I. Podmínky

1. Obecné

V období od 1.2. 2021 do 29.8.2021 pořádá Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Divize Schwarzkopf Professional), Erdbergstraße 29, 1030 Vídeň, Rakousko (dále jen „HENKEL“), společně s agenturou 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Vídeň, Rakousko (dále jen „AGENTURA“, společně s Henkelem dále jen “ORGANIZÁTOŘI”), soutěž pod názvem “OSIS Made to Create Competition” (dále jen “SOUTĚŽ“).

2. Způsobilost

ÚČASTNÍCI musí být fyzické osoby, které jsou dle místního právního řádu plnoleté a pracují v České republice jako profesionální kadeřníci po dobu nejméně tří (3) let (dále jen “ÚČASTNÍK”).
ÚČASTNÍKEM se rozumí jedna osoba, týmová práce není povolena. ÚČASTNÍCI nemusí mít své vlastní kadeřnictví. Pokud jsou zaměstnanci nějakého kadeřnictví, musí potvrdit, že mají souhlas majitele kadeřnictví s účastí v SOUTĚŽI.
Účast není nijak omezena, co se týče počtu kadeřníků z konkrétního kadeřnictví. Účast je zdarma, avšak každý ÚČASTNÍK musí společnosti HENKEL doložit, že si zakoupil startovací balíček OSIS, a to formou nahrání faktury.
Zaměstnanci a zástupci ORGANIZÁTORŮ se soutěže nemohou zúčastnit. Účast v soutěži je možná pouze za uvedených podmínek. Účastí v soutěži ÚČASTNÍCI výslovně berou tyto podmínky na vědomí.

3. Určení vítězů

HENKEL pořádá soutěž kadeřníků ze zemí střední a východní Evropy. ÚČASTNÍCI nahrají fotografie účesů prostřednictvím webové stránky soutěže.
Nahrané fotografie bude posuzovat porota. Společnost HENKEL vybere dva (2) porotce z každé země. Bude se jednat o známé kadeřníky/stylisty z daných zemí. Jejich jména budou oznámena před zahájením soutěže. Při posuzování fotografií nebudou porotci znát jména příslušných ÚČASTNÍKŮ; porotci nominovaní za danou zemi nehlasují o ÚČASTNÍCÍCH z té země.

4. Průběh SOUTĚŽE

ÚČASTNÍCI jsou povinni zakoupit si startovací balíček OSIS, zaregistrovat se na webové stránce soutěže a vytvořit účes na modelce s využitím produktů OSIS (dále jen “DÍLO”). Je třeba pořídit tři (3) fotografie modelky z různých úhlů a nahrát je v jedné ze tří kategorií. Spolu s těmito fotografiemi je dále nutné nahrát jednu (1) fotografii modelky “před” realizaci účesu. Fotografie mohou být černobílé, barevné, případně kombinace obou druhů.
V případě účasti v různých kategoriích je nutno použít rozdílné modelky a účesy.
Soutěží se ve třech (3) kategoriích: “Color”, “Women” a “Avantgarde”.
Všechny předložené fotografie, vyjma kategorie “Avantgarda”, musí být komerční a použitelné a musí odrážet současné trendy. Lze použít profesionální fotografy a vizážisty. Na fotografiích nemusí být zachycena hlava a ramena, ale musí se soustřeďovat na vlasy, zejména pokud jde o osvětlení a pózu. Fotografie by měly ukazovat módní a komerční styling s důrazem na udávání trendů a inovace.
Fotografie v kategorii “Avantgarda” by měly prokazovat progresivní styling s důrazem na udávání trendů a inovace. V kategorii “Avantgarda” lze u účesů využívat příčesky. Kategorie “Avantgarda” se pokládá za „uměleckou kategorii”.
Rozlišení fotografií musí být nejméně deset (10) megapixelů, 300 dpi, velikost souboru maximálně 5 MB. Úpravy ve Photoshopu nejsou povoleny a jsou důvodem pro diskvalifikaci. Nahrané fotografie musí být anonymní (bez odkazů na kadeřníka, kadeřnictví, atd.); záběr by se měl soustřeďovat na účes.
ÚČASTNÍCI jsou povinni dodržet výše uvedené požadavky. Nevyhovující fotografie proto nebudou do soutěže zařazeny. Společnost HENKEL není povinna ÚČASTNÍKY o nesplnění požadavků před diskvalifikací informovat.
Webová stránka soutěže: www.osismadetocreate.com; pro účast je nutno vyplnit veškeré údaje na vstupní stránce, je nutno přijmout Podmínky a Prohlášení o souhlasu a nahrát fotografie výše popsaným způsobem nejpozději do 29.8.2021.

