I. Konkurso nuostatos ir sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

Laikotarpiu nuo 2021 vasario 1 d. iki 2021 Rugpjūčio 29 d. Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Schwarzkopf Professional skyrius), Erdbergstraße 29, 1030 Viena, Austrija (toliau – „HENKEL“) kartu su 79 Blue Elephants GmbH agentūra, Längenfeldgasse 27B, 1120 Viena, Austrija (toliau – „AGENTŪRA“, kartu su HENKEL vadinamos „ORGANIZATORIAI“) organizuoja „OSIS Made to Create konkursą“ (toliau – „KONKURSAS“).

2. Reikalavimai dalyviams

Konkurso dalyviai – tai fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės pagal gyvenamosios šalies įstatymus, ir profesionaliai dirbantys Lietuvoje kirpėjais ne trumpiau nei tris (3) metus (toliau – „DALYVIS“).
DALYVIS konkurse yra suprantamas kaip vienas asmuo, grupinis darbas nėra leidžiamas. DALYVIAI neprivalo turėti savo saloną. Jeigu jie yra salono darbuotojai, jie turi pateikti įrodymą, kad salono savininkas neprieštarauja jų dalyvavimui KONKURSE. Kiekvienas DALYVIS gali dalyvauti tik savo vardu. Norint dalyvauti KONKURSE, visa pateikta asmeninė informacija turi būti galiojanti ir teisinga.
Dalyvaujančių kirpėjų skaičius iš to paties salono nėra ribojamas. Dalyvavimas yra nemokamas; tačiau kiekvienas DALYVIS turi įrodyti HENKEL, kad yra įsigijęs OSIS rinkinį pradedantiesiems, įkeldamas sąskaitą-faktūrą.

ORGANIZATORIŲ darbuotojai ir agentai negali dalyvauti KONKURSE. Dalyvavimas KONKURSE galimas tik laikantis išvardintų reikalavimų. Dalyvaudami KONKURSE, DALYVIAI pripažįsta, kad jie pilnai sutinka su šiomis KONKURSO nuostatomis ir sąlygomis.

3. Nugalėtojų atranka

HENKEL organizuoja konkursą tarp kirpėjų iš Vidurio ir Rytų Europos regiono šalių. DALYVIAI turi įkelti šukuosenų nuotraukas KONKURSO interneto svetainėje.
Įkeltos nuotraukos bus vertinamos vertinimo komisijos. HENKEL atrinks du (2) vertintojus iš kiekvienos šalies. Tai bus atitinkamų šalių gerai žinomi kirpėjai/ stilistai. Jų vardai bus paskelbti prieš KONKURSO pradžią. Vertindami nuotraukas, vertintojai nežinos DALYVIŲ vardų; atrinktieji vertintojai nevertins DALYVIŲ iš savo šalies.

