I. Noteikumi

1. Vispārīgi

Laika periodā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 29. augusts Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Schwarzkopf Professional nodaļa), Erdbergstraße 29, 1030 Vienna, Austrija (turpmāk “HENKEL”), sadarbībā ar aģentūru 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Vienna, Austrija (turpmāk “AĢENTŪRA”), abi kopā “ORGANIZATORI”, organizē OSIS Made to Create konkursu (turpmāk “KONKURSS”).

2. Dalības noteikumi

Dalībniekam (turpmāk “DALĪBNIEKS”) ir jābūt fiziskai personai, pilngadīgam saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un strādājušam Latvijā par profesionālu frizieri vismaz trīs (3) gadus.
DALĪBNIEKS ir viena persona — dalība komandā nav atļauta. DALĪBNIEKAM nav jābūt salona īpašniekam. Ja DALĪBNIEKS ir salona darbinieks, viņam ir jāapliecina, ka ir saņemta salona īpašnieka atļauja piedalīties KONKURSĀ. DALĪBNIEKS var piedalīties konkursā tikai savā vārdā. Lai piedalītos KONKURSĀ, visiem iesniegtajiem personas datiem jābūt pareiziem un patiesiem.
KONKURSĀ var piedalīties neierobežots skaits viena salona darbinieku. Dalība KONKURSĀ ir bez maksas. Katram DALĪBNIEKAM ir jāpierāda HENKEL, ka ir iegādāts OSIS sākuma komplekts, augšupielādējot rēķinu.
KONKURSĀ nedrīkst piedalīties ORGANIZATORU darbinieki un pārstāvji. Dalība KONKURSĀ ir iespējama, tikai ievērojot aprakstītos nosacījumus. Ar savu dalību KONKURSĀ DALĪBNIEKI apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem.

3. Uzvarētāju noteikšana

HENKEL organizētajā konkursā piedalās DALĪBNIEKI no Centrāleiropas un Austrumeiropas. DALĪBNIEKI augšupielādē matu sakārtojumu fotoattēlus KONKURSA tīmekļa vietnē.
Augšupielādētos fotoattēlus vērtē žūrija. HENKEL izvēlas divus (2) žūrijas locekļus no katras dalībvalsts. Tie ir attiecīgajās valstīs zināmi frizieri/stilisti. Viņu vārdi tiek izziņoti pirms KONKURSA sākuma. Vērtējot fotoattēlus, žūrijas locekļi nezina DALĪBNIEKU vārdus. Nominētie žūrijas locekļi nevērtē savas valsts dalībnieku darbus.

4. Konkursa norise

DALĪBNIEKIEM ir jāiegādājas KONKURSA sākuma komplekts, jāreģistrējas KONKURSA tīmekļa vietnē un jāizveido matu sakārtojums ar modeli, izmantojot OSIS produktus (turpmāk “DARBS”). Ir jāuzņem trīs (3) fotoattēli no dažādiem rakursiem, kas jāaugšupielādē vienā no trim kategorijām. Kopā ar šiem fotoattēliem ir jāuzņem un jāaugšupielādē arī viens (1) fotoattēls ar modeli pirms matu sakārtojuma izveides. Fotoattēli var būt melnbalti, krāsaini vai abējādi.
Lai piedalītos dažādās kategorijās, ir jāizmanto dažādi modeļi un matu sakārtojumi.
Ir trīs (3) kategorijas: “Krāsa”, “Sieviešu” un “Avangards”.
Visiem iesniegtajiem fotoattēliem, izņemot “Avangardu”, ir jābūt komerciāliem, atdarināmiem un jāatspoguļo aktuālās tendences. Ir atļauts izmantot profesionāla fotogrāfa un vizāžista pakalpojumus. Fotoattēlos nav jābūt redzamai galvai un pleciem, bet tajos ir jākoncentrējas uz matiem, jo īpaši apgaismojuma un pozas ziņā. Fotoattēlos ir jābūt redzamiem tendenču virzītiem un komerciāliem matu sakārtojumiem ar uzsvaru uz tendenču radīšanu un inovāciju.
“Avangarda” kategorijas fotoattēlos ir jābūt redzamiem progresīviem matu sakārtojumiem ar uzsvaru uz tendenču radīšanu un inovāciju. “Avangarda” kategorijas matu sakārtojumiem var izmantot mākslīgos matus. Ar “Avangarda” kategoriju saprot mākslas kategoriju.
Fotoattēlu izšķirtspējai jābūt vismaz 10 (desmit) megapikseļiem, 300 dpi, maksimālais faila izmērs 5 MB. Fotoattēlu rediģēšana ar Photoshop ir aizliegta un automātiski diskvalificē DALĪBNIEKU. Augšupielādētajiem fotoattēliem ir jābūt anonīmiem (bez norādēm uz frizieri, salonu utt.); uzmanības centrā ir jābūt matu sakārtojumam.
Par iepriekš minēto prasību izpildi ir atbildīgi DALĪBNIEKI. Tas nozīmē, ka neatbilstoši fotoattēli netiks iekļauti konkursā. HENKEL nav pienākuma informēt DALĪBNIEKUS par neatbilstībām diskvalificēšanas gadījumā.
Konkursa tīmekļa vietne ir www.osismadetocreate.com. Lai piedalītos tajā, līdz 2021. gada 29. augusts ir jāaizpilda visa tīmekļa vietnē pieprasītā informācija, jāpiekrīt konkursa noteikumiem, jāapstiprina piekrišanas apliecinājums un jāaugšupielādē fotoattēli iepriekš aprakstītajā kārtībā.

