I. Podmínky

1. Obecné

V období od 1. září 2019 do 31. ledna 2020 pořádá Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Divize Schwarzkopf Professional), Erdbergstraße 29, 1030 Vídeň, Rakousko (dále jen „HENKEL“), společně s agenturou 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Vídeň, Rakousko (dále jen „AGENTURA“, společně s Henkelem dále jen “ORGANIZÁTOŘI”), soutěž pod názvem “OSIS Made to Create” (OSIS – stvořen k tvoření) (dále jen “SOUTĚŽ“).

2. Způsobilost

ÚČASTNÍCI musí být fyzické osoby, které jsou dle místního právního řádu plnoleté a pracují v České republice jako profesionální kadeřníci po dobu nejméně tří (3) let (dále jen “ÚČASTNÍK”).
ÚČASTNÍKEM se rozumí jedna osoba, týmová práce není povolena. ÚČASTNÍCI nemusí mít své vlastní kadeřnictví. Pokud jsou zaměstnanci nějakého kadeřnictví, musí potvrdit, že mají souhlas majitele kadeřnictví s účastí v SOUTĚŽI. Každý ÚČASTNÍK může soutěžit pouze sám za sebe. V případě účasti v SOUTĚŽI, veškeré vyplněné osobní údaje musí být platné a pravdivé.
Účast není nijak omezena, co se týče počtu kadeřníků z konkrétního kadeřnictví. Účast je zdarma, avšak každý ÚČASTNÍK musí společnosti HENKEL doložit, že si zakoupil startovací balíček OSIS, a to formou nahrání faktury.
Zaměstnanci a zástupci ORGANIZÁTORŮ se soutěže nemohou zúčastnit. Účast v soutěži je možná pouze za uvedených podmínek. Účastí v soutěži ÚČASTNÍCI výslovně berou tyto podmínky na vědomí.

3. Určení vítězů

HENKEL pořádá soutěž kadeřníků ze 13 zemí střední a východní Evropy (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Moldávie, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina). ÚČASTNÍCI nahrají fotografie účesů prostřednictvím webové stránky soutěže.
Nahrané fotografie bude posuzovat porota. Společnost HENKEL vybere dva (2) porotce z každé země. Porotců bude celkem dvacet šest (26). Bude se jednat o známé kadeřníky/stylisty z daných zemí. Jejich jména budou oznámena před zahájením soutěže. Při posuzování fotografií nebudou porotci znát jména příslušných ÚČASTNÍKŮ; porotci nominovaní za danou zemi nehlasují o ÚČASTNÍCÍCH z té země.

4. Průběh soutěže

ÚČASTNÍCI jsou povinni zakoupit si startovací balíček OSIS, zaregistrovat se na webové stránce soutěže a vytvořit účes na modelce s využitím produktů OSIS (dále jen “DÍLO”). Je třeba pořídit tři (3) fotografie modelky z různých úhlů a nahrát je v jedné ze tří kategorií. Spolu s těmito fotografiemi je dále nutné nahrát jednu (1) fotografii modelky “před” realizaci účesu. Fotografie mohou být černobílé, barevné, případně kombinace obou druhů.
V případě účasti v různých kategoriích je nutno použít rozdílné modelky a účesy.
Soutěží se ve třech (3) kategoriích: “Barva”, “Ženy” a “Avantgarda”.
Všechny předložené fotografie, vyjma kategorie “Avantgarda”, musí být komerční a použitelné a musí odrážet současné trendy. Lze použít profesionální fotografy a vizážisty. Na fotografiích nemusí být zachycena hlava a ramena, ale musí se soustřeďovat na vlasy, zejména pokud jde o osvětlení a pózu. Fotografie by měly ukazovat módní a komerční styling s důrazem na udávání trendů a inovace.
Fotografie v kategorii “Avantgarda” by měly prokazovat progresivní styling s důrazem na udávání trendů a inovace. V kategorii “Avantgarda” lze u účesů využívat příčesky. Kategorie “Avantgarda” se pokládá za „uměleckou kategorii”.