4. Konkurso organizavimo tvarka

DALYVIAI turi įsigyti OSIS rinkinį pradedantiesiems, užsiregistruoti KONKURSO interneto svetainėje ir sukurti modeliui šukuoseną, naudodami OSIS produktus („DARBAS“). Turi būti padarytos trys (3) modelio nuotraukos iš skirtingų pusių ir įkeltos vienoje iš trijų kategorijų. Kartu su šiomis nuotraukomis taip pat turi būti įkelta viena (1) modelio „nuotrauka prieš“, padaryta prieš kuriant modeliui šukuoseną. Nuotraukos gali būti juodai baltos, spalvotos, arba kombinuotos.
Norint dalyvauti keliose kategorijose, turi būti pasitelkiami skirtingi modeliai ir kuriamos skirtingos šukuosenos.
Yra trys (3) skirtingos kategorijos: „Spalva“, „Moterys“ ir „Avangardas“.
Visos nuotraukos, išskyrus kategoriją „Avangardas“, turi būti komercinės, lengvai pritaikomos kasdienai ir atspindinčios šiuolaikines mados tendencijas. Gali būti pasitelkiami profesionalūs fotografai ir visažistai. Nuotraukose nebūtinai turi būti modelis tik iki pečių, tačiau plaukai turi būti dėmesio centre, ypač kalbant apie apšvietimą ir pozavimą. Nuotraukos turi demonstruoti madingas ir klienčių geidžiamas šukuosenas, akcentuojant dabartines tendencijas ir novatoriškumą.
Nuotraukos kategorijoje „Avangardas“ turi demonstruoti progresyvias šukuosenas, akcentuojant madą ir novatoriškumą. „Avangardas“ kategorijos dalyviai gali naudoti pridedamus plaukus savo šukuosenoms sukurti. „Avangardas“ kategorija suprantama kaip „meno kategorija“.
Nuotraukos turi būti ne mažesnės nei dešimties (10) megapikselių, 300 dpi, failo dydis ne didesnis nei 5 MB. Nuotraukos redagavimas (pvz., su Photoshop programa) neleistinas ir už tai gresia diskvalifikacija. Įkeltos nuotraukos turi būti anonimiškos (jokių užuominų apie kirpėją, saloną ar pan.); dėmesio centre turi būti šukuosena.
Atitikimas aukščiau išvardintiems reikalavimams – pačių dalyvių atsakomybė. Todėl neatitinkančios reikalavimų nuotraukos nedalyvaus konkurse. HENKEL neprivalo pranešti dalyviams apie neatitikimus prieš diskvalifikaciją.
Konkurso tinklapis: www.osismadetocreate.com; norint dalyvauti, visi informacijos laukai turi būti užpildyti šiame pradžios puslapyje, būtina sutikti su KONKURSO nuostatomis ir sąlygomis bei su Sutikimo deklaracija, o nuotraukos turi būti įkeltos, kaip aprašyta aukščiau, iki 2021 m. Rugpjūčio 29 d.

5. Apdovanojimai

Kadangi yra trys (3) kategorijos kiekvienai šaliai, iš vienos šalies bus atrinkti ne daugiau kaip trys (3) nugalėtojai. Šalies kategorijų nugalėtojai dalyvaus regioniniame konkurse HENKEL arba platintojo lėšomis. Regioninis konkursas planuojamas 2022 m gegužės mėn. Jeigu nugalėtojas iš tam tikros šalies negalės dalyvauti regioniniame konkurse jis/ji negalės būti pakeistas(-a) kitu dalyviu. Jai/jam nedalyvaujant, nebus atlyginti patirti nuostoliai.
Regioniniame konkurse atskiros šalies kategorijų nugalėtojų tarptautinė vertinimo komisija išrinks galutinius (regioninius) kategorijų nugalėtojus. Jiems bus įteikti apdovanojimai ir jie dalyvaus tarptautiniuose mokymuose.

6. Atsakomybė ir teisių perleidimas

Dalyvaudami konkurse ir įkeldami nuotraukas (toliau – „INDĖLIS“), DALYVIAI patvirtina, kad yra visų INDĖLIŲ teisėti savininkai, kad turi teises į įkeltus INDĖLIUS ir kad INDĖLIAI nepriklauso jokioms trečiosioms šalims ir nepažeidžia jokios trečiosios šalies teisių. DALYVIAMS gali tekti atsakomybės našta tuo atveju jeigu jų įkelti INDĖLIAI pažeidžia įstatymus arba trečiosios šalies teises.
Jeigu į INDĖLIŲ paruošimą arba kūrimą įtraukti kiti asmenys, o ne DALYVIAI, DALYVIAI privalo gauti jų sutikimą prieš teikdami nuotraukas KONKURSUI ir iki galimo nuotraukų viešinimo KONKURSO metu. Šios sąlygos galioja ir tuo atveju, jeigu trečiajai šaliai buvo suteiktos teisės į įkeltus INDĖLIUS.
Jeigu KONKURSUI teikiamose nuotraukose esantys žmonės yra atpažįstami, DALYVIAI prieš teikdami nuotraukas KONKURSUI privalo gauti jų sutikimą dėl nuotraukų įkėlimo ir tolimesnio viešinimo.
DALYVIS suteikia HENKEL išskirtines, perleidžiamas (filialams ir / arba vietiniams HENKEL platintojams), sublicencijuotas, neatlygintinas teises, neribojant laiko ir vietos, naudoti, viešinti ir kopijuoti nuotraukas visomis priemonėmis (pvz. socialiniuose tinkluose, internete ir spaudoje) reklamos tikslais.
DALYVIAI pareiškia savo sutikimą su šiomis sąlygomis įkeldami nuotraukas.