5. Ceny

Vzhledem k tomu, že jsou pro každou zemi tři (3) kategorie, budou pro dané země maximálně tři (3) vítězové na každou zemi. Vítězové dané země v každé kategorii budou vysláni na regionální soutěž na náklady společnosti HENKEL nebo distributora.
Regionální soutěž je plánována na květen 2022. Pokud v té době vítěz z dané země nebude k dispozici, nemůže ho nahradit jiná osoba. Za neschopnost zúčastnit se není poskytována žádná náhrada.
V rámci regionální soutěže budou koneční (regionální) vítězové v jednotlivých kategoriích vybráni mezinárodní porotou z vítězů z jednotlivých zemí v dané kategorii. Obdrží trofej a dostane se jim mezinárodního školení.

6. Odpovědnost a přechod práv

Účastí a nahráním fotografií (dále jen „PŘÍSPĚVKY“) ÚČASTNÍCI potvrzují, že jsou původci PŘÍSPĚVKŮ, že mají veškerá práva k nahraným PŘÍSPĚVKŮM a že na PŘÍSPĚVKY se nevztahují žádná práva třetích osob, ani neporušují žádná práva třetích osob. ÚČASTNÍCI mohou nést odpovědnost v případě, že jimi nahrané PŘÍSPĚVKY porušují příslušné právní předpisy nebo práva třetích osob.
Pokud se na přípravě či vývoji PŘÍSPĚVKŮ vedle ÚČASTNÍKŮ podílely i jiné osoby, ÚČASTNÍCI jsou povinni si předem vyžádat jejich souhlas s předložením PŘÍSPĚVKŮ a jejich možným následným uveřejněním v rámci SOUTĚŽE. Totéž platí i v případě, že k předloženým PŘÍSPĚVKŮM získala práva nějaká třetí osoba.
Pokud je možné poznat osoby na předložených fotografiích, ÚČASTNÍCI jsou před jejich předložením povinni získat jejich souhlas s předložením a následným uveřejněním fotografií.
ÚČASTNÍK uděluje společnosti HENKEL výhradní, převoditelná (na propojené společnosti a/nebo příslušné místní distributory společnosti HENKEL), bezplatná práva, k nimž je možno udělovat podlicence, bez časových a teritoriálních omezení, k užívání, využívání a reprodukování fotografií ve všech médiích (např. sociálních, internetových a tiskových) k reklamním účelům.
Nahráním fotografií ÚČASTNÍCI s výše uvedeným souhlasí.
HENKEL odpovídá za jakékoli škody v souvislosti s realizací této SOUTĚŽE pouze v případě, že byly na straně společnosti HENKEL způsobeny úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.

HENKEL nepřijímá odpovědnost za záznamy ztracené technickou chybou. Doklad o vstupu není automaticky dokladem o přijetí. Udělením ceny výherci, nemá HENKEL žádné další povinnosti.
Společnost HENKEL neodpovídá za škody způsobené technickými chybami, zpožděním nebo přerušením přenosu, vadami v technických zařízeních a službách, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat, viry nebo cokoli jiného, co může vzniknout v účasti v soutěži.
Za vyloučené osoby v souladu s odstavcem 8 neexistuje žádná odpovědnost.

7. Porušení podmínek účasti

Společnost HENKEL si vyhrazuje v případě porušení Podmínek, nebo úmyslného nebo neúmyslného uvedení nepravdivých údajů právo vyloučit příslušné ÚČASTNÍKY ze SOUTĚŽE. ÚČASTNÍCI, kteří užívají nepovolené nástroje či jinak získají výhodu prostřednictvím manipulace, budou rovněž vyloučeni.
ÚČASTNÍK dále bere na vědomí, že společnost HENKEL netoleruje obsah, který se SOUTĚŽÍ nesouvisí, a že nevhodný obsah, který je v rozporu se zásadami běžné slušnosti, bude okamžitě vymazán. To zahrnuje obsah, který je obscénní, pornografický, výhružný, podněcuje k násilí, diskriminující, rasistický, urážlivý, ponižující, reklamní, zavádějící nebo protiprávní, jakož i obsah, který je v rozporu s právy třetích osob (včetně autorského práva a práv na ochranu osobnosti).