Rozlišení fotografií musí být nejméně deset (10) megapixelů, 300 dpi, velikost souboru maximálně 5 MB. Úpravy ve Photoshopu nejsou povoleny a jsou důvodem pro diskvalifikaci. Nahrané fotografie musí být anonymní (bez odkazů na kadeřníka, kadeřnictví, atd.); záběr by se měl soustřeďovat na účes.
ÚČASTNÍCI jsou povinni dodržet výše uvedené požadavky. Nevyhovující fotografie proto nebudou do soutěže zařazeny. Společnost HENKEL není povinna ÚČASTNÍKY o nesplnění požadavků před diskvalifikací informovat.
Webová stránka soutěže: www.osismadetocreate.com; pro účast je nutno vyplnit veškeré údaje na vstupní stránce, je nutno přijmout Podmínky a Prohlášení o souhlasu a nahrát fotografie výše popsaným způsobem nejpozději do 31. ledna 2020.

5. Ceny

Vzhledem k tomu, že jsou pro každou zemi tři (3) kategorie, budou pro dané země maximálně tři (3) vítězové. Vítězové dané země v každé kategorii budou vysláni na regionální soutěž v Londýně na náklady společnosti HENKEL nebo distributora. Vítězové budou veřejně oznámeni (na galavečeru, nebo na sociálních médiích) nejpozději 30. června 2020.
Regionální soutěž je plánována na říjen 2020 a bude se konat v Londýně. Pokud v té době vítěz z dané země nebude k dispozici, nemůže ho nahradit jiná osoba. Za neschopnost zúčastnit se se neposkytuje žádná náhrada.
V rámci regionální soutěže budou koneční (regionální) vítězové v jednotlivých kategoriích vybráni mezinárodní porotou z vítězů z jednotlivých zemí v dané kategorii. Obdrží trofej a dostane se jim mezinárodního školení

6. Odpovědnost a přechod práv

Účastí a nahráním fotografií (dále jen „PŘÍSPĚVKY“) ÚČASTNÍCI potvrzují, že jsou původci PŘÍSPĚVKŮ, že mají veškerá práva k nahraným PŘÍSPĚVKŮM a že na PŘÍSPĚVKY se nevztahují žádná práva třetích osob, ani neporušují žádná práva třetích osob. ÚČASTNÍCI mohou nést odpovědnost v případě, že jimi nahrané PŘÍSPĚVKY porušují příslušné právní předpisy nebo práva třetích osob.
Pokud se na přípravě či vývoji PŘÍSPĚVKŮ vedle ÚČASTNÍKŮ podílely i jiné osoby, ÚČASTNÍCI jsou povinni si předem vyžádat jejich souhlas s předložením PŘÍSPĚVKŮ a jejich možným následným uveřejněním v rámci SOUTĚŽE. Totéž platí i v případě, že k předloženým PŘÍSPĚVKŮM získala práva nějaká třetí osoba.
Pokud je možné poznat osoby na předložených fotografiích, ÚČASTNÍCI jsou před jejich předložením povinni získat jejich souhlas s předložením a následným uveřejněním fotografií.
ÚČASTNÍK uděluje společnosti HENKEL výhradní, převoditelná (na propojené společnosti a/nebo příslušné místní distributory společnosti HENKEL), bezplatná práva, k nimž je možno udělovat podlicence, bez časových a teritoriálních omezení, k užívání, využívání a reprodukování fotografií ve všech médiích (např. sociálních, internetových a tiskových) k reklamním účelům.
Nahráním fotografií ÚČASTNÍCI s výše uvedeným souhlasí.

HENKEL nepřijímá odpovědnost za záznamy ztracené v důsledku technické poruchy. Doklad o vstupu není automaticky důkazem o přijetí. Udělením ceny je společnost HENKEL osvobozena od všech dalších povinností.
HENKEL odpovídá za jakékoli škody v souvislosti s realizací této SOUTĚŽE pouze v případě, že byly na straně společnosti HENKEL způsobeny úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.
HENKEL neodpovídá za škody způsobené chybami, zpožděním nebo přerušením přenosu, poruchami technických zařízení a služeb, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat, viry nebo jakýmkoli jiným způsobem, který může vzniknout v souvislosti s účastí v soutěži.
HENKEL dále neodpovídá za osoby vyloučené v souladu s odstavcem 8.