5. Balvas

Tā kā katrā valstī ir trīs (3) kategorijas, katrā valstī var būt ne vairāk kā trīs (3) uzvarētāji. Katras valsts uzvarētāji katrā kategorijā tiek sūtīti uz reģionālo konkursu, par ko izdevumus sedz HENKEL izplatītājs.
Plānots, ka reģionālais konkurss norisināsies 2022. gada maijā. Ja valsts uzvarētājs šajā laikā nav pieejams, viņu nevar aizstāt cita persona. Nepiedalīšanās netiek atlīdzināta.
Reģionālajā konkursā reģionālos uzvarētājus katrā kategorijā nosaka starptautiska žūrija, izvēloties vienu no valstu uzvarētājiem katrā kategorijā. Uzvarētāji balvā saņem trofeju un starptautisku apmācību.

6. Atbildība un tiesību nodošana

Piedaloties KONKURSĀ un augšupielādējot fotoattēlus (turpmāk “IEGULDĪJUMI”), DALĪBNIEKI apliecina, ka viņi ir IEGULDĪJUMU radītāji, ka viņiem ir visas tiesības uz augšupielādētajiem IEGULDĪJUMIEM un ka IEGULDĪJUMIEM nepiemēro trešo personu tiesības, kā arī ar tiem netiek pārkāptas trešo personu tiesības. DALĪBNIEKUS var saukt pie atbildības, ja ar viņu augšupielādētajiem IEGULDĪJUMIEM tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti vai trešo personu tiesības.
Ja IEGULDĪJUMU sagatavošanā vai izstrādē ir iesaistītas citas personas, DALĪBNIEKAM ir jāsaņem attiecīgo personu atļauja iesniegt tos un vēlāk, iespējams, publicēt KONKURSA ietvaros. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad trešā persona ir ieguvusi tiesības uz iesniegtajiem IEGULDĪJUMIEM.
Ja iesniegtajos fotoattēlos redzamās personas ir identificējamas, DALĪBNIEKIEM ir jāsaņem viņu atļauja iesniegt un pēc tam publicēt fotoattēlu pirms tā iesniegšanas.
DALĪBNIEKS piešķir HENKEL ekskluzīvas, nododamas (saistītiem uzņēmumiem un/vai attiecīgajiem vietējiem HENKEL izplatītājiem), apakšlicencējamas un bezmaksas tiesības, ko neierobežo ne laiks, ne vieta, reklāmas nolūkos izmantot un reproducēt fotoattēlus visos plašsaziņas līdzekļos (piemēram, sociālajos tīklos, tiešsaistes un drukātajos medijos).
Augšupielādējot IEGULDĪJUMUS, DALĪBNIEKI tam piekrīt.
HENKEL neuzņemas atbildību par konkursam pieteiktajiem materiāliem, kas pazuduši tehnisku iemeslu dēļ. Pierādījums par pieteikšanos dalībai konkursā nenozīmē automātisku saņemšanas apliecinājumu. Pēc balvas nodošanas HENKEL tiek atbrīvots no jebkāda veida atbildības.
HENKEL atbild tikai par tādiem zaudējumiem, kas saistīti ar dalību šajā KONKURSĀ, ko HENKEL radījis apzināti vai rupjas nevērības rezultātā.
HENKEL neatbild par zaudējumiem, ko radījušas kļūdas, kavējumi vai pārtraukumi pārsūtīšanā, par kļūmēm saistībā ar tehnisko nodrošinājumu un pakalpojumiem, nepareizu saturu, datu zudumu vai izdzēšanu, vīrusiem vai jebko citu, kas saistīts ar dalību konkursā.
Personām, kurām saskaņā ar 8. punktu ir aizliegta dalība konkursā, nav nekāda veida atbildības.