HENKEL neprisiima atsakomybės už įrašus, prarastus dėl techninių trikdžių. Įrašo pateikimo įrodymas nėra automatiškai laikomas gavimo įrodymu. Įteikus prizą, HENKEL atleidžiama nuo kitų įsipareigojimų.
HENKEL gali būti laikoma atsakinga tik už žalą, susijusią su šio KONKURSO organizavimu tuo atveju, jeigu tokia žala buvo sukelta dėl HENKEL tyčinių veiksmų arba didelio neatsargumo.
HENKEL neatsako už žalą, atsiradusią dėl klaidų, vėlavimo ar trukdžių įkėlimo metu, dėl techninių įrenginių ir paslaugų trikdžių, netinkamo turinio, duomenų praradimo ar ištrynimo, virusų ar bet ko kito, kas gali nutikti dalyvaujant konkurse.

7. Dalyvavimo sąlygų pažeidimas

HENKEL pasilieka teisę pašalinti DALYVIUS iš KONKURSO Nuostatų ir Sąlygų pažeidimo atveju arba dėl tyčinio arbe netyčinio klaidingo informacijos pateikimo. DALYVIAI, naudojantys neleistinas priemones arba kitokiais būdais įgyja privalumą manipuliacijų dėka taip pat yra pašalinami.
DALYVIS yra informuojamas, kad HENKEL netoleruoja turinio, nesusijusio su KONKURSU bei kad įžeidžiantis turinys, pažeidžiantis bendrą padorumą bus ištrinamas nedelsiant. Tai toks turinys, kuris yra nešvankus, pornografiškas, gąsdinantis, smurtinis, diskriminuojantis, rasistinis, įžeidžiantis, žeminantis, reklaminis, klaidinantis, arba neteisėtas, o taip pat toks turinys, kuris pažeidžia trečiosios šalies teises (taip pat autorines ir asmenines teises).

8. Baigiamosios nuostatos

HENKEL pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo nutraukti arba užbaigti KONKURSĄ. Tai labiausiai, tačiau ne išskirtinai, galioja, tais atvejais, kai dėl techninių priežasčių, pavyzdžiui, dėl virusinių ligų apribojimų, techninės ir/ arba programinės įrangos manipuliacijų arba gedimų, arba dėl teisinių priežasčių tinkamas KONKURSO organizavimas yra apsunkinamas, jam daroma įtaka arba jis tampa neįmanomas. Tokiais atvejais DALYVIAI negali reikšti jokių priekaištų HENKEL. Jeigu konkurso nutraukimas įvyksta dėl DALYVIO kaltės, HENKEL turi teisę reikalauti patirtų nuostolių kompensavimo.

9. Pakeitimai

HENKEL pasilieka teisę bet kada be atskiro paaiškinimo keisti arba papildyti šias Nuostatas ir sąlygas, jeigu nuo to priklauso sėkmingas konkurso įgyvendinimas, siekiant išvengti piktnaudžiavimo arba dėl kitų priežasčių.