7. Porušení podmínek účasti

Společnost HENKEL si vyhrazuje v případě porušení Podmínek nebo úmyslného nebo neúmyslného uvedení nepravdivých údajů právo vyloučit příslušné ÚČASTNÍKY ze SOUTĚŽE. ÚČASTNÍCI, kteří užívají nepovolené nástroje či jinak získají výhodu prostřednictvím manipulace, budou rovněž vyloučeni.
V takových případech může společnost HENKEL vyžadovat vrácení jakékoli ceny.
ÚČASTNÍK dále bere na vědomí, že společnost HENKEL netoleruje obsah, který se SOUTĚŽÍ nesouvisí, a že nevhodný obsah, který je v rozporu se zásadami běžné slušnosti, bude okamžitě vymazán. To zahrnuje obsah, který je obscénní, pornografický, výhružný, podněcuje k násilí, diskriminující, rasistický, urážlivý, ponižující, reklamní, zavádějící nebo protiprávní, jakož i obsah, který je v rozporu s právy třetích osob (včetně autorského práva a práv na ochranu osobnosti).

8. Ukončení

Společnost HENKEL si vyhrazuje právo SOUTĚŽ kdykoli bez varování zrušit nebo ukončit. TO se týká především, nikoli však výhradně, případů, kdy z technických důvodů – např. napadení systému virem, manipulace nebo závad hardwaru a/nebo softwaru, případně z právních důvodů – je řádná realizace SOUTĚŽE obtížná, ovlivněná nebo nemožná. V takovém případě ÚČASTNÍCI nemají žádné nároky vůči společnosti HENKEL. Pokud je ukončení způsobeno ÚČASTNÍKEM, společnost HENKEL může požadovat náhradu.

9. Změny

Společnost HENKEL si vyhrazuje právo tyto Podmínky bez uvedení důvodu kdykoli změnit nebo doplnit, pokud je to v zájmu jednoduchého a bezpečného zpracovávání, a zejména za účelem prevence zneužití či z jiných důvodů.

10. Různé

Ceny nelze vyplácet v hotovosti. Tyto Podmínky a celý právní vztah mezi ÚČASTNÍKY a společností HENKEL se řídí rakouským právem. Pokud by jakékoli ustanovení Podmínek bylo nebo se stalo neplatným, jeho neplatnost se nedotkne platnosti Podmínek jako celku. Společnost HENKEL může Podmínky kdykoli změnit bez zvláštního oznámení.
Jakékoli otázky ohledně této SOUTĚŽE prosím adresujte těmto osobám:
Lokální SOUTĚŽ: martina.slamova@henkel.com
Regionální SOUTĚŽ: johann.steyrer@henkel.com


II. Souhlas k ochraně osobních
dat účastníka v SOUTĚŽI

V případě účasti v SOUTĚŽI a obdržení výhry, ÚČASTNÍK/CI musí poskytnout následující informace: jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, zemi, soutěžní fotografie a text.
Neexistuje žádné právo na registraci.
HENKEL shromáždí a použije tato data poskytnutá ÚČASTNÍKEM (účastníky) pouze k nezbytnému procesu organizování soutěže, výhry a následnému pozvání ÚČASTNÍKA (účastníků) do dalšího ročníku SOUTĚŽE.
HENKEL neposkytne údaje ÚČASTNÍKA (účastníků) žádné třetí straně, pouze za účelem distribuce cen, pro vedení SOUTĚŽE a pro následné pozvání ÚČASTNÍKA do dalšího ročníku SOUTĚŽE.
Jméno, emailová adresa, telefonní číslo, země, fotografie a další text ÚČASTNÍKA budou předány agentuře jménem společnosti HENKEL za účelem porovnání a aktualizace kontaktních údajů. Správa údajů kontaktů agenturou je součástí oprávněného zájmu společnosti HENKEL o outsourcing podnikových procesů.
Zpracování a používání údajů ÚČASTNÍKA je založeno na zákonných ustanoveních, které opravňují tyto úkony provádět s odůvodněním, že zpracování je nezbytné pro vedení SOUTĚŽE a pro poskytnutí ceny. Zpracování a využití údajů účastníka je založeno na právním zájmu HENKEL, aby účastníci byli účastníky dalšího ročníku SOUTĚŽE.
Osobní údaje budou použity pouze pro tuto SOUTĚŽ, pro poskytnutí ceny a pro pozvání ÚČASTNÍKA do dalšího ročníku SOUTĚŽE. HENKEL bude uchovávat údaje 12 (dvanáct) měsíců od konce soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou. V případě, že se uplatní zákonná povinnost zadržení, lze vymáhat právní nároky nebo jiný oprávněný zájem na uložení osobních údajů.
Jakékoli další informace týkající se způsobu, jakým HENKEL zpracovává osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.