8. Ukončení

Společnost HENKEL si vyhrazuje právo SOUTĚŽ kdykoli bez varování zrušit nebo ukončit. TO se týká především, nikoli však výhradně, případů, kdy z technických důvodů – např. napadení systému virem, manipulace nebo závad hardwaru a/nebo softwaru, případně z právních důvodů – je řádná realizace SOUTĚŽE obtížná, ovlivněná nebo nemožná. V takovém případě ÚČASTNÍCI nemají žádné nároky vůči společnosti HENKEL. Pokud je ukončení způsobeno ÚČASTNÍKEM, společnost HENKEL může požadovat náhradu.

9. Změny

Společnost HENKEL si vyhrazuje právo tyto Podmínky bez uvedení důvodu kdykoli změnit nebo doplnit, pokud je to v zájmu jednoduchého a bezpečného zpracovávání, a zejména za účelem prevence zneužití či z jiných důvodů.

10. Různé

Ceny nelze vyplácet v hotovosti. Tyto Podmínky a celý právní vztah mezi ÚČASTNÍKY a společností HENKEL se řídí rakouským právem. Pokud by jakékoli ustanovení Podmínek bylo nebo se stalo neplatným, jeho neplatnost se nedotkne platnosti Podmínek jako celku. Společnost HENKEL může Podmínky kdykoli změnit bez zvláštního oznámení.
Jakékoli otázky ohledně této SOUTĚŽE prosím adresujte těmto osobám:
Lokální SOUTĚŽ: martina.slamova@henkel.com
Regionální SOUTĚŽ: johann.steyrer@henkel.com


II. Souhlas s ochranou osobních
dat pro účastníka SOUTĚŽE

K účasti v SOUTĚŽI a získání ceny musí ÚČASTNÍK poskytnout tyto osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi, zúčastněné fotografie a text.
Na registraci není vyhrazené právo.
HENKEL bude shromažďovat a používat údaje poskytnuté ÚČASTNÍKEM pouze jako součást nezbytného procesu pro poskytnutí ceny, uskutečnění SOUTĚŽE a pro pozvání ÚČASTNÍKA na další SOUTĚŽ.
Společnost HENKEL nepředá údaje ÚČASTNÍKA žádné třetí straně, pokud to není nezbytné pro distribuci cen, pro uskutečnění SOUTĚŽE a pro pozvání ÚČASTNÍKA na další SOUTĚŽ.
Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země, fotografie a text ÚČASTNÍKA budou předány AGENTUŘE v zastoupení společnosti HENKEL za účelem srovnání a aktualizace kontaktních údajů. Správa kontaktních údajů AGENTUROU je součástí oprávněného zájmu HENKEL o outsourcing podnikových procesů.
Osobní údaje budou použity pouze pro SOUTĚŽ, pro dodání ceny a pro pozvání ÚČASTNÍKA na další SOUTĚŽ. Společnost HENKEL bude údaje uchovávat po dobu 12 (dvanácti) měsíců od ukončení SOUTĚŽE nebo tak dlouho, jak to bude nutné v případě, že bude platit zákonná povinnost uchovávat údaje, mohou být vymáhány právní nároky nebo bude uložen jiný oprávněný zájem.
Veškeré další informace týkající se způsobu, jakým společnost HENKEL zpracovává osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.

  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů
  • Právo na přenositelnost dat

Právo ÚČASTNÍKA vznést námitku
V případě zpracovatelských činností zahrnujících vaše osobní údaje, které jsou prováděny na základě oprávněného zájmu společnosti HENKEL, máte právo kdykoli vznést námitky proti takovému zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
HENKEL zastaví toto zpracování, pokud HENKEL nedokáže prokázat důležité důvody pro zpracování, které si zaslouží ochranu převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech, nebo pokud má ÚČASTNÍK jakékoli další dotazy nebo přání v souvislosti s jeho osobními údaji, zašlete e-mail nebo dopis na kancelář ochrany údajů : Henkel Central Eastern Europe GmbH, zH. Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien or dataprotection_austria@henkel.com.
I. Podmínky

1. Obecné

V období od 1.2. 2021 do 29.8.2021 pořádá Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Divize Schwarzkopf Professional), Erdbergstraße 29, 1030 Vídeň, Rakousko (dále jen „HENKEL“), společně s agenturou 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Vídeň, Rakousko (dále jen „AGENTURA“, společně s Henkelem dále jen “ORGANIZÁTOŘI”), soutěž pod názvem “OSIS Made to Create Competition” (dále jen “SOUTĚŽ“).