10. Kitos sąlygos

Apdovanojimai negali būti išmokami pinigine išraiška. Šios Nuostatos ir sąlygos bei visi teisiniai santykiai tarp DALYVIŲ ir HENKEL grindžiami Austrijos įstatymais. Pasikeitus arba tapus negaliojančiai bet kokiai šio dokumento nuostatai, tai neturės jokio poveikio bendroms KONKURSO Nuostatoms ir sąlygoms. Nuostatos ir sąlygos gali būti keičiamos HENKEL iniciatyva bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo.
Kilus klausimams dėl šio KONKURSO organizavimo galite susisiekti:
Dėl vietinio KONKURSO: marina.korobeinikova@henkel.com
Dėl regioninio KONKURSO: johann.steyrer@henkel.com


II. Duomenų apsaugos sutikimas
dėl dalyvavimo KONKURSE

Norėdamas(-i) dalyvauti KONKURSE ir gauti prizą, DALYVIS (-IAI) privalo pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, šalį, naudojamas nuotraukas ir tekstą.
Į registraciją teisių nėra.
HENKEL rinks ir naudos duomenis, kuriuos pateikė DALYVIS (-IAI), kaip būtinais konkurso procesais, vykdant KONKURSĄ, įteikiant prizus ir pakviečiant DALYVĮ į kitą KONKURSĄ.
HENKEL neperduos DALYVIO duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus įteikiant prizus, vykdant KONKURSĄ ir kviečiant DALYVĮ į kitą KONKURSĄ.
DALYVIO vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, šalis, nuotraukos ir tekstas bus perduotas AGENTŪRAI, veikiančiai HENKEL vardu, kad būtų galima palyginti ir atnaujinti kontaktinę informaciją. Agentūros kontaktinių duomenų tvarkymas yra teisėta HENKEL intereso dalis koordinuojant įmonės procesus.
DALYVIO duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pateisinančiomis tas operacijas tuo, kad tvarkymas yra būtinas KONKURSO vykdymui ir prizo įteikimui. DALYVIO duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas teisiniu HENKEL interesu kviečiant DALYVIUS į kitą KONKURSĄ.
Asmens duomenys bus naudojami tik KONKURSUI, prizo įteikimui ir DALYVIO kvietimui į kitą KONKURSĄ. HENKEL duomenys bus saugomi 12 (dvylika) mėnesių nuo KONKURSO pabaigos arba tol, kol to reikalaujama tuo atveju, jei galioja tam tikri įstatyminiai saugojimo įsipareigojimai, gali būti vykdomi teisiniai reikalavimai arba asmens duomenų saugojimą pateisina kiti teisėti interesai.
Bet kokią papildomą informaciją apie tai, kaip HENKEL tvarko asmens duomenis, galite rasti Duomenų apsaugos įstatyme.
DALYVIS bet kuriuo metu gali pareikšti teisę į savo duomenų naudojimą. Be to, jei įvykdomi atitinkami reikalavimai, DALYVIS gali ginti šias teises:

  • Teisė į taisymą,
  • Teisė ištrinti,
  • Teisė į duomenų tvarkymo apribojimus,
  • Teisė pateikti skundą atitinkamai kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai,
  • Teisė į duomenų perkeliamumą.

DALYVIO teisė prieštarauti
Jei atliekate su Jūsų asmens duomenimis susijusius veiksmus, kurie vykdomi atsižvelgiant į teisėtus HENKEL interesus, Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti tokiam Jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, atsirandančių dėl Jūsų konkrečios situacijos. HENKEL sustabdys šį tvarkymą, nebent HENKEL galėtų įrodyti svarbias duomenų tvarkymo priežastis, kurios nusipelno apsaugos ir kurios viršija Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei duomenų tvarkymas yra skirtas teisinių ieškinių pateikimui, vykdymui ar apsigynimui.
Tokiais atvejais arba jei DALYVIS turi kokių nors kitų klausimų ar norų, susijusių su jo asmens duomenimis, siųskite el. laišką ar laišką HENKEL duomenų apsaugos biurui: SIA Henkel Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, LV-1039, Rīga, Latvija (e-pasts: dpo.baltics@henkel.com).
I. Konkurso nuostatos ir sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