V kterémkoli okamžiku může účastník uplatnit právo na přístup ke svým údajům. Kromě toho, pokud jsou splněny příslušné požadavky, může účastník uplatnit tato práva:

  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu pro ochranu údajů
  • Právo na přenositelnost dat

Právo na námitky ÚČASTNÍKA
V případě zpracovatelských činností zahrnujících vaše osobní údaje, které jsou prováděny na základě legitimního zájmu HENKEL, máte právo vznést proti takovému zpracování vašich osobních údajů kdykoli námitky z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. HENKEL toto zpracování zastaví, pokud HENKEL neshledá vážné důvody pro zpracování, které vyžaduje ochranu, která převyšuje vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží k prosazení, výkonu nebo obraně proti soudním nárokům.
V těchto případech, nebo pokud má účastník jiné otázky nebo přání v souvislosti s osobními údaji, zašlete prosím e-mail, nebo dopis úřadu HENKEL pro ochranu údajů: Henkel Central Europe GmbH, zH. Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien nebo na email dataprotection_austria@henkel.com.
I. Podmínky

1. Obecné

V období od 1. září 2019 do 31. ledna 2020 pořádá Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (Divize Schwarzkopf Professional), Erdbergstraße 29, 1030 Vídeň, Rakousko (dále jen „HENKEL“), společně s agenturou 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Vídeň, Rakousko (dále jen „AGENTURA“, společně s Henkelem dále jen “ORGANIZÁTOŘI”), soutěž pod názvem “OSIS Made to Create” (OSIS – stvořen k tvoření) (dále jen “SOUTĚŽ“).

2. Způsobilost

ÚČASTNÍCI musí být fyzické osoby, které jsou dle místního právního řádu plnoleté a pracují v České republice jako profesionální kadeřníci po dobu nejméně tří (3) let (dále jen “ÚČASTNÍK”).
ÚČASTNÍKEM se rozumí jedna osoba, týmová práce není povolena. ÚČASTNÍCI nemusí mít své vlastní kadeřnictví. Pokud jsou zaměstnanci nějakého kadeřnictví, musí potvrdit, že mají souhlas majitele kadeřnictví s účastí v SOUTĚŽI. Každý ÚČASTNÍK může soutěžit pouze sám za sebe. V případě účasti v SOUTĚŽI, veškeré vyplněné osobní údaje musí být platné a pravdivé.
Účast není nijak omezena, co se týče počtu kadeřníků z konkrétního kadeřnictví. Účast je zdarma, avšak každý ÚČASTNÍK musí společnosti HENKEL doložit, že si zakoupil startovací balíček OSIS, a to formou nahrání faktury.
Zaměstnanci a zástupci ORGANIZÁTORŮ se soutěže nemohou zúčastnit. Účast v soutěži je možná pouze za uvedených podmínek. Účastí v soutěži ÚČASTNÍCI výslovně berou tyto podmínky na vědomí.

