1 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Dział Schwarzkopf Professional) z siedzibą przy Erdbergstraße 29, 1030 Wiedeń, Austria (zwany dalej „HENKEL”) wraz z agencją 79 Blue Elephants GmbH, z siedzibą przy Längenfeldgasse 27B, 1120 Wiedeń, Austria (zwaną dalej „AGENCJĄ”, a wspólnie z HENKEL „ORGANIZATORAMI”) organizują konkurs „OSIS Made to Create Competition” (zwany dalej „KONKURSEM”).

2. Osoby uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie

Uczestnicy (zwani dalej „UCZESTNIKAMI”) muszą być osobami fizycznymi, pełnoletnimi zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem i muszą posiadać przynajmniej trzyletnie (3 letnie) doświadczenie w pracy na stanowisku fryzjera w Polsce.
UCZESTNIK jest rozumiany jako jedna osoba, praca zespołowa jest niedozwolona. UCZESTNICY nie muszą posiadać własnego salonu. W przypadku, gdy są pracownikami salonu, muszą potwierdzić, że posiadają zgodę właściciela salonu na udział w KONKURSIE. Każdy UCZESTNIK może brać udział w KONKURSIE tylko we własnym imieniu. Aby wziąć udział w KONKURSIE, wszystkie podane dane osobowe muszą być aktualne i zgodne z prawdą.
Nazwa salonu, która pojawi się na formularzu zgłoszeniowym będzie wskazywać na salon, który fryzjer będzie reprezentować podczas konkursu. Jeśli zawodnik opuści swoje miejsce pracy (tj. przeniesie się do innego salonu) na jakimkolwiek etapie konkursu, straci prawo do udziału w konkursie. W przypadku wycofania się zawodnika, po zgłoszeniu zdjęcia, salon straci prawo do udziału rywalizacji.

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby fryzjerów z danego salonu uczestniczących w konkursie. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Każdy UCZESTNIK musi udowodnić firmie HENKEL zakup pakietu startowego OSIS poprzez przesłanie faktury.
Pracownicy i agenci ORGANIZATORÓW są wyłączeni z udziału w KONKURSIE. Udział w KONKURSIE jest możliwy tylko pod określonymi warunkami. Uczestnicząc w Konkursie, STRONY akceptują niniejszy Regulamin.

3. Wybór zwycięzców

HENKEL przeprowadzi konkurs dla fryzjerów z 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Słowacja, Słowenia, Ukraina). UCZESTNICY będą zamieszczać zdjęcia fryzur na stronie internetowej konkursu.
Przesłane zdjęcia zostaną ocenione przez jury. HENKEL wybierze dwóch (2) jurorów z każdego kraju. Łączna liczba jurorów będzie wynosiła 24 (dwadzieścia cztery osoby). Będą to znani fryzjerzy / styliści w poszczególnych krajach. Ich nazwiska zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem konkursu. Podczas oceniania zdjęć jurorzy nie będą znali nazwisk poszczególnych UCZESTNIKÓW; jurorzy z danego kraju nie będą głosować na uczestników pochodzących z tego samego kraju.

4. Przebieg konkursu

UCZESTNICY muszą kupić pakiet startowy OSIS, zarejestrować się na stronie internetowej konkursu i stworzyć fryzurę na włosach modelki/modela przy użyciu produktów OSIS (zwaną dalej „PRACA”). Należy zrobić trzy (3) zdjęcia modelki/modela pod różnym kątem i zgłosić je w ramach jednej z trzech kategorii. Wraz z tymi zdjęciami należy również zamieścić jedno (1) „zdjęcie przed” modelki/modela zrobione przed stylizacją. Zdjęcia mogą być czarno-białe, kolorowe lub mieszane.
Fryzjer może wziąć udział w Konkursie PL więcej niż jeden raz pod warunkiem, że wykorzysta innego Modela/ Modelkę oraz wykona inną stylizację.
Konkurs obejmuje trzy (3) kategorie: „Koloryzacja”, „Stylizacja Damska”, „Stylizacja Awangardowa”.
Wszystkie zdjęcia zgłoszone do udziału w konkursie z wyjątkiem tych zgłoszonych w ramach kategorii „Stylizacja Awangardowa” muszą być komercyjne, przystępne i zgodne z aktualnymi trendami. Można korzystać z pomocy profesjonalnych fotografów i makijażystów. Na zdjęciach nie musi być widać głowy i ramion, ale muszą być widoczne włosy, w szczególności w kontekście oświetlenia i pozy. Zdjęcia powinny pokazywać modne, a jednocześnie przystępne fryzury, które są innowacyjne i wytyczające nowe trendy.
Zdjęcia zgłaszane w ramach kategorii „Stylizacja Awangardowe” powinny prezentować postępowe stylizacje z położeniem nacisku na wytyczanie trendów i innowacje. Uczestnicy biorący udział w konkursie w ramach kategorii „Stylizacja Awangardowa” mogą wykorzystywać peruki do wykonywania swoich prac. Kategoria „Stylizacja Awangardowa” jest rozumiana jako „kategoria artystyczna”.