Laikotarpiu nuo 2021 vasario 1 d. iki 2021 Rugpjūčio 29 d. Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Schwarzkopf Professional skyrius), Erdbergstraße 29, 1030 Viena, Austrija (toliau – „HENKEL“) kartu su 79 Blue Elephants GmbH agentūra, Längenfeldgasse 27B, 1120 Viena, Austrija (toliau – „AGENTŪRA“, kartu su HENKEL vadinamos „ORGANIZATORIAI“) organizuoja „OSIS Made to Create konkursą“ (toliau – „KONKURSAS“).

2. Reikalavimai dalyviams

Konkurso dalyviai – tai fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės pagal gyvenamosios šalies įstatymus, ir profesionaliai dirbantys Lietuvoje kirpėjais ne trumpiau nei tris (3) metus (toliau – „DALYVIS“).
DALYVIS konkurse yra suprantamas kaip vienas asmuo, grupinis darbas nėra leidžiamas. DALYVIAI neprivalo turėti savo saloną. Jeigu jie yra salono darbuotojai, jie turi pateikti įrodymą, kad salono savininkas neprieštarauja jų dalyvavimui KONKURSE. Kiekvienas DALYVIS gali dalyvauti tik savo vardu. Norint dalyvauti KONKURSE, visa pateikta asmeninė informacija turi būti galiojanti ir teisinga.
Dalyvaujančių kirpėjų skaičius iš to paties salono nėra ribojamas. Dalyvavimas yra nemokamas; tačiau kiekvienas DALYVIS turi įrodyti HENKEL, kad yra įsigijęs OSIS rinkinį pradedantiesiems, įkeldamas sąskaitą-faktūrą.

ORGANIZATORIŲ darbuotojai ir agentai negali dalyvauti KONKURSE. Dalyvavimas KONKURSE galimas tik laikantis išvardintų reikalavimų. Dalyvaudami KONKURSE, DALYVIAI pripažįsta, kad jie pilnai sutinka su šiomis KONKURSO nuostatomis ir sąlygomis.

3. Nugalėtojų atranka

HENKEL organizuoja konkursą tarp kirpėjų iš Vidurio ir Rytų Europos regiono šalių. DALYVIAI turi įkelti šukuosenų nuotraukas KONKURSO interneto svetainėje.
Įkeltos nuotraukos bus vertinamos vertinimo komisijos. HENKEL atrinks du (2) vertintojus iš kiekvienos šalies. Tai bus atitinkamų šalių gerai žinomi kirpėjai/ stilistai. Jų vardai bus paskelbti prieš KONKURSO pradžią. Vertindami nuotraukas, vertintojai nežinos DALYVIŲ vardų; atrinktieji vertintojai nevertins DALYVIŲ iš savo šalies.