3. Určení vítězů

HENKEL pořádá soutěž kadeřníků ze 13 zemí střední a východní Evropy (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Moldávie, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina). ÚČASTNÍCI nahrají fotografie účesů prostřednictvím webové stránky soutěže.
Nahrané fotografie bude posuzovat porota. Společnost HENKEL vybere dva (2) porotce z každé země. Porotců bude celkem dvacet šest (26). Bude se jednat o známé kadeřníky/stylisty z daných zemí. Jejich jména budou oznámena před zahájením soutěže. Při posuzování fotografií nebudou porotci znát jména příslušných ÚČASTNÍKŮ; porotci nominovaní za danou zemi nehlasují o ÚČASTNÍCÍCH z té země.

4. Průběh soutěže

ÚČASTNÍCI jsou povinni zakoupit si startovací balíček OSIS, zaregistrovat se na webové stránce soutěže a vytvořit účes na modelce s využitím produktů OSIS (dále jen “DÍLO”). Je třeba pořídit tři (3) fotografie modelky z různých úhlů a nahrát je v jedné ze tří kategorií. Spolu s těmito fotografiemi je dále nutné nahrát jednu (1) fotografii modelky “před” realizaci účesu. Fotografie mohou být černobílé, barevné, případně kombinace obou druhů.
V případě účasti v různých kategoriích je nutno použít rozdílné modelky a účesy.
Soutěží se ve třech (3) kategoriích: “Barva”, “Ženy” a “Avantgarda”.
Všechny předložené fotografie, vyjma kategorie “Avantgarda”, musí být komerční a použitelné a musí odrážet současné trendy. Lze použít profesionální fotografy a vizážisty. Na fotografiích nemusí být zachycena hlava a ramena, ale musí se soustřeďovat na vlasy, zejména pokud jde o osvětlení a pózu. Fotografie by měly ukazovat módní a komerční styling s důrazem na udávání trendů a inovace.
Fotografie v kategorii “Avantgarda” by měly prokazovat progresivní styling s důrazem na udávání trendů a inovace. V kategorii “Avantgarda” lze u účesů využívat příčesky. Kategorie “Avantgarda” se pokládá za „uměleckou kategorii”.

Rozlišení fotografií musí být nejméně deset (10) megapixelů, 300 dpi, velikost souboru maximálně 5 MB. Úpravy ve Photoshopu nejsou povoleny a jsou důvodem pro diskvalifikaci. Nahrané fotografie musí být anonymní (bez odkazů na kadeřníka, kadeřnictví, atd.); záběr by se měl soustřeďovat na účes.
ÚČASTNÍCI jsou povinni dodržet výše uvedené požadavky. Nevyhovující fotografie proto nebudou do soutěže zařazeny. Společnost HENKEL není povinna ÚČASTNÍKY o nesplnění požadavků před diskvalifikací informovat.
Webová stránka soutěže: www.osismadetocreate.com; pro účast je nutno vyplnit veškeré údaje na vstupní stránce, je nutno přijmout Podmínky a Prohlášení o souhlasu a nahrát fotografie výše popsaným způsobem nejpozději do 31. ledna 2020.

5. Ceny

Vzhledem k tomu, že jsou pro každou zemi tři (3) kategorie, budou pro dané země maximálně tři (3) vítězové. Vítězové dané země v každé kategorii budou vysláni na regionální soutěž v Londýně na náklady společnosti HENKEL nebo distributora. Vítězové budou veřejně oznámeni (na galavečeru, nebo na sociálních médiích) nejpozději 30. června 2020.
Regionální soutěž je plánována na říjen 2020 a bude se konat v Londýně. Pokud v té době vítěz z dané země nebude k dispozici, nemůže ho nahradit jiná osoba. Za neschopnost zúčastnit se se neposkytuje žádná náhrada.
V rámci regionální soutěže budou koneční (regionální) vítězové v jednotlivých kategoriích vybráni mezinárodní porotou z vítězů z jednotlivých zemí v dané kategorii. Obdrží trofej a dostane se jim mezinárodního školení