Rozdzielczość zdjęć musi wynosić co najmniej dziesięć (10) megapikseli, 300 dpi, a rozmiar pliku maksymalnie 5 megabajtów. Edycja w Photoshopie jest niedozwolona i dyskwalifikuje uczestników. Przesłane zdjęcia muszą być anonimowe (brak wskazówek dotyczących fryzjera, salonu itp.); fryzura powinna być w centrum uwagi.
Za zgodność z powyższymi wymogami odpowiadają UCZESTNICY. W związku z tym zdjęcia, które nie są zgodne z powyższymi wymogami, nie będą brały udziału w konkursie. HENKEL nie ma obowiązku informowania UCZESTNIKÓW o ewentualnych niezgodnościach przed dyskwalifikacją.
Strona internetowa konkursu to www.osismadetocreate.com; aby wziąć udział w konkursie, należy uzupełnić wszystkie dane na stronie głównej, zaakceptować Regulamin oraz Oświadczenie o Wyrażeniu Zgody, a zdjęcia muszą zostać wgrane na stronę w sposób opisany powyżej do 31 stycznia 2020 roku.

5. Nagrody

Ponieważ na kraj przypadają trzy (3) kategorie, zostanie również wyłonionych maksymalnie trzech (3) zwycięzców z danego kraju. Zwycięzcy poszczególnych kategorii krajowych otrzymają trofeum zostaną wysłani na konkurs regionalny w Londynie na koszt HENKEL lub dystrybutora. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni publicznie (na imprezie lub w mediach społecznościowych) najpóźniej 30 czerwca 2020 roku. Konkurs regionalny zaplanowany jest na październik 2020 r. i odbędzie się w Londynie. Jeśli zwycięzca z danego kraju nie jest dostępny w tym momencie, nie może być zastąpiony przez kogoś innego. Nie otrzyma on/ona zwrotu kosztów za brak możliwości uczestnictwa.
W konkursie regionalnym zwycięzcy ostatniej (regionalnej) kategorii zostaną wyłonieni przez międzynarodowe jury spośród zwycięzców kategorii krajowych. Otrzymają oni trofeum i wezmą udział w szkoleniu międzynarodowym.

6. Odpowiedzialność i przeniesienie praw

Biorąc udział w konkursie i wgrywając zdjęcia (zwane dalej „DZIEŁAMI”), UCZESTNICY potwierdzają, że są twórcami DZIEŁ i że posiadają wszelkie prawa do zamieszczonych DZIEŁ oraz że do DZIEŁ nie mają praw osoby trzecie, jak również nie naruszają one żadnych praw osób trzecich. UCZESTNICY mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli wgrane przez nich DZIEŁA naruszają obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
Jeżeli w przygotowanie lub stworzenie DZIEŁ zaangażowane są osoby inne niż UCZESTNICY, UCZESTNICY muszą ich uzyskać zgodę przed zgłoszeniem zdjęć do konkursu i ich ewentualną dalszą publikacją w ramach KONKURSU. To samo dotyczy przypadku, gdy osobie trzeciej zostało przyznane prawo do zgłoszonych DZIEŁ.
Jeżeli osoby są rozpoznawalne na nadesłanych zdjęciach, UCZESTNICY muszą uzyskać ich zgodę na zgłoszenie zdjęć do konkursu i późniejszą ich publikację przed dokonaniem zgłoszenia zdjęć.
UCZESTNIK udziela HENKEL wyłącznego, zbywalnego (na rzecz firm stowarzyszonych i/lub odpowiednich lokalnych dystrybutorów HENKEL), podlegającego sublicencjonowaniu, nieodpłatnego prawa, nieograniczonego w czasie i miejscu, do wykorzystywania, eksploatacji i powielania zdjęć we wszystkich mediach (np. mediach społecznościowych, internetowych i drukowanych) do celów reklamowych.
UCZESTNICY wyrażają na to zgodę, wgrywając zdjęcia na stronę.

HENKEL nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone zdjęcia, które zostały utracone w wyniku usterki technicznej. Dowód przyjęcia zgłoszenia nie jest automatycznie dowodem odbioru. Wraz z przyznaniem nagrody Henkel jest wolny od wszelkich dalszych zobowiązań.
HENKEL ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją KONKURSU tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane przez HENKEL umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
HENKEL nie odpowiada za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w transferze, usterkami urządzeń technicznych lub strony, nieprawidłową zawartością, utratą lub usunięciem danych, wirusami lub innymi okolicznościami, które mogą zaistnieć w związku z udziałem w konkursie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za osoby wykluczone zgodnie z punktem 8.