7. Dalības noteikumu neievērošana

HENKEL patur tiesības izslēgt DALĪBNIEKUS no KONKURSA, ja tiek pārkāpti KONKURSA noteikumi vai rodas apzināti vai neapzināti pārpratumi. No KONKURSA tiek izslēgti arī tādi DALĪBNIEKI, kuri izmanto neatļautus rīkus vai citādā veidā manipulāciju rezultātā gūst priekšrocību.
DALĪBNIEKI apzinās, ka HENKEL neatzīst saturu, kas nav saistīts ar KONKURSU, un aizskarošs saturs, ar kuru tiek pārkāptas vispārpieņemtas pieklājības normas, tiks nekavējoties izdzēsts. Tas ietver piedauzīgu, pornogrāfisku, apdraudošu, vardarbību veicinošu, diskriminējošu, rasistisku, aizskarošu, degradējošu, reklamējošu, maldinošu vai nelikumīgu saturu, kā arī tādu saturu, ar ko tiek pārkāptas trešo personu tiesības (tostarp autortiesības un personas tiesības).

8. Izbeigšana

HENKEL patur tiesības atcelt vai izbeigt KONKURSU jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Jo īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja sistēma tiek inficēta ar vīrusu, ir notikušas manipulācijas vai kļūdas aparatūrā vai programmatūrā vai juridisku apsvērumu rezultātā, bet ne tikai, ir apgrūtināta, ietekmēta vai neiespējama KONKURSA atbilstīga īstenošana. Tādā gadījumā DALĪBNIEKI nevar celt prasības pret HENKEL. Ja KONKURSA izbeigšanu ir izraisījis DALĪBNIEKS, HENKEL ir tiesības pieprasīt kompensāciju.

9. Izmaiņas

HENKEL patur tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus jebkurā laikā, nenorādot pamatojumu, ja tas ir nepieciešams vienkāršas un drošas apstrādes nolūkā un jo īpaši tāpēc, lai nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī citu iemeslu dēļ.

10. Dažādi

Balvu nav iespējams saņemt naudā. Šie noteikumi regulē DALĪBNIEKU un HENKEL tiesiskās attiecības saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem. Ja kāds šo noteikumu punkts zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. HENKEL var mainīt šos noteikumus jebkurā laikā bez atsevišķa brīdinājuma.
Jautājumu gadījumā saistībā ar KONKURSU var sazināties ar šādām personām:
Vietējā KONKURSA līmenī: Marina.Korobeinikova@henkel.com
Reģionālā KONKURSA līmenī: johann.steyrer@henkel.com