2. Způsobilost

ÚČASTNÍCI musí být fyzické osoby, které jsou dle místního právního řádu plnoleté a pracují v České republice jako profesionální kadeřníci po dobu nejméně tří (3) let (dále jen “ÚČASTNÍK”).
ÚČASTNÍKEM se rozumí jedna osoba, týmová práce není povolena. ÚČASTNÍCI nemusí mít své vlastní kadeřnictví. Pokud jsou zaměstnanci nějakého kadeřnictví, musí potvrdit, že mají souhlas majitele kadeřnictví s účastí v SOUTĚŽI.
Účast není nijak omezena, co se týče počtu kadeřníků z konkrétního kadeřnictví. Účast je zdarma, avšak každý ÚČASTNÍK musí společnosti HENKEL doložit, že si zakoupil startovací balíček OSIS, a to formou nahrání faktury.
Zaměstnanci a zástupci ORGANIZÁTORŮ se soutěže nemohou zúčastnit. Účast v soutěži je možná pouze za uvedených podmínek. Účastí v soutěži ÚČASTNÍCI výslovně berou tyto podmínky na vědomí.

3. Určení vítězů

HENKEL pořádá soutěž kadeřníků ze zemí střední a východní Evropy. ÚČASTNÍCI nahrají fotografie účesů prostřednictvím webové stránky soutěže.
Nahrané fotografie bude posuzovat porota. Společnost HENKEL vybere dva (2) porotce z každé země. Bude se jednat o známé kadeřníky/stylisty z daných zemí. Jejich jména budou oznámena před zahájením soutěže. Při posuzování fotografií nebudou porotci znát jména příslušných ÚČASTNÍKŮ; porotci nominovaní za danou zemi nehlasují o ÚČASTNÍCÍCH z té země.

4. Průběh SOUTĚŽE

ÚČASTNÍCI jsou povinni zakoupit si startovací balíček OSIS, zaregistrovat se na webové stránce soutěže a vytvořit účes na modelce s využitím produktů OSIS (dále jen “DÍLO”). Je třeba pořídit tři (3) fotografie modelky z různých úhlů a nahrát je v jedné ze tří kategorií. Spolu s těmito fotografiemi je dále nutné nahrát jednu (1) fotografii modelky “před” realizaci účesu. Fotografie mohou být černobílé, barevné, případně kombinace obou druhů.
V případě účasti v různých kategoriích je nutno použít rozdílné modelky a účesy.
Soutěží se ve třech (3) kategoriích: “Color”, “Women” a “Avantgarde”.
Všechny předložené fotografie, vyjma kategorie “Avantgarda”, musí být komerční a použitelné a musí odrážet současné trendy. Lze použít profesionální fotografy a vizážisty. Na fotografiích nemusí být zachycena hlava a ramena, ale musí se soustřeďovat na vlasy, zejména pokud jde o osvětlení a pózu. Fotografie by měly ukazovat módní a komerční styling s důrazem na udávání trendů a inovace.
Fotografie v kategorii “Avantgarda” by měly prokazovat progresivní styling s důrazem na udávání trendů a inovace. V kategorii “Avantgarda” lze u účesů využívat příčesky. Kategorie “Avantgarda” se pokládá za „uměleckou kategorii”.
Rozlišení fotografií musí být nejméně deset (10) megapixelů, 300 dpi, velikost souboru maximálně 5 MB. Úpravy ve Photoshopu nejsou povoleny a jsou důvodem pro diskvalifikaci. Nahrané fotografie musí být anonymní (bez odkazů na kadeřníka, kadeřnictví, atd.); záběr by se měl soustřeďovat na účes.
ÚČASTNÍCI jsou povinni dodržet výše uvedené požadavky. Nevyhovující fotografie proto nebudou do soutěže zařazeny. Společnost HENKEL není povinna ÚČASTNÍKY o nesplnění požadavků před diskvalifikací informovat.
Webová stránka soutěže: www.osismadetocreate.com; pro účast je nutno vyplnit veškeré údaje na vstupní stránce, je nutno přijmout Podmínky a Prohlášení o souhlasu a nahrát fotografie výše popsaným způsobem nejpozději do 29.8.2021.