7. Naruszenie warunków uczestnictwa

HENKEL zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych UCZESTNIKÓW z Konkursu w przypadku naruszenia przez nich Warunków lub w przypadku składania celowych lub niezamierzonych nieprawdziwych oświadczeń. Wyklucza się również UCZESTNIKÓW, którzy używają niedopuszczonych narzędzi lub w inny sposób uzyskują korzyści w wyniku manipulacji. W takich przypadkach HENKEL może nawet cofnąć nagrodę i zażądać jej zwrotu.
UCZESTNIK ma ponadto świadomość, że HENKEL nie toleruje treści niezwiązanych z KONKURSEM oraz że obraźliwe treści naruszające dobre obyczaje zostaną natychmiast usunięte. Dotyczy to treści obscenicznych, pornograficznych, zawierających groźby, nawołujących do przemocy, dyskryminujących, rasistowskich, obraźliwych, poniżających, reklamowych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z prawem, jak również treści naruszających prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i prawa osobiste) poniżających osoby trzecie, reklamy dla osób trzecich lub treści nawołujących do aktów przemocy.

8. Zakończenie

HENKEL zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia KONKURSU w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Dotyczy to w szczególności, ale nie tylko, przypadków, w których z przyczyn technicznych – np. wniknięcie wirusa do systemu, manipulacja lub błędy sprzętowe i/lub związane z oprogramowaniem, lub z przyczyn prawnych – prawidłowa realizacja KONKURSU jest utrudniona, uzależniona od czynników zewnętrznych lub niemożliwa. W takim przypadku UCZESTNICY nie będą mieli żadnych roszczeń wobec HENKEL. Zakończenie konkursu z winy UCZESTNIKA uprawnia HENKEL do dochodzenia odszkodowania.

9. Zmiany

HENKEL zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, o ile jest to konieczne w interesie prostego i bezpiecznego przetwarzania danych, a w szczególności w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub z innych powodów.

10. Pozostałe kwestie

Wypłata nagród w gotówce nie jest możliwa. Od tego postanowienia nie przysługuje prawo do odwołania. Niniejszy Regulamin i cały stosunek prawny pomiędzy UCZESTNIKAMI a HENKEL podlega prawu austriackiemu. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne, nieważność taka nie wpływa na ważność Regulaminu jako takiego. Warunki mogą zostać zmienione przez HENKEL w dowolnym momencie bez konieczności oddzielnego powiadomienia.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym KONKURSEM można się kontaktować z następującymi osobami:
W przypadku KONKURSU lokalnego: Joanna Żuchowicz, joanna.zuchowicz@henkel.com
W przypadku KONKURSU regionalnego: johann.steyrer@henkel.com


II. Umowa o ochronie danych osobowych
na potrzeby uczestnictwa w KONKURSIE

Aby wziąć udział w KONKURSIE i otrzymać nagrodę, UCZESTNIK musi podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj, zdjęcia i tekst.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody powoduje, iż uczestnictwo w Konkursie nie jest możliwe.

HENKEL będzie zbierać i wykorzystywać dane udostępnione przez UCZESTNIKÓW w ramach niezbędnego procesu, by móc dostarczyć im nagrodę, przeprowadzić KONKURS oraz zaprosić UCZESTNIKA na kolejny KONKURS.
HENKEL nie przekaże danych UCZESTNIKA osobom trzecim, chyba że w celu dystrybucji nagród, przeprowadzenia KONKURSU i zaproszenia UCZESTNIKA na kolejny KONKURS
Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj, zdjęcia i tekst UCZESTNIKA zostaną przekazane AGENCJI w imieniu HENKEL w celu porównania i aktualizacji danych kontaktowych. Zarządzanie danymi kontaktowymi przez AGENCJĘ stanowi część uzasadnionego interesu HENKEL w obszarze outsourcingu procesów korporacyjnych.
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych UŻYTKOWNIKA jest zgodne z przepisami prawa, które uzasadniają te operacje na tej podstawie, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia KONKURSU i przyznania nagrody. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych UCZESTNIKA opiera się na prawnym interesie HENKEL, aby móc zaprosić UCZESTNIKA na kolejną edycję KONKURSU.
Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby KONKURSU, w celu dostarczenia nagrody i zaproszenia UCZESTNIKA na kolejny KONKURS. HENKEL będzie przechowywał dane przez 12 (dwanaście) miesięcy od zakończenia KONKURSU lub tak długo, jak będzie to wymagane w przypadku zastosowania ustawowego obowiązku przechowywania danych osobowych, na potrzeby egzekwowania roszczeń prawnych lub zgodnie z innym uzasadnionym interesem usprawiedliwiającym przechowywanie danych osobowych.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez HENKEL można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
UCZESTNIK może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań, UCZESTNIK może dochodzić następujących praw:

  • Prawa do sprostowania
  • Prawa do usunięcia danych
  • Prawa do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych
  • Prawa do przenoszenia danych

Prawo UCZESTNIKA do sprzeciwu
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z uzasadnionym interesem HENKEL, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. HENKEL wstrzyma przetwarzanie, chyba że HENKEL udowodni ważne powody przetwarzania danych przeważające nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami.
W takich przypadkach lub jeśli UCZESTNIK ma jakiekolwiek inne pytania lub życzenia w związku ze swoimi danymi osobowymi, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub pisma do biura ochrony danych HENKEL na adres: Henkel Central Eastern Europe GmbH, zH. Zgodność, Erdbergstraße 29, A-1030 Wiedeń lub na adres e-mail: dataprotection_austria@henkel.com.