II. Datu aizsardzības līgums dalībai KONKURSĀ

Lai piedalītos KONKURSĀ un saņemtu balvu, DALĪBNIEKAM(-IEM) ir jāiesniedz šādi personas dati: vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, valsts, konkursa attēli un teksts.
Reģistrācijai nav nepieciešamas īpašas tiesības.
Lai varētu veikt nepieciešamās darbības balvas nodrošināšanai, KONKURSA organizēšanai un DALĪBNIEKA uzaicināšanai uz nākamo KONKURSU, HENKEL ievāks un izmantos DALĪBNIEKA(-U) iesniegtos datus.
HENKEL nenodos DALĪBNIEKA datus trešajām personām nekādos citos nolūkos, izņemot balvu izsniegšanai, KONKURSA organizēšanai un DALĪBNIEKA uzaicināšanai uz nākamo KONKURSU.
DALĪBNIEKA vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, valsts, attēli un teksts tiks nodots AĢENTŪRAI HENKEL vārdā konktaktinformācijas salīdzināšanas un atjaunošanas nolūkā. Kontaktinformācijas pārvaldība, ko veic AĢENTŪRA, tiek veikta HENKEL likumīgajās interesēs nodot uzņēmuma procesus ārpakalpojumu sniedzējiem.
DALĪBNIEKA personas datu apstrāde un izmantošana ir balstīta uz tiesību aktiem, kas pamato šādas darbības saistībā ar nepieciešamību nodrošināt KONKURSA norisi un izsniegt balvu. DALĪBNIEKA datu apstrādes un izmantošanas pamats ir HENKEL likumīgās intereses uzaicināt DALĪBNIEKU uz nākamo KONKURSU.
Personas dati tiks izmantoti tikai KONKURSA ietvaros, balvas izsniegšanai un DALĪBNIEKA uzaicināšanai uz nākamo KONKURSU. HENKEL uzglabās datus 12 (divpadsmit) mēnešus pēc KONKURSA beigām vai arī tik ilgi, cik tas būs nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem, juridisku prasību gadījumā vai citu likumīgu interešu dēļ, kas pamato personas datu uzglabāšanu.
Plašāka informācija par to, kā HENKEL apstrādā personas datus, ir pieejama datu aizsardzības paziņojumā.
DALĪBNIEKS var jebkurā laikā izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem. Ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi, DALĪBNIEKS var papildus izmantot šādas tiesības:

  • tiesības uz datu labošanu;
  • tiesības uz datu dzēšanu;
  • tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu;
  • tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē;
  • tiesības uz datu pārnesamību.

DALĪBNIEKA tiesības iebilst pret datu apstrādi
Ja datu apstrāde ir saistīta ar jūsu personas datu apstrādi un tiek veikta, pamatojoties uz HENKEL likumīgām interesēm, jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi jebkurā laikā, pamatojot to ar jūsu specifisko situāciju. HENKEL pārtrauks šādu datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varēs pierādīt apstrādes nepieciešamību, kurai ir augstāks juridisks spēks nekā jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai datu apstrāde būs saistīta ar juridisku prasību izvirzīšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.
Šādos gadījumos vai situācijās, kad dalībniekam ir citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar saviem personas datiem, lūdzam sūtīt vēstuli uz HENKEL datu aizsardzības biroju SIA Henkel Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, LV-1039, Rīga, Latvija (e-pasts: dpo.baltics@henkel.com).
I. Noteikumi

1. Vispārīgi

Laika periodā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 29. augusts Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Schwarzkopf Professional nodaļa), Erdbergstraße 29, 1030 Vienna, Austrija (turpmāk “HENKEL”), sadarbībā ar aģentūru 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Vienna, Austrija (turpmāk “AĢENTŪRA”), abi kopā “ORGANIZATORI”, organizē OSIS Made to Create konkursu (turpmāk “KONKURSS”).

2. Dalības noteikumi

Dalībniekam (turpmāk “DALĪBNIEKS”) ir jābūt fiziskai personai, pilngadīgam saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un strādājušam Latvijā par profesionālu frizieri vismaz trīs (3) gadus.
DALĪBNIEKS ir viena persona — dalība komandā nav atļauta. DALĪBNIEKAM nav jābūt salona īpašniekam. Ja DALĪBNIEKS ir salona darbinieks, viņam ir jāapliecina, ka ir saņemta salona īpašnieka atļauja piedalīties KONKURSĀ. DALĪBNIEKS var piedalīties konkursā tikai savā vārdā. Lai piedalītos KONKURSĀ, visiem iesniegtajiem personas datiem jābūt pareiziem un patiesiem.
KONKURSĀ var piedalīties neierobežots skaits viena salona darbinieku. Dalība KONKURSĀ ir bez maksas. Katram DALĪBNIEKAM ir jāpierāda HENKEL, ka ir iegādāts OSIS sākuma komplekts, augšupielādējot rēķinu.
KONKURSĀ nedrīkst piedalīties ORGANIZATORU darbinieki un pārstāvji. Dalība KONKURSĀ ir iespējama, tikai ievērojot aprakstītos nosacījumus. Ar savu dalību KONKURSĀ DALĪBNIEKI apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem.

3. Uzvarētāju noteikšana

HENKEL organizētajā konkursā piedalās DALĪBNIEKI no Centrāleiropas un Austrumeiropas. DALĪBNIEKI augšupielādē matu sakārtojumu fotoattēlus KONKURSA tīmekļa vietnē.
Augšupielādētos fotoattēlus vērtē žūrija. HENKEL izvēlas divus (2) žūrijas locekļus no katras dalībvalsts. Tie ir attiecīgajās valstīs zināmi frizieri/stilisti. Viņu vārdi tiek izziņoti pirms KONKURSA sākuma. Vērtējot fotoattēlus, žūrijas locekļi nezina DALĪBNIEKU vārdus. Nominētie žūrijas locekļi nevērtē savas valsts dalībnieku darbus.