6. Odpovědnost a přechod práv

Účastí a nahráním fotografií (dále jen „PŘÍSPĚVKY“) ÚČASTNÍCI potvrzují, že jsou původci PŘÍSPĚVKŮ, že mají veškerá práva k nahraným PŘÍSPĚVKŮM a že na PŘÍSPĚVKY se nevztahují žádná práva třetích osob, ani neporušují žádná práva třetích osob. ÚČASTNÍCI mohou nést odpovědnost v případě, že jimi nahrané PŘÍSPĚVKY porušují příslušné právní předpisy nebo práva třetích osob.
Pokud se na přípravě či vývoji PŘÍSPĚVKŮ vedle ÚČASTNÍKŮ podílely i jiné osoby, ÚČASTNÍCI jsou povinni si předem vyžádat jejich souhlas s předložením PŘÍSPĚVKŮ a jejich možným následným uveřejněním v rámci SOUTĚŽE. Totéž platí i v případě, že k předloženým PŘÍSPĚVKŮM získala práva nějaká třetí osoba.
Pokud je možné poznat osoby na předložených fotografiích, ÚČASTNÍCI jsou před jejich předložením povinni získat jejich souhlas s předložením a následným uveřejněním fotografií.
ÚČASTNÍK uděluje společnosti HENKEL výhradní, převoditelná (na propojené společnosti a/nebo příslušné místní distributory společnosti HENKEL), bezplatná práva, k nimž je možno udělovat podlicence, bez časových a teritoriálních omezení, k užívání, využívání a reprodukování fotografií ve všech médiích (např. sociálních, internetových a tiskových) k reklamním účelům.
Nahráním fotografií ÚČASTNÍCI s výše uvedeným souhlasí.

HENKEL nepřijímá odpovědnost za záznamy ztracené v důsledku technické poruchy. Doklad o vstupu není automaticky důkazem o přijetí. Udělením ceny je společnost HENKEL osvobozena od všech dalších povinností.
HENKEL odpovídá za jakékoli škody v souvislosti s realizací této SOUTĚŽE pouze v případě, že byly na straně společnosti HENKEL způsobeny úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.
HENKEL neodpovídá za škody způsobené chybami, zpožděním nebo přerušením přenosu, poruchami technických zařízení a služeb, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat, viry nebo jakýmkoli jiným způsobem, který může vzniknout v souvislosti s účastí v soutěži.
HENKEL dále neodpovídá za osoby vyloučené v souladu s odstavcem 8.

7. Porušení podmínek účasti

Společnost HENKEL si vyhrazuje v případě porušení Podmínek nebo úmyslného nebo neúmyslného uvedení nepravdivých údajů právo vyloučit příslušné ÚČASTNÍKY ze SOUTĚŽE. ÚČASTNÍCI, kteří užívají nepovolené nástroje či jinak získají výhodu prostřednictvím manipulace, budou rovněž vyloučeni.
V takových případech může společnost HENKEL vyžadovat vrácení jakékoli ceny.
ÚČASTNÍK dále bere na vědomí, že společnost HENKEL netoleruje obsah, který se SOUTĚŽÍ nesouvisí, a že nevhodný obsah, který je v rozporu se zásadami běžné slušnosti, bude okamžitě vymazán. To zahrnuje obsah, který je obscénní, pornografický, výhružný, podněcuje k násilí, diskriminující, rasistický, urážlivý, ponižující, reklamní, zavádějící nebo protiprávní, jakož i obsah, který je v rozporu s právy třetích osob (včetně autorského práva a práv na ochranu osobnosti).

8. Ukončení

Společnost HENKEL si vyhrazuje právo SOUTĚŽ kdykoli bez varování zrušit nebo ukončit. TO se týká především, nikoli však výhradně, případů, kdy z technických důvodů – např. napadení systému virem, manipulace nebo závad hardwaru a/nebo softwaru, případně z právních důvodů – je řádná realizace SOUTĚŽE obtížná, ovlivněná nebo nemožná. V takovém případě ÚČASTNÍCI nemají žádné nároky vůči společnosti HENKEL. Pokud je ukončení způsobeno ÚČASTNÍKEM, společnost HENKEL může požadovat náhradu.