4. Konkurso organizavimo tvarka

DALYVIAI turi įsigyti OSIS rinkinį pradedantiesiems, užsiregistruoti KONKURSO interneto svetainėje ir sukurti modeliui šukuoseną, naudodami OSIS produktus („DARBAS“). Turi būti padarytos trys (3) modelio nuotraukos iš skirtingų pusių ir įkeltos vienoje iš trijų kategorijų. Kartu su šiomis nuotraukomis taip pat turi būti įkelta viena (1) modelio „nuotrauka prieš“, padaryta prieš kuriant modeliui šukuoseną. Nuotraukos gali būti juodai baltos, spalvotos, arba kombinuotos.
Norint dalyvauti keliose kategorijose, turi būti pasitelkiami skirtingi modeliai ir kuriamos skirtingos šukuosenos.
Yra trys (3) skirtingos kategorijos: „Spalva“, „Moterys“ ir „Avangardas“.
Visos nuotraukos, išskyrus kategoriją „Avangardas“, turi būti komercinės, lengvai pritaikomos kasdienai ir atspindinčios šiuolaikines mados tendencijas. Gali būti pasitelkiami profesionalūs fotografai ir visažistai. Nuotraukose nebūtinai turi būti modelis tik iki pečių, tačiau plaukai turi būti dėmesio centre, ypač kalbant apie apšvietimą ir pozavimą. Nuotraukos turi demonstruoti madingas ir klienčių geidžiamas šukuosenas, akcentuojant dabartines tendencijas ir novatoriškumą.
Nuotraukos kategorijoje „Avangardas“ turi demonstruoti progresyvias šukuosenas, akcentuojant madą ir novatoriškumą. „Avangardas“ kategorijos dalyviai gali naudoti pridedamus plaukus savo šukuosenoms sukurti. „Avangardas“ kategorija suprantama kaip „meno kategorija“.
Nuotraukos turi būti ne mažesnės nei dešimties (10) megapikselių, 300 dpi, failo dydis ne didesnis nei 5 MB. Nuotraukos redagavimas (pvz., su Photoshop programa) neleistinas ir už tai gresia diskvalifikacija. Įkeltos nuotraukos turi būti anonimiškos (jokių užuominų apie kirpėją, saloną ar pan.); dėmesio centre turi būti šukuosena.
Atitikimas aukščiau išvardintiems reikalavimams – pačių dalyvių atsakomybė. Todėl neatitinkančios reikalavimų nuotraukos nedalyvaus konkurse. HENKEL neprivalo pranešti dalyviams apie neatitikimus prieš diskvalifikaciją.
Konkurso tinklapis: www.osismadetocreate.com; norint dalyvauti, visi informacijos laukai turi būti užpildyti šiame pradžios puslapyje, būtina sutikti su KONKURSO nuostatomis ir sąlygomis bei su Sutikimo deklaracija, o nuotraukos turi būti įkeltos, kaip aprašyta aukščiau, iki 2021 m. Rugpjūčio 29 d.

5. Apdovanojimai

Kadangi yra trys (3) kategorijos kiekvienai šaliai, iš vienos šalies bus atrinkti ne daugiau kaip trys (3) nugalėtojai. Šalies kategorijų nugalėtojai dalyvaus regioniniame konkurse HENKEL arba platintojo lėšomis. Regioninis konkursas planuojamas 2022 m gegužės mėn. Jeigu nugalėtojas iš tam tikros šalies negalės dalyvauti regioniniame konkurse jis/ji negalės būti pakeistas(-a) kitu dalyviu. Jai/jam nedalyvaujant, nebus atlyginti patirti nuostoliai.
Regioniniame konkurse atskiros šalies kategorijų nugalėtojų tarptautinė vertinimo komisija išrinks galutinius (regioninius) kategorijų nugalėtojus. Jiems bus įteikti apdovanojimai ir jie dalyvaus tarptautiniuose mokymuose.

6. Atsakomybė ir teisių perleidimas

Dalyvaudami konkurse ir įkeldami nuotraukas (toliau – „INDĖLIS“), DALYVIAI patvirtina, kad yra visų INDĖLIŲ teisėti savininkai, kad turi teises į įkeltus INDĖLIUS ir kad INDĖLIAI nepriklauso jokioms trečiosioms šalims ir nepažeidžia jokios trečiosios šalies teisių. DALYVIAMS gali tekti atsakomybės našta tuo atveju jeigu jų įkelti INDĖLIAI pažeidžia įstatymus arba trečiosios šalies teises.
Jeigu į INDĖLIŲ paruošimą arba kūrimą įtraukti kiti asmenys, o ne DALYVIAI, DALYVIAI privalo gauti jų sutikimą prieš teikdami nuotraukas KONKURSUI ir iki galimo nuotraukų viešinimo KONKURSO metu. Šios sąlygos galioja ir tuo atveju, jeigu trečiajai šaliai buvo suteiktos teisės į įkeltus INDĖLIUS.
Jeigu KONKURSUI teikiamose nuotraukose esantys žmonės yra atpažįstami, DALYVIAI prieš teikdami nuotraukas KONKURSUI privalo gauti jų sutikimą dėl nuotraukų įkėlimo ir tolimesnio viešinimo.
DALYVIS suteikia HENKEL išskirtines, perleidžiamas (filialams ir / arba vietiniams HENKEL platintojams), sublicencijuotas, neatlygintinas teises, neribojant laiko ir vietos, naudoti, viešinti ir kopijuoti nuotraukas visomis priemonėmis (pvz. socialiniuose tinkluose, internete ir spaudoje) reklamos tikslais.
DALYVIAI pareiškia savo sutikimą su šiomis sąlygomis įkeldami nuotraukas.