5. Ceny

Vzhledem k tomu, že jsou pro každou zemi tři (3) kategorie, budou pro dané země maximálně tři (3) vítězové na každou zemi. Vítězové dané země v každé kategorii budou vysláni na regionální soutěž na náklady společnosti HENKEL nebo distributora.
Regionální soutěž je plánována na květen 2022. Pokud v té době vítěz z dané země nebude k dispozici, nemůže ho nahradit jiná osoba. Za neschopnost zúčastnit se není poskytována žádná náhrada.
V rámci regionální soutěže budou koneční (regionální) vítězové v jednotlivých kategoriích vybráni mezinárodní porotou z vítězů z jednotlivých zemí v dané kategorii. Obdrží trofej a dostane se jim mezinárodního školení.

6. Odpovědnost a přechod práv

Účastí a nahráním fotografií (dále jen „PŘÍSPĚVKY“) ÚČASTNÍCI potvrzují, že jsou původci PŘÍSPĚVKŮ, že mají veškerá práva k nahraným PŘÍSPĚVKŮM a že na PŘÍSPĚVKY se nevztahují žádná práva třetích osob, ani neporušují žádná práva třetích osob. ÚČASTNÍCI mohou nést odpovědnost v případě, že jimi nahrané PŘÍSPĚVKY porušují příslušné právní předpisy nebo práva třetích osob.
Pokud se na přípravě či vývoji PŘÍSPĚVKŮ vedle ÚČASTNÍKŮ podílely i jiné osoby, ÚČASTNÍCI jsou povinni si předem vyžádat jejich souhlas s předložením PŘÍSPĚVKŮ a jejich možným následným uveřejněním v rámci SOUTĚŽE. Totéž platí i v případě, že k předloženým PŘÍSPĚVKŮM získala práva nějaká třetí osoba.
Pokud je možné poznat osoby na předložených fotografiích, ÚČASTNÍCI jsou před jejich předložením povinni získat jejich souhlas s předložením a následným uveřejněním fotografií.
ÚČASTNÍK uděluje společnosti HENKEL výhradní, převoditelná (na propojené společnosti a/nebo příslušné místní distributory společnosti HENKEL), bezplatná práva, k nimž je možno udělovat podlicence, bez časových a teritoriálních omezení, k užívání, využívání a reprodukování fotografií ve všech médiích (např. sociálních, internetových a tiskových) k reklamním účelům.
Nahráním fotografií ÚČASTNÍCI s výše uvedeným souhlasí.
HENKEL odpovídá za jakékoli škody v souvislosti s realizací této SOUTĚŽE pouze v případě, že byly na straně společnosti HENKEL způsobeny úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.

HENKEL nepřijímá odpovědnost za záznamy ztracené technickou chybou. Doklad o vstupu není automaticky dokladem o přijetí. Udělením ceny výherci, nemá HENKEL žádné další povinnosti.
Společnost HENKEL neodpovídá za škody způsobené technickými chybami, zpožděním nebo přerušením přenosu, vadami v technických zařízeních a službách, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat, viry nebo cokoli jiného, co může vzniknout v účasti v soutěži.
Za vyloučené osoby v souladu s odstavcem 8 neexistuje žádná odpovědnost.

7. Porušení podmínek účasti

Společnost HENKEL si vyhrazuje v případě porušení Podmínek, nebo úmyslného nebo neúmyslného uvedení nepravdivých údajů právo vyloučit příslušné ÚČASTNÍKY ze SOUTĚŽE. ÚČASTNÍCI, kteří užívají nepovolené nástroje či jinak získají výhodu prostřednictvím manipulace, budou rovněž vyloučeni.
ÚČASTNÍK dále bere na vědomí, že společnost HENKEL netoleruje obsah, který se SOUTĚŽÍ nesouvisí, a že nevhodný obsah, který je v rozporu se zásadami běžné slušnosti, bude okamžitě vymazán. To zahrnuje obsah, který je obscénní, pornografický, výhružný, podněcuje k násilí, diskriminující, rasistický, urážlivý, ponižující, reklamní, zavádějící nebo protiprávní, jakož i obsah, který je v rozporu s právy třetích osob (včetně autorského práva a práv na ochranu osobnosti).