9. Změny

Společnost HENKEL si vyhrazuje právo tyto Podmínky bez uvedení důvodu kdykoli změnit nebo doplnit, pokud je to v zájmu jednoduchého a bezpečného zpracovávání, a zejména za účelem prevence zneužití či z jiných důvodů.

10. Různé

Ceny nelze vyplácet v hotovosti. Tyto Podmínky a celý právní vztah mezi ÚČASTNÍKY a společností HENKEL se řídí rakouským právem. Pokud by jakékoli ustanovení Podmínek bylo nebo se stalo neplatným, jeho neplatnost se nedotkne platnosti Podmínek jako celku. Společnost HENKEL může Podmínky kdykoli změnit bez zvláštního oznámení.
Jakékoli otázky ohledně této SOUTĚŽE prosím adresujte těmto osobám:
Lokální SOUTĚŽ: martina.slamova@henkel.com
Regionální SOUTĚŽ: johann.steyrer@henkel.com


II. Souhlas k ochraně osobních
dat účastníka v SOUTĚŽI

V případě účasti v SOUTĚŽI a obdržení výhry, ÚČASTNÍK/CI musí poskytnout následující informace: jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, zemi, soutěžní fotografie a text.
Neexistuje žádné právo na registraci.
HENKEL shromáždí a použije tato data poskytnutá ÚČASTNÍKEM (účastníky) pouze k nezbytnému procesu organizování soutěže, výhry a následnému pozvání ÚČASTNÍKA (účastníků) do dalšího ročníku SOUTĚŽE.
HENKEL neposkytne údaje ÚČASTNÍKA (účastníků) žádné třetí straně, pouze za účelem distribuce cen, pro vedení SOUTĚŽE a pro následné pozvání ÚČASTNÍKA do dalšího ročníku SOUTĚŽE.
Jméno, emailová adresa, telefonní číslo, země, fotografie a další text ÚČASTNÍKA budou předány agentuře jménem společnosti HENKEL za účelem porovnání a aktualizace kontaktních údajů. Správa údajů kontaktů agenturou je součástí oprávněného zájmu společnosti HENKEL o outsourcing podnikových procesů.
Zpracování a používání údajů ÚČASTNÍKA je založeno na zákonných ustanoveních, které opravňují tyto úkony provádět s odůvodněním, že zpracování je nezbytné pro vedení SOUTĚŽE a pro poskytnutí ceny. Zpracování a využití údajů účastníka je založeno na právním zájmu HENKEL, aby účastníci byli účastníky dalšího ročníku SOUTĚŽE.
Osobní údaje budou použity pouze pro tuto SOUTĚŽ, pro poskytnutí ceny a pro pozvání ÚČASTNÍKA do dalšího ročníku SOUTĚŽE. HENKEL bude uchovávat údaje 12 (dvanáct) měsíců od konce soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou. V případě, že se uplatní zákonná povinnost zadržení, lze vymáhat právní nároky nebo jiný oprávněný zájem na uložení osobních údajů.
Jakékoli další informace týkající se způsobu, jakým HENKEL zpracovává osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.

V kterémkoli okamžiku může účastník uplatnit právo na přístup ke svým údajům. Kromě toho, pokud jsou splněny příslušné požadavky, může účastník uplatnit tato práva:

  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu pro ochranu údajů
  • Právo na přenositelnost dat

Právo na námitky ÚČASTNÍKA
V případě zpracovatelských činností zahrnujících vaše osobní údaje, které jsou prováděny na základě legitimního zájmu HENKEL, máte právo vznést proti takovému zpracování vašich osobních údajů kdykoli námitky z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. HENKEL toto zpracování zastaví, pokud HENKEL neshledá vážné důvody pro zpracování, které vyžaduje ochranu, která převyšuje vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží k prosazení, výkonu nebo obraně proti soudním nárokům.
V těchto případech, nebo pokud má účastník jiné otázky nebo přání v souvislosti s osobními údaji, zašlete prosím e-mail, nebo dopis úřadu HENKEL pro ochranu údajů: Henkel Central Europe GmbH, zH. Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien nebo na email dataprotection_austria@henkel.com.