4. Konkursa norise

DALĪBNIEKIEM ir jāiegādājas KONKURSA sākuma komplekts, jāreģistrējas KONKURSA tīmekļa vietnē un jāizveido matu sakārtojums ar modeli, izmantojot OSIS produktus (turpmāk “DARBS”). Ir jāuzņem trīs (3) fotoattēli no dažādiem rakursiem, kas jāaugšupielādē vienā no trim kategorijām. Kopā ar šiem fotoattēliem ir jāuzņem un jāaugšupielādē arī viens (1) fotoattēls ar modeli pirms matu sakārtojuma izveides. Fotoattēli var būt melnbalti, krāsaini vai abējādi.
Lai piedalītos dažādās kategorijās, ir jāizmanto dažādi modeļi un matu sakārtojumi.
Ir trīs (3) kategorijas: “Krāsa”, “Sieviešu” un “Avangards”.
Visiem iesniegtajiem fotoattēliem, izņemot “Avangardu”, ir jābūt komerciāliem, atdarināmiem un jāatspoguļo aktuālās tendences. Ir atļauts izmantot profesionāla fotogrāfa un vizāžista pakalpojumus. Fotoattēlos nav jābūt redzamai galvai un pleciem, bet tajos ir jākoncentrējas uz matiem, jo īpaši apgaismojuma un pozas ziņā. Fotoattēlos ir jābūt redzamiem tendenču virzītiem un komerciāliem matu sakārtojumiem ar uzsvaru uz tendenču radīšanu un inovāciju.
“Avangarda” kategorijas fotoattēlos ir jābūt redzamiem progresīviem matu sakārtojumiem ar uzsvaru uz tendenču radīšanu un inovāciju. “Avangarda” kategorijas matu sakārtojumiem var izmantot mākslīgos matus. Ar “Avangarda” kategoriju saprot mākslas kategoriju.
Fotoattēlu izšķirtspējai jābūt vismaz 10 (desmit) megapikseļiem, 300 dpi, maksimālais faila izmērs 5 MB. Fotoattēlu rediģēšana ar Photoshop ir aizliegta un automātiski diskvalificē DALĪBNIEKU. Augšupielādētajiem fotoattēliem ir jābūt anonīmiem (bez norādēm uz frizieri, salonu utt.); uzmanības centrā ir jābūt matu sakārtojumam.
Par iepriekš minēto prasību izpildi ir atbildīgi DALĪBNIEKI. Tas nozīmē, ka neatbilstoši fotoattēli netiks iekļauti konkursā. HENKEL nav pienākuma informēt DALĪBNIEKUS par neatbilstībām diskvalificēšanas gadījumā.
Konkursa tīmekļa vietne ir www.osismadetocreate.com. Lai piedalītos tajā, līdz 2021. gada 29. augusts ir jāaizpilda visa tīmekļa vietnē pieprasītā informācija, jāpiekrīt konkursa noteikumiem, jāapstiprina piekrišanas apliecinājums un jāaugšupielādē fotoattēli iepriekš aprakstītajā kārtībā.

5. Balvas

Tā kā katrā valstī ir trīs (3) kategorijas, katrā valstī var būt ne vairāk kā trīs (3) uzvarētāji. Katras valsts uzvarētāji katrā kategorijā tiek sūtīti uz reģionālo konkursu, par ko izdevumus sedz HENKEL izplatītājs.
Plānots, ka reģionālais konkurss norisināsies 2022. gada maijā. Ja valsts uzvarētājs šajā laikā nav pieejams, viņu nevar aizstāt cita persona. Nepiedalīšanās netiek atlīdzināta.
Reģionālajā konkursā reģionālos uzvarētājus katrā kategorijā nosaka starptautiska žūrija, izvēloties vienu no valstu uzvarētājiem katrā kategorijā. Uzvarētāji balvā saņem trofeju un starptautisku apmācību.