8. Ukončení

Společnost HENKEL si vyhrazuje právo SOUTĚŽ kdykoli bez varování zrušit nebo ukončit. TO se týká především, nikoli však výhradně, případů, kdy z technických důvodů – např. napadení systému virem, manipulace nebo závad hardwaru a/nebo softwaru, případně z právních důvodů – je řádná realizace SOUTĚŽE obtížná, ovlivněná nebo nemožná. V takovém případě ÚČASTNÍCI nemají žádné nároky vůči společnosti HENKEL. Pokud je ukončení způsobeno ÚČASTNÍKEM, společnost HENKEL může požadovat náhradu.

9. Změny

Společnost HENKEL si vyhrazuje právo tyto Podmínky bez uvedení důvodu kdykoli změnit nebo doplnit, pokud je to v zájmu jednoduchého a bezpečného zpracovávání, a zejména za účelem prevence zneužití či z jiných důvodů.

10. Různé

Ceny nelze vyplácet v hotovosti. Tyto Podmínky a celý právní vztah mezi ÚČASTNÍKY a společností HENKEL se řídí rakouským právem. Pokud by jakékoli ustanovení Podmínek bylo nebo se stalo neplatným, jeho neplatnost se nedotkne platnosti Podmínek jako celku. Společnost HENKEL může Podmínky kdykoli změnit bez zvláštního oznámení.
Jakékoli otázky ohledně této SOUTĚŽE prosím adresujte těmto osobám:
Lokální SOUTĚŽ: martina.slamova@henkel.com
Regionální SOUTĚŽ: johann.steyrer@henkel.com


II. Souhlas s ochranou osobních
dat pro účastníka SOUTĚŽE

K účasti v SOUTĚŽI a získání ceny musí ÚČASTNÍK poskytnout tyto osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi, zúčastněné fotografie a text.
Na registraci není vyhrazené právo.
HENKEL bude shromažďovat a používat údaje poskytnuté ÚČASTNÍKEM pouze jako součást nezbytného procesu pro poskytnutí ceny, uskutečnění SOUTĚŽE a pro pozvání ÚČASTNÍKA na další SOUTĚŽ.
Společnost HENKEL nepředá údaje ÚČASTNÍKA žádné třetí straně, pokud to není nezbytné pro distribuci cen, pro uskutečnění SOUTĚŽE a pro pozvání ÚČASTNÍKA na další SOUTĚŽ.
Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země, fotografie a text ÚČASTNÍKA budou předány AGENTUŘE v zastoupení společnosti HENKEL za účelem srovnání a aktualizace kontaktních údajů. Správa kontaktních údajů AGENTUROU je součástí oprávněného zájmu HENKEL o outsourcing podnikových procesů.
Osobní údaje budou použity pouze pro SOUTĚŽ, pro dodání ceny a pro pozvání ÚČASTNÍKA na další SOUTĚŽ. Společnost HENKEL bude údaje uchovávat po dobu 12 (dvanácti) měsíců od ukončení SOUTĚŽE nebo tak dlouho, jak to bude nutné v případě, že bude platit zákonná povinnost uchovávat údaje, mohou být vymáhány právní nároky nebo bude uložen jiný oprávněný zájem.
Veškeré další informace týkající se způsobu, jakým společnost HENKEL zpracovává osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.

  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů
  • Právo na přenositelnost dat

Právo ÚČASTNÍKA vznést námitku
V případě zpracovatelských činností zahrnujících vaše osobní údaje, které jsou prováděny na základě oprávněného zájmu společnosti HENKEL, máte právo kdykoli vznést námitky proti takovému zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
HENKEL zastaví toto zpracování, pokud HENKEL nedokáže prokázat důležité důvody pro zpracování, které si zaslouží ochranu převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech, nebo pokud má ÚČASTNÍK jakékoli další dotazy nebo přání v souvislosti s jeho osobními údaji, zašlete e-mail nebo dopis na kancelář ochrany údajů : Henkel Central Eastern Europe GmbH, zH. Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien or dataprotection_austria@henkel.com.