HENKEL neprisiima atsakomybės už įrašus, prarastus dėl techninių trikdžių. Įrašo pateikimo įrodymas nėra automatiškai laikomas gavimo įrodymu. Įteikus prizą, HENKEL atleidžiama nuo kitų įsipareigojimų.
HENKEL gali būti laikoma atsakinga tik už žalą, susijusią su šio KONKURSO organizavimu tuo atveju, jeigu tokia žala buvo sukelta dėl HENKEL tyčinių veiksmų arba didelio neatsargumo.
HENKEL neatsako už žalą, atsiradusią dėl klaidų, vėlavimo ar trukdžių įkėlimo metu, dėl techninių įrenginių ir paslaugų trikdžių, netinkamo turinio, duomenų praradimo ar ištrynimo, virusų ar bet ko kito, kas gali nutikti dalyvaujant konkurse.

7. Dalyvavimo sąlygų pažeidimas

HENKEL pasilieka teisę pašalinti DALYVIUS iš KONKURSO Nuostatų ir Sąlygų pažeidimo atveju arba dėl tyčinio arbe netyčinio klaidingo informacijos pateikimo. DALYVIAI, naudojantys neleistinas priemones arba kitokiais būdais įgyja privalumą manipuliacijų dėka taip pat yra pašalinami.
DALYVIS yra informuojamas, kad HENKEL netoleruoja turinio, nesusijusio su KONKURSU bei kad įžeidžiantis turinys, pažeidžiantis bendrą padorumą bus ištrinamas nedelsiant. Tai toks turinys, kuris yra nešvankus, pornografiškas, gąsdinantis, smurtinis, diskriminuojantis, rasistinis, įžeidžiantis, žeminantis, reklaminis, klaidinantis, arba neteisėtas, o taip pat toks turinys, kuris pažeidžia trečiosios šalies teises (taip pat autorines ir asmenines teises).

8. Baigiamosios nuostatos

HENKEL pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo nutraukti arba užbaigti KONKURSĄ. Tai labiausiai, tačiau ne išskirtinai, galioja, tais atvejais, kai dėl techninių priežasčių, pavyzdžiui, dėl virusinių ligų apribojimų, techninės ir/ arba programinės įrangos manipuliacijų arba gedimų, arba dėl teisinių priežasčių tinkamas KONKURSO organizavimas yra apsunkinamas, jam daroma įtaka arba jis tampa neįmanomas. Tokiais atvejais DALYVIAI negali reikšti jokių priekaištų HENKEL. Jeigu konkurso nutraukimas įvyksta dėl DALYVIO kaltės, HENKEL turi teisę reikalauti patirtų nuostolių kompensavimo.

9. Pakeitimai

HENKEL pasilieka teisę bet kada be atskiro paaiškinimo keisti arba papildyti šias Nuostatas ir sąlygas, jeigu nuo to priklauso sėkmingas konkurso įgyvendinimas, siekiant išvengti piktnaudžiavimo arba dėl kitų priežasčių.