6. Atbildība un tiesību nodošana

Piedaloties KONKURSĀ un augšupielādējot fotoattēlus (turpmāk “IEGULDĪJUMI”), DALĪBNIEKI apliecina, ka viņi ir IEGULDĪJUMU radītāji, ka viņiem ir visas tiesības uz augšupielādētajiem IEGULDĪJUMIEM un ka IEGULDĪJUMIEM nepiemēro trešo personu tiesības, kā arī ar tiem netiek pārkāptas trešo personu tiesības. DALĪBNIEKUS var saukt pie atbildības, ja ar viņu augšupielādētajiem IEGULDĪJUMIEM tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti vai trešo personu tiesības.
Ja IEGULDĪJUMU sagatavošanā vai izstrādē ir iesaistītas citas personas, DALĪBNIEKAM ir jāsaņem attiecīgo personu atļauja iesniegt tos un vēlāk, iespējams, publicēt KONKURSA ietvaros. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad trešā persona ir ieguvusi tiesības uz iesniegtajiem IEGULDĪJUMIEM.
Ja iesniegtajos fotoattēlos redzamās personas ir identificējamas, DALĪBNIEKIEM ir jāsaņem viņu atļauja iesniegt un pēc tam publicēt fotoattēlu pirms tā iesniegšanas.
DALĪBNIEKS piešķir HENKEL ekskluzīvas, nododamas (saistītiem uzņēmumiem un/vai attiecīgajiem vietējiem HENKEL izplatītājiem), apakšlicencējamas un bezmaksas tiesības, ko neierobežo ne laiks, ne vieta, reklāmas nolūkos izmantot un reproducēt fotoattēlus visos plašsaziņas līdzekļos (piemēram, sociālajos tīklos, tiešsaistes un drukātajos medijos).
Augšupielādējot IEGULDĪJUMUS, DALĪBNIEKI tam piekrīt.
HENKEL neuzņemas atbildību par konkursam pieteiktajiem materiāliem, kas pazuduši tehnisku iemeslu dēļ. Pierādījums par pieteikšanos dalībai konkursā nenozīmē automātisku saņemšanas apliecinājumu. Pēc balvas nodošanas HENKEL tiek atbrīvots no jebkāda veida atbildības.
HENKEL atbild tikai par tādiem zaudējumiem, kas saistīti ar dalību šajā KONKURSĀ, ko HENKEL radījis apzināti vai rupjas nevērības rezultātā.
HENKEL neatbild par zaudējumiem, ko radījušas kļūdas, kavējumi vai pārtraukumi pārsūtīšanā, par kļūmēm saistībā ar tehnisko nodrošinājumu un pakalpojumiem, nepareizu saturu, datu zudumu vai izdzēšanu, vīrusiem vai jebko citu, kas saistīts ar dalību konkursā.
Personām, kurām saskaņā ar 8. punktu ir aizliegta dalība konkursā, nav nekāda veida atbildības.

7. Dalības noteikumu neievērošana

HENKEL patur tiesības izslēgt DALĪBNIEKUS no KONKURSA, ja tiek pārkāpti KONKURSA noteikumi vai rodas apzināti vai neapzināti pārpratumi. No KONKURSA tiek izslēgti arī tādi DALĪBNIEKI, kuri izmanto neatļautus rīkus vai citādā veidā manipulāciju rezultātā gūst priekšrocību.
DALĪBNIEKI apzinās, ka HENKEL neatzīst saturu, kas nav saistīts ar KONKURSU, un aizskarošs saturs, ar kuru tiek pārkāptas vispārpieņemtas pieklājības normas, tiks nekavējoties izdzēsts. Tas ietver piedauzīgu, pornogrāfisku, apdraudošu, vardarbību veicinošu, diskriminējošu, rasistisku, aizskarošu, degradējošu, reklamējošu, maldinošu vai nelikumīgu saturu, kā arī tādu saturu, ar ko tiek pārkāptas trešo personu tiesības (tostarp autortiesības un personas tiesības).

8. Izbeigšana

HENKEL patur tiesības atcelt vai izbeigt KONKURSU jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Jo īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja sistēma tiek inficēta ar vīrusu, ir notikušas manipulācijas vai kļūdas aparatūrā vai programmatūrā vai juridisku apsvērumu rezultātā, bet ne tikai, ir apgrūtināta, ietekmēta vai neiespējama KONKURSA atbilstīga īstenošana. Tādā gadījumā DALĪBNIEKI nevar celt prasības pret HENKEL. Ja KONKURSA izbeigšanu ir izraisījis DALĪBNIEKS, HENKEL ir tiesības pieprasīt kompensāciju.

9. Izmaiņas

HENKEL patur tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus jebkurā laikā, nenorādot pamatojumu, ja tas ir nepieciešams vienkāršas un drošas apstrādes nolūkā un jo īpaši tāpēc, lai nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī citu iemeslu dēļ.

10. Dažādi

Balvu nav iespējams saņemt naudā. Šie noteikumi regulē DALĪBNIEKU un HENKEL tiesiskās attiecības saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem. Ja kāds šo noteikumu punkts zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. HENKEL var mainīt šos noteikumus jebkurā laikā bez atsevišķa brīdinājuma.
Jautājumu gadījumā saistībā ar KONKURSU var sazināties ar šādām personām:
Vietējā KONKURSA līmenī: Marina.Korobeinikova@henkel.com
Reģionālā KONKURSA līmenī: johann.steyrer@henkel.com


II. Datu aizsardzības līgums dalībai KONKURSĀ

Lai piedalītos KONKURSĀ un saņemtu balvu, DALĪBNIEKAM(-IEM) ir jāiesniedz šādi personas dati: vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, valsts, konkursa attēli un teksts.
Reģistrācijai nav nepieciešamas īpašas tiesības.
Lai varētu veikt nepieciešamās darbības balvas nodrošināšanai, KONKURSA organizēšanai un DALĪBNIEKA uzaicināšanai uz nākamo KONKURSU, HENKEL ievāks un izmantos DALĪBNIEKA(-U) iesniegtos datus.
HENKEL nenodos DALĪBNIEKA datus trešajām personām nekādos citos nolūkos, izņemot balvu izsniegšanai, KONKURSA organizēšanai un DALĪBNIEKA uzaicināšanai uz nākamo KONKURSU.
DALĪBNIEKA vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, valsts, attēli un teksts tiks nodots AĢENTŪRAI HENKEL vārdā konktaktinformācijas salīdzināšanas un atjaunošanas nolūkā. Kontaktinformācijas pārvaldība, ko veic AĢENTŪRA, tiek veikta HENKEL likumīgajās interesēs nodot uzņēmuma procesus ārpakalpojumu sniedzējiem.
DALĪBNIEKA personas datu apstrāde un izmantošana ir balstīta uz tiesību aktiem, kas pamato šādas darbības saistībā ar nepieciešamību nodrošināt KONKURSA norisi un izsniegt balvu. DALĪBNIEKA datu apstrādes un izmantošanas pamats ir HENKEL likumīgās intereses uzaicināt DALĪBNIEKU uz nākamo KONKURSU.
Personas dati tiks izmantoti tikai KONKURSA ietvaros, balvas izsniegšanai un DALĪBNIEKA uzaicināšanai uz nākamo KONKURSU. HENKEL uzglabās datus 12 (divpadsmit) mēnešus pēc KONKURSA beigām vai arī tik ilgi, cik tas būs nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem, juridisku prasību gadījumā vai citu likumīgu interešu dēļ, kas pamato personas datu uzglabāšanu.
Plašāka informācija par to, kā HENKEL apstrādā personas datus, ir pieejama datu aizsardzības paziņojumā.
DALĪBNIEKS var jebkurā laikā izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem. Ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi, DALĪBNIEKS var papildus izmantot šādas tiesības:

  • tiesības uz datu labošanu;
  • tiesības uz datu dzēšanu;
  • tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu;
  • tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē;
  • tiesības uz datu pārnesamību.

DALĪBNIEKA tiesības iebilst pret datu apstrādi
Ja datu apstrāde ir saistīta ar jūsu personas datu apstrādi un tiek veikta, pamatojoties uz HENKEL likumīgām interesēm, jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi jebkurā laikā, pamatojot to ar jūsu specifisko situāciju. HENKEL pārtrauks šādu datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varēs pierādīt apstrādes nepieciešamību, kurai ir augstāks juridisks spēks nekā jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai datu apstrāde būs saistīta ar juridisku prasību izvirzīšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.
Šādos gadījumos vai situācijās, kad dalībniekam ir citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar saviem personas datiem, lūdzam sūtīt vēstuli uz HENKEL datu aizsardzības biroju SIA Henkel Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, LV-1039, Rīga, Latvija (e-pasts: dpo.baltics@henkel.com).