10. Kitos sąlygos

Apdovanojimai negali būti išmokami pinigine išraiška. Šios Nuostatos ir sąlygos bei visi teisiniai santykiai tarp DALYVIŲ ir HENKEL grindžiami Austrijos įstatymais. Pasikeitus arba tapus negaliojančiai bet kokiai šio dokumento nuostatai, tai neturės jokio poveikio bendroms KONKURSO Nuostatoms ir sąlygoms. Nuostatos ir sąlygos gali būti keičiamos HENKEL iniciatyva bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo.
Kilus klausimams dėl šio KONKURSO organizavimo galite susisiekti:
Dėl vietinio KONKURSO: marina.korobeinikova@henkel.com
Dėl regioninio KONKURSO: johann.steyrer@henkel.com


II. Duomenų apsaugos sutikimas
dėl dalyvavimo KONKURSE

Norėdamas(-i) dalyvauti KONKURSE ir gauti prizą, DALYVIS (-IAI) privalo pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, šalį, naudojamas nuotraukas ir tekstą.
Į registraciją teisių nėra.
HENKEL rinks ir naudos duomenis, kuriuos pateikė DALYVIS (-IAI), kaip būtinais konkurso procesais, vykdant KONKURSĄ, įteikiant prizus ir pakviečiant DALYVĮ į kitą KONKURSĄ.
HENKEL neperduos DALYVIO duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus įteikiant prizus, vykdant KONKURSĄ ir kviečiant DALYVĮ į kitą KONKURSĄ.
DALYVIO vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, šalis, nuotraukos ir tekstas bus perduotas AGENTŪRAI, veikiančiai HENKEL vardu, kad būtų galima palyginti ir atnaujinti kontaktinę informaciją. Agentūros kontaktinių duomenų tvarkymas yra teisėta HENKEL intereso dalis koordinuojant įmonės procesus.
DALYVIO duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pateisinančiomis tas operacijas tuo, kad tvarkymas yra būtinas KONKURSO vykdymui ir prizo įteikimui. DALYVIO duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas teisiniu HENKEL interesu kviečiant DALYVIUS į kitą KONKURSĄ.
Asmens duomenys bus naudojami tik KONKURSUI, prizo įteikimui ir DALYVIO kvietimui į kitą KONKURSĄ. HENKEL duomenys bus saugomi 12 (dvylika) mėnesių nuo KONKURSO pabaigos arba tol, kol to reikalaujama tuo atveju, jei galioja tam tikri įstatyminiai saugojimo įsipareigojimai, gali būti vykdomi teisiniai reikalavimai arba asmens duomenų saugojimą pateisina kiti teisėti interesai.
Bet kokią papildomą informaciją apie tai, kaip HENKEL tvarko asmens duomenis, galite rasti Duomenų apsaugos įstatyme.
DALYVIS bet kuriuo metu gali pareikšti teisę į savo duomenų naudojimą. Be to, jei įvykdomi atitinkami reikalavimai, DALYVIS gali ginti šias teises:

  • Teisė į taisymą,
  • Teisė ištrinti,
  • Teisė į duomenų tvarkymo apribojimus,
  • Teisė pateikti skundą atitinkamai kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai,
  • Teisė į duomenų perkeliamumą.

DALYVIO teisė prieštarauti
Jei atliekate su Jūsų asmens duomenimis susijusius veiksmus, kurie vykdomi atsižvelgiant į teisėtus HENKEL interesus, Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti tokiam Jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, atsirandančių dėl Jūsų konkrečios situacijos. HENKEL sustabdys šį tvarkymą, nebent HENKEL galėtų įrodyti svarbias duomenų tvarkymo priežastis, kurios nusipelno apsaugos ir kurios viršija Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei duomenų tvarkymas yra skirtas teisinių ieškinių pateikimui, vykdymui ar apsigynimui.
Tokiais atvejais arba jei DALYVIS turi kokių nors kitų klausimų ar norų, susijusių su jo asmens duomenimis, siųskite el. laišką ar laišką HENKEL duomenų apsaugos biurui: SIA Henkel Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, LV-1039, Rīga, Latvija (e-pasts: dpo.baltics@henkel.com).